Wielojęzyczność

zjawisko socjolingwistyczne; bierne lub czynne posługiwanie się dwoma i/lub większą liczbą języków przez jednostkę lub grupę społeczną

Wielojęzyczność, multilingwizm[1][2], różnojęzyczność[3], plurilingwizm[3][2], polilingwizm[4] – czynne lub bierne posługiwanie się dwoma lub większą liczbą języków przez jednostkę lub grupę społeczną. Liczba osób wielojęzycznych na świecie przewyższa liczbę osób posługujących się tylko jednym językiem[5]. Wielojęzyczność jest zjawiskiem powszechnym na obszarach Ziemi silnie zróżnicowanych etnicznie, takich jak Afryka, Indie czy Nowa Gwinea, gdzie wielu ludzi jednego języka używa w rodzinie, innego na bazarze, jeszcze innym zaś posługuje się w szkole. W efekcie osoby te mają więcej niż jeden język ojczysty, z tym że zakres opanowanego słownictwa w każdym z tych języków może być różny. Szczególną odmianą wielojęzyczności jest dyglosja występująca w kulturach, gdzie język literacki znacznie różni się od mowy nieformalnej, używanej w życiu codziennym. Występuje ona np. w krajach arabskich, w Chinach czy w Indiach.

Tablica informacyjna w Singapurze we wszystkich językach urzędowych tego kraju: chińskim, malajskim, tamilskim i angielskim
Stacja Gulbarga w południowych Indiach: napis w językach urzędowych kannada, hindi, angielskim i urdu/dakhini

Wielojęzyczność (multilingwizm) bywa niekiedy odróżniana od różnojęzyczności (plurilingwizmu)[3]. Rozróżnienie to znajduje zastosowanie, gdy zachodzi konieczność ukazania zagadnień glottodydaktycznych z różnych perspektyw: wielojęzyczność jest rozumiana jako pojęcie socjolingwistyczne, odnoszące się do sytuacji językowej wśród ludności pewnego obszaru (społecznej koegzystencji języków)[6], różnojęzyczność pojmuje się zaś jako zjawisko psycholingwistyczne, dotyczące jednostki ludzkiej posługującej się różnymi językami[2].

Przyczyny wielojęzyczności Edytuj

 • Funkcjonowanie w społeczeństwie wieloetnicznym (np. Indie, niektóre kraje afrykańskie)
 • Wychowywanie się w rodzinie etnicznie mieszanej
 • Oświata prowadzona w innym języku niż używany na co dzień (np. w angielskim lub hindi w Indiach)
 • Posługiwanie się w rodzinie językiem regionalnym (np. kaszubskim w Polsce)
 • Emigracja
 • Wielojęzyczność zamierzona[7]

Rodzaje wielojęzyczności Edytuj

 • Umiejętność posługiwania się różnymi językami w większości sytuacji, w mowie i na piśmie
 • Posługiwanie się którymś z języków w ograniczonym zakresie (np. tylko język potoczny, brak umiejętności czytania w danym języku)
 • Wielojęzyczność bierna – tylko rozumienie innych języków

Mity na temat wielojęzyczności Edytuj

Polscy naukowcy wskazali jako błędne niektóre przekonania dotyczące wielojęzyczności[8]:

 • Najkorzystniejsze dla dziecka jest dorastanie w środowisku jednojęzycznym.
 • Wielojęzyczność jest osiągalna tylko dla ludzi, którzy z więcej niż jednym językiem mieli styczność od pierwszych miesięcy życia.
 • Osoby dwu- lub wielojęzyczne są wyjątkami na tle jednojęzycznej „normy”.
 • Ludzie wielojęzyczni władają wszystkimi swoimi językami „doskonale”, na takim samym poziomie, jak osoby jednojęzyczne.
 • Dwujęzyczność dzieci ma szkodliwy wpływ na rozwój językowy i poznawczy, co ma prowadzić do gorszych wyników w nauce.
 • Wprowadzenie więcej, niż jednego języka może skutkować zaburzeniami językowymi lub innymi brakami.
 • Dziecko nie ma czasu na naukę więcej niż jednego języka, więc najlepiej, żeby przyswoiło tylko język otoczenia.
 • Wielojęzyczność zaburza tożsamość dziecka[7].
 • Wielojęzyczność powoduje opóźnienia mowy u małego dziecka.[7]

Zjawiska związane z wielojęzycznością Edytuj

 • Kalki językowe – przenoszenie konstrukcji z jednego języka na grunt drugiego, występuje często np. wśród Finów szwedzkojęzycznych
 • Code switching – swobodne „przeskakiwanie” z języka na język, czasami w połowie zdania, spotykane wśród osób znających oba języki (np. hindi i angielski w Bombaju)
 • Powstawanie języka mieszanego
 • Rozmówcy posługujący się każdy swoim językiem, lecz rozumiejący język rozmówcy (np. czeski i słowacki w byłej Czechosłowacji, hiszpański i włoski w niektórych rejonach Argentyny)
 • Dyglosja – posługiwanie się innym językiem/dialektem w sytuacjach formalnych i nieformalnych, powszechne np. w krajach arabskich.

