Wskaźnik demokracji

coroczna ocena stanu demokracji w danym państwie

Wskaźnik demokracji (ang. Democracy Index) – indeks opracowywany przez Economist Intelligence Unit (jednostka badawcza związana z tygodnikiem „The Economist”) opisujący stan demokracji w 167 krajach świata.

Wskaźnik demokracji 2022:
Demokracje pełne:

     9,01–10

     8,01–9

Demokracje wadliwe:

     7,01–8

     6,01–7

     Brak danych

Systemy hybrydowe:

     5,01–6

     4,01–5

Systemy autorytarne:

     3,01–4

     2,01–3

     0–2

Wskaźnik demokracji opiera się na 60 wskaźnikach pogrupowanych w pięciu różnych kategoriach: proces wyborczy i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie rządu, udział polityczny oraz kultura polityczna. Na podstawie końcowych wyników kraje dzielone są na „demokracje pełne”, „demokracje wadliwe”, „systemy hybrydowe” oraz na „systemy autorytarne”.

Wskaźnik demokracji po raz pierwszy opracowany został w 2006. Do 2010 publikowany był co dwa lata, następnie zaczął być opracowywany co roku.

Metodologia Edytuj

Wskaźnik demokracji jest średnią ważoną na podstawie odpowiedzi na 60 pytań, z których każde posiada dwie lub trzy możliwe odpowiedzi do wyboru. Większość odpowiedzi to oceny ekspertów[a]; niektóre odpowiedzi są uzupełniane na podstawie badań opinii publicznej – wykorzystywane są m.in. badania World Values Survey, Instytutu Gallupa, Eurobarometru i krajowe. W przypadku krajów, dla których brakuje wyników takich badań, do uzupełnienia odpowiedzi wykorzystuje się wyniki badań opinii publicznej z podobnych krajów oraz odpowiedzi ekspertów[2].

Pytania są rozmieszczone w pięciu kategoriach – „proces wyborczy i pluralizm” (ang. electoral process and pluralism), „swobody obywatelskie” (ang. civil liberties), „funkcjonowanie rządu” (ang. the functioning of government), „udział polityczny” (ang. political participation) oraz „kultura polityczna” (ang. political culture). Każda odpowiedź jest kodowana jako 0, 1 lub (w przypadku trzech możliwych odpowiedzi) również jako 0,5. W kilku przypadkach udzielenie w jednym pytaniu odpowiedzi punktowanej jako zero skutkuje automatycznym otrzymaniem 0 punktów w odpowiedzi na inne pytanie, przykładowo: udzielenie odpowiedzi 0 (nie) na pytanie „Czy wybory do krajowego organu ustawodawczego oraz na szefa rządu są przeprowadzane w sposób wolny?” skutkuje otrzymaniem 0 punktów za następne pytanie: „Czy wybory do krajowego organu ustawodawczego oraz na szefa rządu są przeprowadzane w sposób uczciwy?”. Punkty za odpowiedzi są następnie w każdej kategorii sumowane, mnożone przez dziesięć oraz dzielone przez łączną liczbę pytań. Modyfikacja wyników dla danej kategorii następuje w przypadku nieotrzymania odpowiedzi 1 w następujących obszarach uznanych za kluczowe dla demokracji:

 1. Wolność i uczciwość wyborów,
 2. Bezpieczeństwo wyborców,
 3. Wpływ obcych mocarstw na rząd,
 4. Zdolność administracji państwowej do wprowadzania regulacji prawnych w życie[2].

W przypadku uzyskania odpowiedzi 0 lub 0,5 na pierwsze trzy pytania, od wyniku odpowiedniej kategorii („proces wyborczy i pluralizm” lub „funkcjonowanie rządu”) odejmuje się 1 lub 0,5 punkta. W przypadku uzyskania odpowiedzi 0 na czwarte pytanie, od wyniku kategorii „funkcjonowanie rządu” odejmowany jest 1 punkt[2].

Z sumy punktów uzyskanych w pięciu kategoriach oblicza się średnią dla danego kraju. Wskaźnik ten, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, decyduje o końcowej klasyfikacji danego kraju:

 • Demokracje pełne (ang. Full democracies, od 8 do 10) – kraje, w których podstawowe swobody obywatelskie i wolności polityczne są przestrzegane, a ponadto wzmacniane przez kulturę polityczną, sprzyjającą rozkwitowi demokracji. Funkcjonowanie rządu jest zadowalające, media są różnorodne i niezależne, istnieją skuteczne mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej, sądownictwo jest niezawisłe, a jego wyroki egzekwowane. Problemy w funkcjonowaniu demokracji w tych krajach są ograniczone[2].
 • Demokracje wadliwe (ang. Flawed democracies, od 6 do 7,9) – kraje, w których wybory przeprowadzane są w sposób uczciwy i wolny, a mimo problemów (np. naruszeń wolności mediów) podstawowe swobody obywatelskie są przestrzegane. Demokracje tych krajów mają jednak swoje istotne słabe strony – zauważalne są m.in. problemy z funkcjonowaniem rządu, słabo rozwinięta kultura polityczna oraz niski poziom uczestnictwa w życiu politycznym[2].
 • Systemy hybrydowe (ang. Hybrid regimes, od 4 do 5,9) – kraje, w których podczas wyborów mają miejsce znaczące nieprawidłowości, przez które wybory często nie mogą zostać uznane zarówno za wolne, jak i uczciwe. Zazwyczaj w krajach tych rządy wywierają presję na opozycję polityczną, dochodzi do prześladowań oraz wywierania nacisków na dziennikarzy, sądownictwo nie jest niezawisłe, korupcja jest powszechna, a społeczeństwo obywatelskie mało aktywne. Kultura polityczna, funkcjonowanie rządu oraz poziom uczestnictwa w życiu politycznym są na jeszcze gorszym poziomie, niż w przypadku demokracji wadliwych[2].
 • Systemy autorytarne (ang. Authoritarian regimes, poniżej 4) – wiele z tych krajów to dyktatury. W krajach tych pluralizm polityczny nie istnieje lub jest poważnie ograniczony, naruszenia swobód obywatelskich są powszechne, wybory (jeżeli mają miejsce) nie są wolne i uczciwe, a sądownictwo nie jest niezawisłe. Mogą w nich istnieć konwencjonalne instytucje demokratyczne, jednak nie mają one większego znaczenia. Media zazwyczaj są własnością państwa lub są kontrolowane przez grupy związane z rządem, cenzura jest wszechobecna a krytyka wobec rządu tłumiona[2].

Wskaźnik według ustroju Edytuj

Typ ustroju 2015[2] 2020[3]
Liczba państw % państw % światowej populacji Liczba państw % państw % światowej populacji
Demokracje pełne 20 12 8,9 23 13,8 8,4
Demokracje wadliwe 59 35,3 39,5 52 31,1 41
Systemy hybrydowe 37 22,2 17,5 35 21 15
Systemy autorytarne 51 30,5 34,1 57 34,1 35,6

Światowa populacja odnosi się do ogółu ludności 167 krajów, które są objęte badaniem. Niektóre mikropaństwa nie są brane pod uwagę w badaniu[b].

