Operator Hamiltona (hamiltonian, operator energii) – operator definiowany w mechanice kwantowej, będący odpowiednikiem funkcji Hamiltona (hamiltonianu) mechaniki klasycznej[1].

Operator Hamiltona działa na wektory stanu układu kwantowego, tworzące przestrzeń Hilberta i reprezentujące wszystkie możliwe stany układu fizycznego.

Operator Hamiltona ma fundamentalne znaczenie w mechanice kwantowej, gdyż stanowi np. podstawowy składnik równania Schrödingera, gdzie jego działanie na wektor stanu układu jest równe pochodnej czasowej tego wektora (z dokładnością do stałej ), tj.

gdzie:

Postać operatora Hamiltona zależy od:

 • rodzaju opisywanego układu
 • rodzaju pól fizycznych, działających na układ (np. cząstka swobodna, cząstka w polu grawitacyjnym, elektrycznym, magnetycznym); przy tym pola mogą być stacjonarne lub zmienne w czasie, mogą posiadać jakąś symetrię (np. sferyczną, walcową). Istnienie symetrii pozwala na wybór odpowiedniego układu współrzędnych do zapisu operatora Hamiltona, co później upraszcza równanie Schrödingera.

Zapisanie operatora Hamiltona w jawnej postaci, w wybranej bazie przestrzeni Hilberta, właściwej dla danego układu kwantowego, pozwala znaleźć z równania Schrödingera zależność czasową wektora stanu, co stanowi podstawowe zadanie obliczeniowe mechaniki kwantowej.

Operator Hamiltona jest jedną z obserwabli, jakie wprowadza mechanika kwantowa, czyli operatorem takim, że jego wartości własne są wielkościami, które można otrzymać w eksperymencie.

Wartości własne operatora Hamiltona przedstawiają wartości energii, jakie układ kwantowy może posiadać. Ponieważ energie wyraża się za pomocą liczb rzeczywistych, to implikuje, że operator Hamiltona musi być operatorem hermitowskim (operatorem samosprzężonym)

Jest tak dlatego, że tylko operator hermitowski ma wartości własne będące zawsze liczbami rzeczywistymi.

Każde równanie mechaniki kwantowej (np. równanie Pauliego czy równanie Diraca) można przedstawić w postaci analogicznej do równania Schrödingera, tj. takiej że z jednej strony tego równania występuje operator Hamiltona, a z drugiej operator pochodnej czasowej mnożony przez

Metoda tworzenia operatora Hamiltona edytuj

Aby uzyskać postać operatora Hamiltona dla danego układu, należy napisać klasyczną funkcję Hamiltona (hamiltonian)

 

gdzie:

  – współrzędne uogólnione,
  – pędy uogólnione,
  – liczba stopni swobody układu,
  – czas.

Następnie zamienia się współrzędne uogólnione i pędy na odpowiadające im operatory.

Najprościej dokonuje się tego, gdy współrzędnymi uogólnionymi są współrzędne kartezjańskie   Współrzędne pozostawia się bez zmian, natomiast:

1) w przypadku cząstki swobodnej pędom przypisuje się operatory różniczkowania po sprzężonych z nimi współrzędnych

 

2) w przypadku cząstki o ładunku   oddziałującej z polem elektromagnetycznym opisanym potencjałem wektorowym   i skalarnym   dokonuje się podstawień w wyrażeniu na hamiltonian cząstki swobodnej (tzw. reguły Jordana)

 
 

Aby otrzymać postać operatora Hamiltona w innym układzie współrzędnych wystarczy dokonać odpowiedniej transformacji operatora zapisanego w układzie kartezjańskim. Opisana metoda uzyskania operatora Hamiltona nazywa się pierwszym kwantowaniem.

Ponieważ funkcja Hamiltona istnieje tylko dla układów oddziałujących z polem sił potencjalnych (w tym sił potencjalnych uogólnionych), więc operator Hamiltona można napisać tylko dla takich układów. Jednak wyczerpuje to wszystkie interesujące przypadki rozpatrywane w mechanice kwantowej.

Hamiltonian pojedynczej cząstki edytuj

Jeżeli cząstka o masie   ma energię potencjalną   zależną od jednej współrzędnej przestrzennej   oraz czasu   to funkcja Hamiltona jest sumą jej energii kinetycznej i energii potencjalnej

 

gdzie   – pęd cząstki w kierunku osi  

(Np. cząstka o masie m w polu grawitacyjnym Ziemi ma energię potencjalną   gdzie   – położenie cząstki nad poziomem odniesienia).