Niektóre obszary wielojęzyczne Edytuj

 
Logo Szwajcarskiej administracji federalnej w czterech oficjalnych językach tego kraju (niemieckim, francuskim, włoskim i romansz)

Przykładami stosunkowo częstego występowania wielojęzyczności mogą być: Szwajcaria (niemiecki, francuski, włoski i retoromański w zależności od kantonu), Południowy Tyrol we Włoszech, gdzie większość stanowi ludność niemieckojęzyczna, Stany Zjednoczone (angielski i hiszpański w stanach południowych albo angielski i polski wśród chicagowskiej Polonii), państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia), południowa i południowo-zachodnia część Finlandii (język fiński i szwedzki), Ukraina z językiem narodowym i rosyjskim, Rosja z językiem rosyjskim i wieloma językami lokalnymi. Malta z językiem maltańskim i angielskim[7]. W Polsce dwujęzyczne obszary to m.in. niektóre gminy w województwie pomorskim, gdzie zamieszkują Kaszubi oraz w woj. opolskim, gdzie mieszkają Niemcy. Dwujęzyczna jest także większość Romów. Oficjalnym krajem dwujęzycznym jest Kanada, gdzie języki francuski i angielski są zagwarantowane konstytucyjnie na poziomie federalnym.

Wielojęzyczność w Unii Europejskiej Edytuj

Wielojęzyczność jest odzwierciedleniem kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej. Sprawia też, że instytucje europejskie są bardziej dostępne i przejrzyste dla obywateli, co stanowi gwarancję ich demokratycznego funkcjonowania.

Parlament Europejski wyróżnia się spośród innych instytucji UE tym, że spoczywa na nim obowiązek zadbania o jak najszerszą wielojęzyczność. Wszyscy obywatele UE muszą być w stanie korzystać z odnoszącego się do nich prawodawstwa bezpośrednio w swoim ojczystym języku. Co więcej – ponieważ każdy obywatel Unii ma bierne prawo wyborcze (może zostać wybrany posłem do PE), niemożliwe byłoby wymaganie od wszystkich posłów doskonałego opanowania jednego z języków „kontaktowych”. Prawo każdego posła do czytania parlamentarnych dokumentów, śledzenia debat i wypowiadania się we własnym języku jest jednoznacznie zagwarantowane wewnętrznymi przepisami Parlamentu Europejskiego[potrzebny przypis]. Jako organ prawodawczy, Parlament Europejski ma dodatkowo obowiązek zagwarantować nienagannie wysoką jakość przyjmowanych przez siebie tekstów prawnych, i to we wszystkich językach wspólnotowych. Przepisy te pozwalają też wszystkim europejskim obywatelom na śledzenie parlamentarnych prac, składanie pytań oraz otrzymywanie na nie odpowiedzi w ich własnym języku.

Wielojęzyczność w byłym ZSRR i Rosji Edytuj

 
Dwujęzyczny znak drogowy w Ałmaty

Występowanie w Rosji około 150 języków etnicznych[9] powoduje, że dwujęzyczność (bilingwizm) był i jest zjawiskiem na obszarze tego państwa (a poprzednio ZSRR) szeroko rozpowszechnionym. Jednocześnie twórczość literacka najczęściej powstawała i powstaje w języku rosyjskim – współcześnie można wskazać kilkunastu znanych pisarzy innych narodowości piszących w tym języku i identyfikujących się z literaturą rosyjską. Są to np. Giennadij Ajgi, Jurgis Baltrušaitis, Fazil Iskander, Grigorij Kanowicz, Anatolij Kim. Są też twórcy, którzy pisząc w języku rosyjskim tym niemniej uważają się (lub uważali się za życia) za pisarzy narodowych – jak Czingiz Ajtmatow, Wasil Bykau, Ion Druce, Rüstəm İbrahimbəyov czy Timur Zulfikarow. Ajtmatow w wywiadzie dla Litieraturnoj gaziety w 1994 r. powiedział, że język rosyjski stanowił dla niego i dla innych pisarzy narodowych pomost do czytelników światowych, i w konsekwencji stwierdził, że dla miejscowych literatów na drodze Wschód-Zachód nic Rosji nie zastąpi[10].

Podobna sytuacja występuje też w środowisku artystów estradowych, dotyczy to np. Laimy Vaikule, Sofii Rotaru albo Edyty Piechy.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Miroslav Balcar, Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus: (Sborník z mezinárodní konference v Praze), Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1999, s. 35, ISBN 978-80-85281-61-3 (cz.).
 2. a b c Vícejazyčná lingvistická terminologie, Národní institut pro další vzdělávání, s. 3, ISBN 978-80-86956-70-1 (cz.).
 3. a b c Magdalena Steciąg, Glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym, „Acta Universitatis Lodziensis”, 21, 2014 (Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców), s. 52, ISSN 0860-6587.
 4. Maciej Kawka, Paweł Płaneta, Dyskursy o Macedonii, Wydawnictwo UJ, 2012, s. 71, ISBN 978-83-233-8835-7.
 5. CAL: Digests: A Global Perspective on Bilingualism and Bilingual Education, www.cal.org [dostęp 2017-11-27] [zarchiwizowane z adresu 2013-07-29] (ang.).
 6. Český jazyk a literatura, t. 54, Státní pedagogické nakl., 2003, s. 159 (cz.).
 7. a b c d Martyna Górniak Pełech, Dzieci Wielojęzyczne. Niezwykła historia zwykłej rodziny., Butterfly House, 2021.
 8. Paradowski MB, Bator A (2016) Perceived effectiveness of language acquisition in the process of multilingual upbringing by parents of different nationalities International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1–19. DOI:10.1080/13670050.2016.1203858.
 9. Dane spisu powszechnego z 2002 r.
 10. Tadeusz Klimowicz: Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Towarzystwo Przyjaciół Polonistyka Wrocławskiej, Wrocław 1996, s. 43.

Linki zewnętrzne Edytuj