Wskaźnik w 2020 Edytuj

Pozycja Zmiana pozycji[c] Kraj Typ ustroju Proces wyborczy i pluralizm Funkcjonowanie rządu Udział polityczny Kultura polityczna Swobody obywatelskie Ogólna ocena Zmiana oceny[c]
1     Norwegia Demokracja pełna 10,00 9,64 10,00 10,00 9,41 9,81   0,06
2     Islandia Demokracja pełna 10,00 8,57 8,89 10,00 9,41 9,37   0,21
3     Szwecja Demokracja pełna 9,58 9,29 8,33 10,00 9,12 9,26   0,13
4     Nowa Zelandia Demokracja pełna 10,00 8,93 8,89 8,75 9,71 9,25   0,01
5   2   Kanada Demokracja pełna 9,58 8,93 8,89 9,38 9,41 9,24   0,02
6   1   Finlandia Demokracja pełna 10,00 8,93 8,89 8,75 9,41 9,20   0,05
7     Dania Demokracja pełna 10,00 8,93 8,33 9,38 9,12 9,15   0,07
8   2   Irlandia Demokracja pełna 10,00 7,86 8,33 9,38 9,71 9,05   0,19
9     Australia Demokracja pełna 10,00 8,57 7,78 8,75 9,71 8,96   0,13
10   2   Holandia Demokracja pełna 9,58 9,29 8,33 8,75 8,82 8,96   0,05
11   20   Tajwan Demokracja pełna 10,00 9,64 7,22 8,13 9,71 8,94   1,21
12   2   Szwajcaria Demokracja pełna 9,58 8,57 7,78 9,38 8,82 8,83   0,20
13   1   Luksemburg Demokracja pełna 10,00 8,57 6,67 8,75 9,71 8,68   0,13
14   1   Niemcy Demokracja pełna 9,58 8,21 8,33 8,13 9,12 8,67   0,01
15     Urugwaj Demokracja pełna 10,00 8,57 6,67 8,13 9,71 8,61   0,23
16   2   Wielka Brytania Demokracja pełna 10,00 7,50 8,89 7,50 8,82 8,54   0,02
17   4   Chile Demokracja pełna 9,58 8,21 6,67 8,13 8,82 8,28   0,20
18   2   Austria Demokracja pełna 9,58 7,50 8,33 6,88 8,53 8,16   0,13
18   1   Kostaryka Demokracja pełna 9,58 6,79 7,22 7,50 9,71 8,16   0,03
20   2   Mauritius Demokracja pełna 9,17 7,86 6,11 8,75 8,82 8,14   0,08
21   3   Japonia Demokracja pełna 8,75 8,57 6,67 8,13 8,53 8,13   0,14
22   6   Hiszpania Demokracja pełna 9,58 7,14 7,22 8,13 8,53 8,12   0,17
23     Korea Południowa Demokracja pełna 9,17 8,21 7,22 7,50 7,94 8,01   0,01
24   4   Francja Demokracja wadliwa 9,58 7,50 7,78 6,88 8,24 7,99   0,13
25     Stany Zjednoczone Demokracja wadliwa 9,17 6,79 8,89 6,25 8,53 7,92   0,04
26   4   Portugalia Demokracja wadliwa 9,58 7,50 6,11 7,50 8,82 7,90   0,13
27     Estonia Demokracja wadliwa 9,58 7,86 6,67 6,88 8,24 7,84   0,06
27   1   Izrael Demokracja wadliwa 9,17 7,50 9,44 7,50 5,59 7,84   0,02
29   6   Włochy Demokracja wadliwa 9,58 6,43 7,22 7,50 7,94 7,74   0,22
30   4   Malta Demokracja wadliwa 9,17 6,79 6,11 8,13 8,24 7,68   0,27
31   1   Czechy Demokracja wadliwa 9,58 6,07 6,67 7,50 8,53 7,67   0,02
32   2   Republika Zielonego Przylądka Demokracja wadliwa 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53 7,65   0,13
33   4   Botswana Demokracja wadliwa 9,17 6,79 6,11 7,50 8,53 7,62   0,19
34     Cypr Demokracja wadliwa 9,17 5,36 7,22 7,50 8,53 7,56   0,03
35   1   Słowenia Demokracja wadliwa 9,58 6,43 7,22 6,25 8,24 7,54   0,04
36   3   Belgia Demokracja wadliwa 9,58 7,86 5,00 6,88 8,24 7,51   0,13
37   2   Grecja Demokracja wadliwa 9,58 5,21 6,11 7,50 8,53 7,39   0,04
38     Łotwa Demokracja wadliwa 9,58 6,07 6,67 5,63 8,24 7,24   0,25
39   4   Malezja Demokracja wadliwa 9,58 7,86 6,67 6,25 5,59 7,19   0,03
40   6   Panama Demokracja wadliwa 9,58 6,43 7,22 5,00 7,65 7,18   0,13
41   2   Trynidad i Tobago Demokracja wadliwa 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 7,16  
42   8   Jamajka Demokracja wadliwa 8,75 7,14 5,00 6,25 8,53 7,13   0,17
42   6   Litwa Demokracja wadliwa 9,58 6,07 5,56 5,63 8,82 7,13   0,37
44   3   Timor Wschodni Demokracja wadliwa 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35 7,06   0,13
45   5   Południowa Afryka Demokracja wadliwa 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 7,05   0,19
46   1   Kolumbia Demokracja wadliwa 9,17 6,43 6,67 5,00 7,94 7,04   0,09
47   5   Słowacja Demokracja wadliwa 9,58 6,43 5,56 5,63 7,65 6,97   0,20
48     Argentyna Demokracja wadliwa 9,17 5,36 6,67 5,63 7,94 6,95   0,07
49   3   Brazylia Demokracja wadliwa 9,58 5,36 6,11 5,63 7,94 6,92   0,04
50   7   Polska Demokracja wadliwa 9,17 5,71 6,67 5,63 7,06 6,85   0,23
51   2   Surinam Demokracja wadliwa 9,58 6,07 6,11 5,00 7,35 6,82   0,16
52   5   Bułgaria Demokracja wadliwa 9,17 5,71 7,22 4,38 7,06 6,71   0,32
53   2   Indie Demokracja wadliwa 8,67 7,14 6,67 5,00 5,59 6,61   0,29
54   1   Tunezja Demokracja wadliwa 9,17 5,36 7,22 5,63 5,59 6,59   0,13
55   1   Filipiny Demokracja wadliwa 9,17 5,00 7,78 4,38 6,47 6,56   0,08
55     Węgry Demokracja wadliwa 8,33 6,43 5,00 6,25 6,76 6,56   0,07
57   1   Peru Demokracja wadliwa 8,75 5,36 5,56 5,63 7,35 6,53   0,07
58   7   Namibia Demokracja wadliwa 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94 6,52   0,09
59     Chorwacja Demokracja wadliwa 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76 6,50   0,07
59   4   Ghana Demokracja wadliwa 8,33 5,36 6,67 6,25 5,88 6,50   0,13
61   1   Mongolia Demokracja wadliwa 8,75 5,71 5,56 5,63 6,76 6,48   0,02
62   1   Rumunia Demokracja wadliwa 9,17 5,36 6,67 3,75 7,06 6,40   0,09
63   3   Dominikana Demokracja wadliwa 9,17 4,29 6,11 5,00 7,06 6,32   0,22
64   4   Lesotho Demokracja wadliwa 9,17 4,14 6,11 5,63 6,47 6,30   0,24
64     Indonezja Demokracja wadliwa 7,92 7,50 6,11 4,38 5,59 6,30   0,18
66     Serbia Demokracja wadliwa 8,25 5,36 6,67 3,75 7,06 6,22   0,19
67   3   Paragwaj Demokracja wadliwa 8,75 5,71 5,00 4,38 7,06 6,18   0,06
68   1   Sri Lanka Demokracja wadliwa 7,00 5,71 5,56 6,25 6,18 6,14   0,13
69   2   Ekwador Demokracja wadliwa 8,75 5,00 6,67 3,75 6,47 6,13   0,20
70   4   Papua-Nowa Gwinea Demokracja wadliwa 6,92 6,07 3,33 6,25 7,94 6,10   0,07
71   8   Albania Demokracja wadliwa 7,00 5,36 4,44 6,25 7,35 6,08   0,19
72   1   Meksyk Demokracja wadliwa 7,83 5,71 7,78 3,13 5,88 6,07   0,02
73   5   Tajlandia Demokracja wadliwa 7,00 5,00 6,67 6,25 5,29 6,04   0,28
74   1   Singapur Demokracja wadliwa 4,83 7,86 4,44 6,25 6,76 6,03   0,01
75   4   Gujana Demokracja wadliwa 6,50 5,36 6,11 5,00 7,06 6,01   0,14
76   4   Bangladesz System hybrydowy 7,42 6,07 6,11 5,63 4,71 5,99   0,11
77   6   Salwador System hybrydowy 9,17 4,29 6,11 3,75 6,18 5,90   0,25
78   1   Macedonia Północna System hybrydowy 7,42 5,71 6,11 3,13 7,06 5,89   0,08
79   1   Ukraina System hybrydowy 8,25 2,71 7,22 5,00 5,88 5,81   0,09
80   3   Mołdawia System hybrydowy 7,00 4,64 6,11 4,38 6,76 5,78   0,03
81   3   Czarnogóra System hybrydowy 7,42 5,71 6,11 3,13 6,47 5,77   0,12
82   5   Malawi System hybrydowy 7,00 4,29 5,00 6,25 6,18 5,74   0,24