Operator Hamiltona uzyskany z wcześniej opisanego procesu kwantowania ma postać

 

gdzie:

 •   – operator pędu w kierunku osi  
 •   – kwadrat operator pędu w kierunku osi  

Hamiltonian elektronu w polu centralnym – zagadnienie atomu wodoru edytuj

Aby opisać atom wodoru w ramach mechaniki kwantowej zakładamy, że elektron o ładunku   i masie   znajduje się w polu oddziaływania protonu (cząstki znacznie masywniejszej) o ładunku   Funkcja Hamiltona elektronu (suma energii kinetycznej i energii potencjalnej) ma postać

 

gdzie:

 •   – pęd elektronu,
 •  energia potencjalna oddziaływań elektrycznych elektronu i protonu; energia ta zależy od odległości r cząstek, a nie zależy czasu t.

Pomijamy funkcję Hamiltona protonu – jest to pewne przybliżenie. Aby otrzymać dokładne rozwiązanie dla układu elektron-proton, powinno się uwzględnić także funkcję Hamiltona protonu.

W celu dokonania kwantowania funkcji Hamiltona zapisuje się pęd w układzie współrzędnych kartezjańskich,

 

i zastępuje się pędy operatorami   otrzymując operator kwadratu pędu

 

gdzie  operator Laplace’a.

Dalej, zapisując operator Laplace’a we współrzędnych sferycznych otrzyma się

 

Stąd ostatecznie Hamiltonian ma postać

 

Wstawiając ten Hamiltonian do równania Schrödingera i rozwiązując je otrzyma się energie dozwolone elektronu w atomie wodoru i odpowiadające im funkcje falowe; rozwiązanie to tłumaczy w sposób teoretyczny obserwowane doświadczalnie widmo promieniowania wodoru.

Hamiltonian układu N cząstek edytuj

Dla układu N cząstek opisywanych przez wektor o   współrzędnych kartezjańskich   operator Hamiltona ma postać

 

gdzie:

 •  masa  -tej cząstki,
 •  operator pędu  -tej cząstki,
 •  potencjał pola sił lub potencjał uogólniony pola sił w położeniu   w przestrzeni konfiguracyjnej układu,
 •  operator Laplace’a działający na  -tą cząstkę.

Hamiltonian zależny od czasu. Ogólne równanie Schrödingera edytuj

Jeżeli klasyczna funkcja Hamiltona opisująca dany układ jest zależna od czasu, to także operator Hamiltona   zależy od czasu. Wtedy z ogólnego równania Schrödingera

 

otrzymuje się stan układu kwantowego

 

gdzie:

 •  operator unitarny ewolucji czasowej,
 •   – wektor stanu w chwili   (w obrazie Schrödingera),
 •   – wektor stanu w chwili początkowej  

Hamiltonian niezależny od czasu – równanie własne edytuj

Jeżeli klasyczna funkcja Hamiltona opisująca dany układ jest niezależna od czasu, to także operator Hamiltona   nie zależy od czasu. Wtedy zamiast ogólnego równania Schrödingera wystarczy rozwiązać równania Schrödingera niezależne od czasu, które jest równaniem własnym hamiltonianu

 

gdzie:

 •  wartości własne operatora Hamiltona; wartości te są wartościami energii, jakie układ może posiadać,
 •  stany własne operatora Hamiltona o energiach  

Wartość średnia operatora Hamiltona obliczona na danym stanie kwantowym jest średnią energią układu (średnią statystyczną). Wartość ta zależy od tego, jakie funkcje własne energii i z jakimi wagami wchodzą w superpozycję, tworząc stan układu. Aby obliczyć wartość średnią energii rozkłada się stan układu w bazie stanów własnych operatora Hamiltona

 

Wielkości   są prawdopodobieństwami zmierzenia układu w stanie o energii   Wielkości te w ogólności mogą zmieniać się w czasie. Wartość średnia energii zmierzona w chwili t na zespole statystycznym identycznie przygotowanych układów kwantowych (tj. opisywanych takim samym wektorem stanu) wynosi:

 

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Hamiltona operator, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-22].

Bibliografia edytuj

 • Cohen-Tannoudji, Claude, Bernard Diu, Franck Laloë, Quantum Mechanics, Hermann, New York 1977, vol I.