83   2   Fidżi System hybrydowy 6,58 5,00 6,11 5,63 5,29 5,72   0,13
84   7   Bhutan System hybrydowy 8,75 6,79 3,33 5,00 4,71 5,71   0,41
85     Madagaskar System hybrydowy 7,92 3,57 6,67 5,63 4,71 5,70   0,06
86   4   Senegal System hybrydowy 6,08 5,71 4,44 6,25 5,88 5,67   0,18
87   12   Hongkong System hybrydowy 3,17 3,64 5,00 7,50 8,53 5,57   0,45
88   1   Honduras System hybrydowy 7,83 4,29 4,44 4,38 5,88 5,36   0,06
89   3   Armenia System hybrydowy 7,50 5,00 6,11 3,13 5,00 5,35   0,19
90   2   Liberia System hybrydowy 7,42 2,71 5,56 5,63 5,29 5,32   0,13
91   2   Gruzja System hybrydowy 7,83 3,57 6,11 3,75 5,29 5,31   0,11
92     Nepal System hybrydowy 4,83 5,36 5,00 5,63 5,29 5,22   0,06
93   2   Tanzania System hybrydowy 4,83 5,00 5,00 6,25 4,41 5,10   0,06
94   10   Boliwia System hybrydowy 6,08 3,57 6,11 3,75 5,88 5,08   0,24
95   1   Kenia System hybrydowy 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12 5,05   0,13
96     Maroko System hybrydowy 5,25 4,64 5,56 5,63 4,12 5,04   0,06
97   4   Gwatemala System hybrydowy 6,92 3,93 5,00 3,13 5,88 4,97   0,29
98   1   Uganda System hybrydowy 4,33 3,21 5,00 6,88 5,29 4,94   0,08
99   2   Zambia System hybrydowy 4,75 2,93 3,89 6,88 5,88 4,86   0,23
99   3   Sierra Leone System hybrydowy 6,58 2,86 3,33 6,25 5,29 4,86  
101   1   Bośnia i Hercegowina System hybrydowy 7,00 2,93 5,56 3,13 5,59 4,84   0,02
102   5   Benin System hybrydowy 3,33 5,36 3,89 5,63 4,71 4,58   0,51
103   4   Gambia System hybrydowy 4,00 4,29 4,44 5,63 4,12 4,49   0,16
104   6   Turcja System hybrydowy 3,50 5,36 5,56 5,63 2,35 4,48   0,39
105   3   Pakistan System hybrydowy 5,67 5,36 3,33 2,50 4,71 4,31   0,06
106   1   Haiti System hybrydowy 4,75 1,71 2,78 6,25 5,59 4,22   0,35
107   6   Kirgistan System hybrydowy 4,75 2,93 5,56 3,13 4,71 4,21   0,67
108   2   Liban System hybrydowy 3,50 1,50 6,67 5,00 4,12 4,16   0,20
109   2   Wybrzeże Kości Słoniowej System hybrydowy 4,33 2,86 3,89 5,63 3,82 4,11   0,06
110   1   Nigeria System hybrydowy 5,17 3,57 3,89 3,75 4,12 4,10   0,02
111   11   Mali System autorytarny 5,17 0,00 4,44 5,63 4,41 3,93   0,99
112   4   Mauretania System autorytarny 3,50 3,57 5,00 3,13 4,41 3,92  
113   4   Palestyna System autorytarny 3,33 0,14 7,78 4,38 3,53 3,83   0,06
114     Kuwejt System autorytarny 3,58 3,93 3,89 4,38 3,24 3,80   0,13
115   2   Algieria System autorytarny 3,08 2,50 4,44 5,00 3,82 3,77   0,24
116   4   Burkina Faso System autorytarny 3,00 2,36 4,44 5,00 3,82 3,73   0,31
117   2   Angola System autorytarny 2,25 2,86 5,56 5,00 2,65 3,66   0,06
118     Irak System autorytarny 5,25 0,00 6,67 5,00 1,18 3,62   0,12
118   4   Jordania System autorytarny 2,67 3,93 3,89 4,38 3,24 3,62   0,31
120   2   Nikaragua System autorytarny 0,42 2,86 5,00 5,63 4,12 3,60   0,05
121     Gabon System autorytarny 2,58 1,86 4,44 5,00 3,82 3,54   0,07
122   2   Mozambik System autorytarny 2,58 1,43 5,00 5,00 3,53 3,51   0,14
123   2   Etiopia System autorytarny 0,42 3,57 5,56 5,00 2,35 3,38   0,06
124   10   Rosja System autorytarny 2,17 2,14 5,00 3,13 4,12 3,31   0,20
125   2   Niger System autorytarny 2,92 1,14 3,33 4,38 4,71 3,29  
126   2   Katar System autorytarny 0,00 4,29 2,78 5,63 3,53 3,24   0,05
127   2   Zimbabwe System autorytarny 0,00 2,50 4,44 5,63 3,24 3,16  
128   11   Kazachstan System autorytarny 0,50 3,21 5,00 3,75 3,24 3,14   0,20
129   5   Kongo System autorytarny 2,17 2,50 3,89 3,75 3,24 3,11  
130   6   Kambodża System autorytarny 0,00 3,93 3,89 5,63 2,06 3,10   0,43
130   1   Rwanda System autorytarny 1,42 4,29 2,78 4,38 2,65 3,10   0,06
132   1   Komory System autorytarny 2,08 2,21 3,89 3,75 3,53 3,09   0,06
133   1   Eswatini System autorytarny 0,92 2,86 2,78 5,63 3,24 3,08   0,06
133   4   Gwinea System autorytarny 3,50 0,43 4,44 4,38 2,65 3,08   0,06
135   13   Mjanma System autorytarny 1,75 3,93 2,78 4,38 2,35 3,04   0,51
136   1   Oman System autorytarny 0,08 3,93 2,78 4,38 3,82 3,00   0,06
137   1   Wietnam System autorytarny 0,00 2,86 3,89 5,63 2,35 2,94   0,14
138   1   Egipt System autorytarny 1,33 3,21 3,33 5,00 1,76 2,93   0,13
139   2   Afganistan System autorytarny 3,42 0,64 3,89 2,50 3,82 2,85  
140   3   Kuba System autorytarny 0,00 3,57 3,33 4,38 2,94 2,84  
141   15   Togo System autorytarny 3,17 1,79 3,33 5,00 3,24 2,80   0,50
142   1   Kamerun System autorytarny 1,67 2,14 3,33 4,38 2,35 2,77   0,08
143   3   Wenezuela System autorytarny 0,00 1,79 5,00 4,38 2,65 2,76   0,04
144     Dżibuti System autorytarny 0,42 1,29 3,89 5,63 2,35 2,71   0,06
145     Zjednoczone Emiraty Arabskie System autorytarny 0,00 3,93 2,22 5,00 2,65 2,70   0,06
146     Azerbejdżan System autorytarny 0,50 2,86 3,33 3,75 2,94 2,68   0,07
147   1   Gwinea Bissau System autorytarny 4,92 0,00 2,78 3,13 2,35 2,63  
148   2   Białoruś System autorytarny 0,00 2,00 3,89 5,00 2,06 2,59   0,11
149   2   Sudan System autorytarny 0,00 1,79 4,44 5,00 1,47 2,54   0,16
150   1   Bahrajn System autorytarny 0,83 2,71 2,78 4,38 1,76 2,49   0,06
151   2   Chiny System autorytarny 0,00 4,29 2,78 3,13 1,18 2,27   0,01
152   1   Iran System autorytarny 0,00 2,50 3,89 3,13 1,47 2,20   0,18
153   1   Erytrea System autorytarny 0,00 2,14 0,56 6,88 1,18 2,15   0,22
154     Burundi System autorytarny 0,00 0,00 3,33 5,00 2,35 2,14   0,01
155   2   Uzbekistan System autorytarny 0,08 1,86 2,78 5,00 0,88 2,12   0,11
156   3   Arabia Saudyjska System autorytarny 0,00 3,57 2,22 3,13 1,47 2,08   0,15
157   1   Libia System autorytarny 0,00 0,00 3,33 3,75 2,65 1,95   0,07
157     Jemen System autorytarny 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 1,95  
159     Tadżykistan System autorytarny 0,00 2,21 2,22 4,38 0,88 1,94   0,01
160   1   Gwinea Równikowa System autorytarny 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 1,92  
161   6   Laos System autorytarny 0,00 2,86 1,67 3,75 0,59 1,77   0,37
162     Turkmenistan System autorytarny 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59 1,72  
163     Czad System autorytarny 0,00 0,00 1,67 3,75 2,35 1,55   0,06
164     Syria System autorytarny 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 1,43  
165     Republika Środkowoafrykańska System autorytarny 1,25 0,00 1,11 1,88 2,35 1,32  
166     Demokratyczna Republika Konga System autorytarny 0,00 0,00 1,67 3,13 0,88 1,13  
167     Korea Północna System autorytarny 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 1,08  

Źródło:[3]

Wskaźnik według kraju i regionu Edytuj

Podział na regiony został ustalony przez Economist Intelligence Unit.

Miejsce (2020) Kraj Typ ustroju 2006[4] 2008[5] 2010[6] 2011[7] 2012[8] 2013[9] 2014[10] 2015[2] 2016[11] 2017[12] 2018[13] 2019[14] 2020[3] 2021[15]
 
Ameryka Północna
5   Kanada Demokracja pełna 9,07 9,07 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,15 9,15 9,15 9,22 9,24 8,87
25   Stany Zjednoczone Demokracja wadliwa 8,22 8,22 8,18 8,11 8,11 8,11 8,11 8,05 7,98 7,98 7,96 7,96 7,92 7,85
Średnia dla całego regionu 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,58
Europa Zachodnia
18   Austria Demokracja pełna 8,69 8,49 8,49 8,49 8,62 8,48 8,54 8,54 8,41 8,42 8,29 8,29 8,16 8,07
36   Belgia Demokracja wadliwa 8,15 8,16 8,05 8,05 8,05 8,05 7,93 7,93 7,77 7,78 7,78 7,64 7,51 7,51
34   Cypr Demokracja wadliwa 7,60 7,70 7,29 7,29 7,29 7,29 7,40 7,53 7,65 7,59 7,59 7,59 7,56 7,43
7   Dania Demokracja pełna 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,38 9,11 9,11 9,20 9,22 9,22 9,22 9,15 9,09
6   Finlandia Demokracja pełna 9,25 9,25 9,19 9,06 9,06 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,14 9,25 9,20 9,27
24   Francja Demokracja wadliwa 8,07 8,07 7,77 7,77 7,88 7,92 8,04 7,92 7,92 7,80 7,80 8,12 7,99 7,99
14   Niemcy Demokracja pełna 8,82 8,82 8,38 8,34 8,34 8,31 8,64 8,64 8,63 8,61 8,68 8,68 8,67 8,67
37   Grecja Demokracja wadliwa 8,13 8,13 7,92 7,65 7,65 7,65 7,45 7,45 7,23 7,29 7,29 7,43 7,39 7,56
2   Islandia Demokracja pełna 9,71 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,58 9,37 9,18
8   Irlandia Demokracja pełna 9,01 9,01 8,79 8,56 8,56 8,68 8,72 8,85 9,15 9,15 9,15 9,24 9,05 9,00
29   Włochy Demokracja wadliwa 7,73 7,98 7,83 7,74 7,74 7,85 7,85 7,98 7,98 7,98 7,71 7,52 7,74 7,68
13   Luksemburg Demokracja pełna 9,10 9,10 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,81 8,81 8,81 8,81 8,68 8,68
30   Malta Demokracja wadliwa 8,39 8,39 8,28 8,28 8,28 8,28 8,39 8,39 8,39 8,15 8,21 7,95 7,68 7,57
9   Holandia Demokracja pełna 9,66 9,53 8,99 8,99 8,99 8,84 8,92 8,92 8,80 8,89 8,89 9,01 8,96 8,88
1   Norwegia Demokracja pełna 9,55 9,68 9,80 9,80 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,87 9,87 9,87 9,81 9,75
26   Portugalia Demokracja wadliwa 8,16 8,05 8,02 7,81 7,92 7,65 7,79 7,79 7,86 7,84 7,84 8,03 7,90 7,82
22   Hiszpania Demokracja pełna 8,34 8,45 8,16 8,02 8,02 8,02 8,05 8,30 8,30 8,08 8,08 8,29 8,12 7,94
3   Szwecja Demokracja pełna 9,88 9,88 9,50 9,50 9,73 9,73 9,73 9,45 9,39 9,39 9,39 9,39 9,26 9,26
12   Szwajcaria Demokracja pełna 9,02 9,15 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,03 9,03 9,03 8,83 8,90
104   Turcja System hybrydowy 5,70 5,69 5,73 5,73 5,76 5,63 5,12 5,12 5,04 4,88 4,37 4,09 4,48 4,35
16   Wielka Brytania Demokracja pełna 8,08 8,15 8,16 8,16 8,21 8,31 8,31 8,31 8,36 8,53 8,53 8,52 8,54 8,10
Średnia dla całego regionu 8,60 8,61 8,45 8,40 8,44 8,41 8,41 8,42 8,40 8,38 8,35 8,35 8,29
Europa Środkowa i Wschodnia
71   Albania Demokracja wadliwa 5,91 5,91 5,86 5,81 5,67 5,67 5,67 5,91 5,91 5,98 5,98 5,89 6,08 6.11
89   Armenia System hybrydowy 4,15 4,09 4,09 4,09 4,09 4,02 4,13 4,00 3,88 4,11 4,79 5,54 5,35 5.49
146   Azerbejdżan System autorytarny 3,31 3,19 3,15 3,15 3,15 3,06 2,83 2,71 2,65 2,65 2,65 2,75 2,68 2.68
148   Białoruś System autorytarny 3,34 3,34 3,34 3,16 3,04 3,04 3,69 3,62 3,54 3,13 3,13 2,48 2,59 2.41
101   Bośnia i Hercegowina System hybrydowy 5,78 5,70 5,32 5,24 5,11 5,02 4,78 4,83 4,87 4,87 4,98 4,86 4,84 5.04
52   Bułgaria Demokracja wadliwa 7,10 7,02 6,84 6,78 6,72 6,83 6,73 7,14 7,01 7,03 7,03 7,03 6,71 6.64
59   Chorwacja Demokracja wadliwa 7,04 7,04 6,81 6,73 6,93 6,93 6,93 6,93 6,75 6,63 6,57 6,57 6,50 6.50
31   Czechy Demokracja wadliwa 8,17 8,19 8,19 8,19 8,19 8,06 7,94 7,94 7,82 7,62 7,69 7,69 7,67 7.74
27   Estonia Demokracja wadliwa 7,74 7,68 7,68 7,61 7,61 7,61 7,74 7,85 7,85 7,79 7,97 7,90 7,84 7.84
91   Gruzja System hybrydowy 4,90 4,62 4,59 4,74 5,53 5,95 5,82 5,88 5,93 5,93 5,50 5,42 5,31 5.12
55   Węgry Demokracja wadliwa 7,53 7,44 7,21 7,04 6,96 6,96 6,90 6,84 6,72 6,64 6,63 6,63 6,56 6.50
128   Kazachstan System autorytarny 3,62 3,45 3,30 3,24 2,95 3,06 3,17 3,06 3,06 3,06 2,94 2,94 3,14 3.08
107   Kirgistan System autorytarny 4,08 4,05 4,31 4,34 4,69 4,69 5,24 5,33 4,93 5,11 5,11 4,89 4,21 3.62
38   Łotwa Demokracja wadliwa 7,37 7,23 7,05 7,05 7,05 7,05 7,48 7,37 7,31 7,25 7,38 7,49 7,24 7.31
42   Litwa Demokracja wadliwa 7,43 7,36 7,24 7,24 7,24 7,54 7,54 7,54 7,47 7,41 7,50 7,50 7,13 7.18
80   Mołdawia System hybrydowy 6,50 6,50 6,33 6,32 6,32 6,32 6,32 6,35 6,01 5,94 5,85 5,75 5,78 6.10
81   Czarnogóra System hybrydowy 6,57 6,43 6,27 6,15 6,05 5,94 5,94 6,01 5,72 5,69 5,74 5,65 5,77 6.02
78   Macedonia Północna System hybrydowy 6,33 6,21 6,16 6,16 6,16 6,16 6,25 6,02 5,23 5,57 5,87 5,97 5,89 6.03
50   Polska Demokracja wadliwa 7,30 7,30 7,05 7,12 7,12 7,12 7,47 7,09 6,83 6,67 6,67 6,62 6,85 6.80
62   Rumunia Demokracja wadliwa 7,06 7,06 6,60 6,54 6,54 6,54 6,68 6,68 6,62 6,44 6,38 6,49 6,40 6.43
124   Rosja System autorytarny 5,02 4,48 4,26 3,92 3,74 3,59 3,39 3,31 3,24 3,17 2,94 3,11 3,31 3.24
66   Serbia Demokracja wadliwa 6,62 6,49 6,33 6,33 6,33 6,67 6,71 6,71 6,57 6,41 6,41 6,41 6,22 6.36
47   Słowacja Demokracja wadliwa 7,40 7,33 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,29 7,29 7,16 7,10 7,17 6,97 7.03
35   Słowenia Demokracja wadliwa 7,96 7,96 7,69 7,76 7,88 7,88 7,57 7,57 7,51 7,50 7,50 7,50 7,54 7.54
159   Tadżykistan System autorytarny 2,45 2,45 2,51 2,51 2,51 2,51 2,37 1,95 1,89 1,93 1,93 1,93 1,94 1.94
162   Turkmenistan System autorytarny 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1.66
79   Ukraina System hybrydowy 6,94 6,94 6,30 5,94 5,91 5,84 5,42 5,70 5,70 5,69 5,69 5,90 5,81 5.57
155   Uzbekistan System autorytarny 1,85 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 2,45 1,95 1,95 1,95 2,01 2,01 2,12 2.12
Średnia dla całego regionu 5,76 5,67 5,55 5,50 5,51 5,53 5,58 5,55 5,43 5,40 5,42 5,42 5,36
Ameryka Łacińska i Karaiby
48   Argentyna Demokracja wadliwa 6,63 6,63 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 7,02 6,96 6,96 7,02 7,02 6,95 6.81
94   Boliwia System hybrydowy 5,98 6,15 5,92 5,84 5,84 5,79 5,79 5,75 5,63 5,49 5,70 4,84 5,08 4.65
49   Brazylia Demokracja wadliwa 7,38 7,38 7,12 7,12 7,12 7,12 7,38 6,96 6,90 6,86 6,97 6,86 6,92 6.86
17   Chile Demokracja pełna 7,89 7,89 7,67 7,54 7,54 7,80 7,80 7,84 7,78 7,84 7,97 8,08 8,28 7.92
46   Kolumbia Demokracja wadliwa 6,40 6,54 6,55 6,63 6,63 6,55 6,55 6,62 6,67 6,67 6,96 7,13 7,04 6.48
18   Kostaryka Demokracja pełna 8,04 8,04 8,04 8,10 8,10 8,03 8,03 7,96 7,88 7,88 8,07 8,13 8,16 8.07
140   Kuba System autorytarny 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,46 3,31 3,00 2,84 2,84 2.59
63   Dominikana Demokracja wadliwa 6,13 6,20 6,20 6,20 6,49 6,74 6,67 6,67 6,67 6,66 6,54 6,54 6,32 6.45
69   Ekwador Demokracja wadliwa 5,64 5,64 5,77 5,72 5,78 5,87 5,87 5,87 5,81 6,02 6,27 6,33 6,13 5.71
77   Salwador System hybrydowy 6,22 6,40 6,47 6,47 6,47 6,53 6,53 6,64 6,64 6,43 5,96 6,15 5,90 5.72
97   Gwatemala System hybrydowy 6,07 6,07 6,05 5,88 5,88 5,81 5,81 5,92 5,92 5,86 5,60 5,26 4,97 4.62
75   Gujana Demokracja wadliwa 6,15 6,12 6,05 6,05 6,05 6,05 5,91 6,05 6,25 6,46 6,67 6,15 6,01 6.25
106   Haiti System autorytarny 4,19 4,19 4,00 4,00 3,96 3,94 3,82 3,94 4,02 4,03 4,91 4,57 4,22 3.48
88   Honduras System hybrydowy 6,25 6,18 5,76 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,92 5,72 5,63 5,42 5,36 5.10
42   Jamajka Demokracja wadliwa 7,34 7,21 7,21 7,13 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,29 7,02 6,96 7,13 7.13
72   Meksyk Demokracja wadliwa 6,67 6,78 6,93 6,93 6,90 6,91 6,68 6,55 6,47 6,41 6,19 6,09 6,07 5.57
120   Nikaragua System autorytarny 5,68 6,07 5,73 5,56 5,56 5,46 5,32 5,26 4,81 4,66 3,63 3,55 3,60 2.69
40   Panama Demokracja wadliwa 7,35 7,35 7,15 7,08 7,08 7,08 7,08 7,19 7,13 7,08 7,05 7,05 7,18 6.85
67   Paragwaj Demokracja wadliwa 6,16 6,40 6,40 6,40 6,26 6,26 6,26 6,33 6,27 6,31 6,24 6,24 6,18 5.86
57   Peru Demokracja wadliwa 6,11 6,31 6,40 6,59 6,47 6,54 6,54 6,58 6,65 6,49 6,60 6,60 6,53 6.09
51   Surinam Demokracja wadliwa 6,52 6,58 6,65 6,65 6,65 6,77 6,77 6,77 6,77 6,76 6,98 6,98 6,82 6.82
41   Trynidad i Tobago Demokracja wadliwa 7,18 7,21 7,16 7,16 6,99 6,99 6,99 7,10 7,10 7,04 7,16 7,16 7,16 7.16
15   Urugwaj Demokracja pełna 7,96 8,08 8,10 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,12 8,38 8,38 8,61 8.85
143   Wenezuela System autorytarny 5,42 5,34 5,18 5,08 5,15 5,07 5,07 5,00 4,68 3,87 3,16 2,88 2,76 2.11
Średnia dla całego regionu 6,37 6,43 6,37 6,35 6,36 6,38 6,36 6,37 6,33 6,26 6,24 6,13 6,09
Azja i Australazja
139   Afganistan System autorytarny 3,06 3,02 2,48 2,48 2,48 2,48 2,77 2,77 2,55 2,55 2,97 2,85 2,85 0.32
9   Australia Demokracja pełna 9,09 9,09 9,22 9,22 9,22 9,13 9,01 9,01 9,01 9,09 9,09 9,09 8,96 8.90
76   Bangladesz System hybrydowy 6,11 5,52 5,87 5,86 5,86 5,86 5,78 5,73 5,73 5,43 5,57 5,88 5,99 5.99
84   Bhutan System hybrydowy 2,62 4,30 4,68 4,57 4,65 4,82 4,87 4,93 4,93 5,08 5,30 5,30 5,71 5.71
130   Kambodża System autorytarny 4,77 4,87 4,87 4,87 4,96 4,60 4,78 4,27 4,27 3,63 3,59 3,53 3,10 2.90
151   Chiny System autorytarny 2,97 3,04 3,14 3,14 3,00 3,00 3,00 3,14 3,18 3,10 3,32 2,26 2,27 2.21
83   Fidżi System hybrydowy 5,66 5,11 3,62 3,67 3,67 3,61 5,61 5,69 5,64 5,85 5,85 5,85 5,72 5.61
87   Hongkong System hybrydowy 6,03 5,85 5,92 5,92 6,42 6,42 6,46 6,50 6,42 6,31 6,15 6,02 5,57 5.60
53   Indie Demokracja wadliwa 7,68 7,80 7,28 7,30 7,52 7,69 7,92 7,74 7,81 7,23 7,23 6,90 6,61 6.91
64   Indonezja Demokracja wadliwa 6,41 6,34 6,53 6,53 6,76 6,82 6,95 7,03 6,97 6,39 6,39 6,48 6,30 6.71
21   Japonia Demokracja pełna 8,15 8,25 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 7,96 7,99 7,88 7,99 7,99 8,13 8.15
161   Laos System autorytarny 2,10 2,10 2,10 2,10 2,32 2,21 2,21 2,21 2,37 2,37 2,37 2,14 1,77 1,77
39   Malezja Demokracja wadliwa 5,98 6,36 6,19 6,19 6,41 6,49 6,49 6,43 6,54 6,54 6,88 7,16 7,19 7.24
61   Mongolia Demokracja wadliwa 6,60 6,60 6,36 6,23 6,35 6,51 6,62 6,62 6,62 6,50 6,50 6,50 6,48 6.42
135   Mjanma System autorytarny 1,77 1,77 1,77 1,77 2,35 2,76 3,05 4,14 4,20 3,83 3,83 3,55 3,04 1.02
92   Nepal System hybrydowy 3,42 4,05 4,24 4,24 4,16 4,77 4,77 4,77 4,86 5,18 5,18 5,28 5,22 4.41
4   Nowa Zelandia Demokracja pełna 9,01 9,19 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,25 9.37
167   Korea Północna System autorytarny 1,03 0,86 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
105   Pakistan System hybrydowy 3,92 4,46 4,55 4,55 4,57 4,64 4,64 4,40 4,33 4,26 4,17 4,25 4,31 4,31
70   Papua-Nowa Gwinea Demokracja wadliwa 6,54 6,54 6,54 6,32 6,32 6,36 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,10 6,10
55   Filipiny Demokracja wadliwa 6,48 6,12 6,12 6,12 6,30 6,41 6,77 6,84 6,94 6,71 6,71 6,64 6,56 6.62
74   Singapur Demokracja wadliwa 5,89 5,89 5,89 5,89 5,88 5,92 6,03 6,14 6,38 6,32 6,38 6,02 6,03 6.23
23   Korea Południowa Demokracja pełna 7,88 8,01 8,11 8,06 8,13 8,06 8,06 7,97 7,92 8,00 8,00 8,00 8,01 8.16
68   Sri Lanka Demokracja wadliwa 6,58 6,61 6,64 6,58 5,75 5,69 5,69 6,42 6,48 6,48 6,19 6,27 6,14 6.14
11   Tajwan Demokracja pełna 7,82 7,82 7,52 7,46 7,57 7,57 7,65 7,83 7,79 7,73 7,73 7,73 8,94 8.99
73   Tajlandia Demokracja wadliwa 5,67 6,81 6,55 6,55 6,55 6,25 5,39 5,09 4,92 4,63 4,63 6,32 6,04 6.04
44   Timor Wschodni Demokracja wadliwa 6,41 7,22 7,22 7,22 7,16 7,24 7,24 7,24 7,24 7,19 7,19 7,19 7,06 7.06
137   Wietnam System autorytarny 2,75 2,53 2,94 2,96 2,89 3,29 3,41 3,53 3,38 3,08 3,08 3,08 2,94 2.94
Średnia dla całego regionu 5,44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,70 5,74 5,74 5,63 5,67 5,67 5,62
Bliski Wschód i Afryka Północna
115   Algieria System autorytarny 3,17 3,32 3,44 3,44 3,83 3,83 3,83 3,95 3,56 3,56 3,50 4,01 3,77 3.77
150   Bahrajn System autorytarny 3,53 3,38 3,49 2,92 2,53 2,87 2,87 2,79 2,79 2,71 2,71 2,55 2,49 2.52
138   Egipt System autorytarny 3,90 3,89 3,07 3,95 4,56 3,27 3,16 3,18 3,31 3,36 3,36 3,06 2,93 2.93
152   Iran System autorytarny 2,93 2,83 1,94 1,98 1,98 1,98 1,98 2,16 2,34 2,45 2,45 2,38 2,20 1,95
118   Irak System autorytarny 4,01 4,00 4,00 4,03 4,10 4,10 4,23 4,08 4,08 4,09 4,06 3,74 3,62 3,51
27   Izrael Demokracja wadliwa 7,28 7,48 7,48 7,53 7,53 7,53 7,63 7,77 7,85 7,79 7,79 7,86 7,84 7,97
118   Jordania System autorytarny 3,92 3,93 3,74 3,89 3,76 3,76 3,76 3,86 3,96 3,87 3,93 3,93 3,62 3.49
114   Kuwejt System autorytarny 3,09 3,39 3,88 3,74 3,78 3,78 3,78 3,85 3,85 3,85 3,85 3,93 3,80 3.91
108   Liban System hybrydowy 5,82 5,62 5,82 5,32 5,05 5,05 5,12 4,86 4,86 4,72 4,63 4,36 4,16 3.84
157   Libia System autorytarny 1,84 2,00 1,94 3,55 5,15 4,82 3,80 2,25 2,25 2,32 2,19 2,02 1,95 1.95
96   Maroko System hybrydowy 3,90 3,88 3,79 3,83 4,07 4,07 4,00 4,66 4,77 4,87 4,99 5,10 5,04 5,04
136   Oman System autorytarny 2,77 2,98 2,86 3,26 3,26 3,26 3,15 3,04 3,04 3,04 3,04 3,06 3,00 3,00
113   Palestyna System autorytarny 6,01 5,83 5,44 4,97 4,80 4,80 4,72 4,57 4,49 4,46 4,39 3,89 3,83 3,94
126   Katar System autorytarny 2,78 2,92 3,09 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,19 3,19 3,19 3,24 3,65
156   Arabia Saudyjska System autorytarny 1,92 1,90 1,84 1,77 1,71 1,82 1,82 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2,08 2,08
149   Sudan System autorytarny 2,90 2,81 2,42 2,38 2,38 2,54 2,54 2,37 2,37 2,15 2,15 2,70 2,54 2,47
164   Syria System autorytarny 2,36 2,18 2,31 1,99 1,63 1,86 1,74 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
54   Tunezja Demokracja wadliwa 3,06 2,96 2,79 5,53 5,67 5,76 6,31 6,72 6,40 6,32 6,41 6,72 6,59 5,99
145   Zjednoczone Emiraty Arabskie System autorytarny 2,42 2,60 2,52 2,58 2,58 2,52 2,64 2,75 2,75 2,69 2,76 2,76 2,70 2,90
157   Jemen System autorytarny 2,98 2,95 2,64 2,57 3,12 2,79 2,79 2,24 2,07 2,07 1,95 1,95 1,95 1,95
Średnia dla całego regionu 3,54 3,48 3,52 3,62 3,73 3,68 3,65 3,58 3,56 3,54 3,54 3,53 3,44
Afryka Subsaharyjska
117   Angola System autorytarny 2,41 3,35 3,32 3,32 3,35 3,35 3,35 3,35 3,40 3,62 3,62 3,72 3,66 3.37
102   Benin System hybrydowy 6,16 6,06 6,17 6,06 6,00 5,87 5,65 5,72 5,67 5,61 5,74 5,09 5,09 4.19
33   Botswana Demokracja wadliwa 7,60 7,47 7,63 7,63 7,85 7,98 7,87 7,87 7,87 7,81 7,81 7,81 7,62 7.73
116   Burkina Faso System autorytarny 3,72 3,60 3,59 3,59 3,52 4,15 4,09 4,70 4,70 4,75 4,75 4,04 3,73 3.84
154   Burundi System autorytarny 4,51 4,51 4,01 4,01 3,60 3,41 3,33 2,49 2,40 2,33 2,33 2,15 2,14 2.13
32   Republika Zielonego Przylądka Demokracja wadliwa 7,43 7,81 7,94 7,92 7,92 7,92 7,81 7,81 7,94 7,88 7,88 7,78 7,65 7.65
142   Kamerun System autorytarny 3,27 3,46 3,41 3,41 3,44 3,41 3,41 3,66 3,46 3,61 3,28 2,85 2,77 2.56
165   Republika Środkowoafrykańska System autorytarny 1,61 1,86 1,82 1,82 1,99 1,49 1,49 1,57 1,61 1,52 1,52 1,32 1,32 1.43
163   Czad System autorytarny 1,65 1,52 1,52 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,61 1,61 1,55 1.67
132   Komory System autorytarny 3,90 3,58 3,41 3,52 3,52 3,52 3,52 3,71 3,71 3,71 3,71 3,15 3,09 3.20
129   Kongo System autorytarny 3,19 2,94 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,91 2,91 3,25 3,31 3,11 3,11 2.79
109   Wybrzeże Kości Słoniowej System hybrydowy 3,38 3,27 3,02 3,08 3,25 3,25 3,53 3,31 3,81 3,93 4,15 4,05 4,11 4.22
166   Demokratyczna Republika Konga System autorytarny 2,76 2,28 2,15 2,15 1,92 1,83 1,75 2,11 1,93 1,61 1,49 1,13 1,13 1.40
144   Dżibuti System autorytarny 2,37 2,37 2,20 2,68 2,74 2,96 2,99 2,90 2,83 2,76 2,87 2,77 2,71 2.74
160   Gwinea Równikowa System autorytarny 2,09 2,19 1,84 1,77 1,83 1,77 1,66 1,77 1,70 1,81 1,92 1,92 1,92 1.92
153   Erytrea System autorytarny 2,31 2,31 2,31 2,34 2,40 2,40 2,44 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,15 2.03
133   Eswatini System autorytarny 2,93 3,04 2,90 3,26 3,20 3,20 3,09 3,09 3,03 3,03 3,03 3,14 3,08 3.08
123   Etiopia System autorytarny 4,72 4,52 3,68 3,79 3,72 3,83 3,72 3,83 3,60 3,42 3,35 3,44 3,38 3.30
121   Gabon System autorytarny 2,72 3,00 3,29 3,48 3,56 3,76 3,76 3,76 3,74 3,61 3,61 3,61 3,54 3.40
104   Gambia System hybrydowy 4,39 4,19 3,38 3,38 3,31 3,31 3,05 2,97 2,91 4,06 4,31 4,33 4,49 4.41
59   Ghana Demokracja wadliwa 5,35 5,35 6,02 6,02 6,02 6,33 6,33 6,86 6,75 6,69 6,63 6,63 6,50 6.50
133   Gwinea System autorytarny 2,02 2,09 2,79 2,79 2,79 2,84 3,01 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,08 2.28
147   Gwinea Bissau System autorytarny 2,00 1,99 1,99 1,99 1,43 1,26 1,93 1,93 1,98 1,98 1,98 2,63 2,63 2.75
95   Kenia System hybrydowy 5,08 4,79 4,71 4,71 4,71 5,13 5,13 5,33 5,33 5,11 5,11 5,18 5,05 5.05
64   Lesotho Demokracja wadliwa 6,48 6,29 6,02 6,33 6,66 6,66 6,66 6,59 6,59 6,64 6,64 6,54 6,30 6.30
90   Liberia System hybrydowy 5,22 5,25 5,07 5,07 4,95 4,95 4,95 4,95 5,31 5,23 5,35 5,45 5,32 5.43
85   Madagaskar System hybrydowy 5,82 5,57 3,94 3,93 3,93 4,32 4,42 4,85 5,07 5,11 5,22 5,64 5,70 5.70
82   Malawi System hybrydowy 4,97 5,13 5,84 5,84 6,08 6,00 5,66 5,55 5,55 5,49 5,49 5,50 5,74 5.74
111   Mali System autorytarny 5,99 5,87 6,01 6,36 5,12 5,90 5,79 5,70 5,70 5,64 5,41 4,92 3,93 3.48
112   Mauretania System autorytarny 3,12 3,91 3,86 4,17 4,17 4,17 4,17 3,96 3,96 3,82 3,82 3,92 3,92 4.03
20   Mauritius Demokracja pełna 8,04 8,04 8,04 8,04 8,17 8,17 8,17 8,27 8,28 8,22 8,22 8,22 8,14 8.08
122   Mozambik System autorytarny 5,28 5,49 4,90 4,90 4,88 4,77 4,66 4,60 4,02 4,02 3,85 3,65 3,51 3.51
58   Namibia Demokracja wadliwa 6,54 6,48 6,23 6,24 6,24 6,24 6,24 6,31 6,31 6,31 6,25 6,43 6,52 6.52
125   Niger System autorytarny 3,54 3,41 3,38 4,16 4,16 4,08 4,02 4,62 3,96 3,76 3,76 3,29 3,29 3.22
110   Nigeria System hybrydowy 3,52 3,53 3,47 3,83 3,77 3,77 3,76 3,85 4,50 4,44 4,44 4,12 4,10 4.11
130   Rwanda System autorytarny 3,82 3,71 3,25 3,25 3,36 3,38 3,25 3,07 3,07 3,19 3,35 3,16 3,10 3.10
86   Senegal System hybrydowy 5,37 5,37 5,27 5,51 6,09 6,15 6,15 6,08 6,21 6,15 6,15 5,81 5,67 5.53
99   Sierra Leone System hybrydowy 3,57 4,11 4,51 4,51 4,71 4,64 4,56 4,55 4,55 4,66 4,66 4,86 4,86 4.97
45   Południowa Afryka Demokracja wadliwa 7,91 7,91 7,79 7,79 7,79 7,90 7,82 7,56 7,41 7,24 7,24 7,24 7,05 7.05
93   Tanzania System hybrydowy 5,18 5,28 5,64 5,64 5,88 5,77 5,77 5,58 5,76 5,47 5,41 5,16 5,10 5.10
141   Togo System autorytarny 1,75 2,43 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,41 3,32 3,05 3,10 3,30 2,80 2.80
98   Uganda System hybrydowy 5,14 5,03 5,05 5,13 5,16 5,22 5,22 5,22 5,26 5,09 5,20 5,02 4,94 4.48
99   Zambia System hybrydowy 5,25 5,25 5,68 6,19 6,26 6,26 6,39 6,28 5,99 5,68 5,61 5,09 4,86 5.72
127   Zimbabwe System autorytarny 2,62 2,53 2,64 2,68 2,67 2,67 2,78 3,05 3,05 3,16 3,16 3,16 3,16 2,92
Średnia dla całego regionu 4,24 4,28 4,23 4,32 4,33 4,36 4,34 4,38 4,37 4,35 4,36 4,26 4,16
Średnia dla wszystkich krajów 5,52 5,55 5,46 5,49 5,52 5,53 5,55 5,55 5,52 5,48 5,48 5,44 5,37

Uwagi Edytuj

 1. Raport nie podaje jednak informacji na temat ich kwalifikacji, liczby, narodowości oraz tego, czy są oni niezależni, czy też pracownikami Economist Intelligence Unit, co bywa przedmiotem krytyki[1].
 2. Są to: Andora, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Brunei, Dominika, Grenada, Kiribati, Liechtenstein, Malediwy, Wyspy Marshalla, Federacja Mikronezji, Monako, Nauru, Palau, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Salomona, Samoa, San Marino, Seszele, Somalia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu i Watykan.
 3. a b Względem poprzedniego rankingu.

Przypisy Edytuj

 1. Peter Tasker: The flawed ‘science’ behind democracy rankings. asia.nikkei.com, 25 lutego 2016. [dostęp 2021-02-14]. (ang.).
 2. a b c d e f g h i Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 3. a b c Democracy Index 2020: In sickness and in health?. The Economist Intelligence Unit. (ang.).
 4. Democracy Index 2006. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 5. Democracy Index 2008. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 6. Democracy Index 2010: Democracy in retreat. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 7. Democracy Index 2011: Democracy under stress. The Economist Intelligence Unit. [dostęp 2012-11-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-05)]. (ang.).
 8. Democracy Index 2012: Democracy at a standstill. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 9. Democracy Index 2013: Democracy in limbo. The Economist Intelligence Unit. [dostęp 2017-01-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-01)]. (ang.).
 10. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 11. Democracy Index 2016: Revenge of the „deplorables”. The Economist Intelligence Unit. [dostęp 2017-01-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-24)]. (ang.).
 12. Democracy Index 2017: Free speech under attack. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 13. Democracy Index 2018: Me Too? Political participation, protest and democracy. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 14. Democracy Index 2019: A year of democratic backsliding and popular protest. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 15. Democracy Index 2021.

Linki zewnętrzne Edytuj