Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przegląd zagadnień z zakresu ekologii

Oto lista pojęć związanych z ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.
 
Indeks

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ż - Zobacz też

Zagadnienia

A

- abisal - aerator - aeroby - agriofit - agrocenoza - agrochemia - agroekologia - agroturystyka - aklimatyzacja zwierząt - allelopatia - amensalizm - amonifikacja - anaerob - antropofit - antropogeniczne czynniki środowiska - antropopresja - antroposfera - apofit - archeofit - areał - asocjacja roślinna - atmosfera - autekologia - autotrof - awifauna - azbest - azotox
   (wróć do indeksu)

B

bakterie nitryfikacyjne - bakterie brodawkowe - bakterioryza - bateria słoneczna - bentos - bioblok - biocenologia - biocenoza - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - biocyd - biodegradacja - biofiltr - biogaz - biogeny - bioindykacja - bioindykator - biokatalizator - bioklimatologia - biologiczne zwalczanie szkodników - biom - biomasa - biosfera - biotechnologia - biotop - Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego - bonitacja - botanika - bór - buczyna karpacka
   (wróć do indeksu)

C

chamefity - chemiczna oczyszczalnia ścieków - chemiczne oczyszczanie ścieków - chemizacja gleby - chlorowanie wody - chloroza - choroby cywilizacyjne - CORINE - cudzożywność - chwasty - chwasty segetalne - cykle biogeochemiczne - cyklon (separator) - Czerwona Księga zagrożonych gatunków - czynniki abiotyczne - czynniki antropogeniczne - czynniki biologiczne - czynniki biotyczne - czynniki ekologiczne - czynniki fizykochemiczne   (wróć do indeksu)

D

DDT - deforestacja - demografia - denitryfikacja - detergent - diafit - drapieżnictwo - drzewostan - dwutlenek siarki - dwutlenek węgla - Dyrektywa azotanowa - Dyrektywa ptasia - Dyrektywa siedliskowa - dysumpcja - dziura ozonowa - dżungla
   (wróć do indeksu)

E

edafon - efekt cieplarniany - efekt styku - efemerofit - egzosfera - Ekofundusz - ekokonwersja długów - ekologia - ekoregion - ekorozwój - ekosystem - ekoton - ekotop - ekotyp - ekoturystyka - eksplozja demograficzna - ektopasożyt - elektrofiltry - elektrownia atomowa - elektrownia wiatrowa - elektrownia wodna - elektrownia - endopasożyt - emisja zanieczyszczeń - energia alternatywna - energia atomowa - energia geotermalna - energia nieodnawialna - energia odnawialna - energia słoneczna - epekofit - erozja gleby - estuarium - eutrofizacja - energia wiatru - energia spadku wody - energia prądów morskich, pływów i falowania
   (wróć do indeksu)

F

fanerofity - fauna - finansowanie ochrony środowiska - fitocenon - fitocenoza - fitosfera - flokulacja - flora - flotacja - fluorowanie wody - formacja roślinna - freon
   (wróć do indeksu)

G

gatunek - gatunek charakterystyczny - gatunek chroniony - gatunek kserotermiczny - gatunek zagrożony - gatunek zawleczony - gazy cieplarniane - gejzer - geofity cebulkowe - geofity korzeniowe - geofity ryzomowe - Główny Inspektor Ochrony Środowiska - gorące źródło - Greenpeace
   (wróć do indeksu)

H

habitat - halofity - hałas - heliofit - helotyzm - hemerobia - hemikryptofity - herbicyd - herpetofauna - heterotrofizm - humus - hydrologia - hydrosfera
   (wróć do indeksu)

I

IUCN - Instytut na rzecz Ekorozwoju
   (wróć do indeksu)

K

- katastrofa ekologiczna - klasa czystości wody - klimat - kolektor słoneczny - kolektor ściekowy - komensalizm - kompost - kompostowanie - konkurencja - konsumenci - konwencja ramsarska - kopalina - korytarz ekologiczny - Koszty zewnętrzne - kraina zoogeograficzna - krajobraz - krajobraz sztuczny - krajobraz naturalny - krążenie pierwiastków w przyrodzie - krążenie wody w przyrodzie - kryterium biologiczne klasyfikacji czystości wód - kryterium fizykochemiczne klasyfikacji czystości wód - kształtowanie środowiska - kwaśny deszcz
   (wróć do indeksu)

L

las - las ochronny - lepidopterofauna - Liga Ochrony Przyrody - litoral - litosfera
   (wróć do indeksu)

Ł

łęg - łańcuch pokarmowy
   (wróć do indeksu)

M

- maksimum życiowe - mechaniczne mokre urządzenia odpylające - mechaniczne suche urządzenia odpylające - melioracja - melioracja nawadniająca - melioracja odwadniająca - metale ciężkie - mezosfera - miano coli - mineralizacja materii organicznej - minimum życiowe - mikoryza - mogilnik - monitoring reperowy - mutualizm
   (wróć do indeksu)

N

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) - natężenie hałasu - NATURA 2000 - nawóz mineralny - nawóz naturalny - nawóz sztuczny - nekton - neuston - nisza ekologiczna - nieodnawialne źródła energii - NFOŚiGW - norma emisji
   (wróć do indeksu)

O

obieg fosforu w przyrodzie - obieg materii - obieg siarki w przyrodzie - obieg wapnia w przyrodzie - obieg węgla w przyrodzie - obszar chronionego krajobrazu - obszar ekologicznego zagrożenia - obszar wylesiony - ocena oddziaływania na środowisko - ochrona gatunkowa roślin - ochrona gatunkowa zwierząt - ochrona krajobrazu - ochrona przyrody - ochrona środowiska naturalnego - ochrona środowiska - ocieplenie klimatu - oczyszczalnia biologiczna - oczyszczalnia chemiczna - oczyszczalnia mechaniczna - oczyszczalnia ścieków - odnawialne źródła energii - odpady - odpady komunalne - odpady niebezpieczne - odpady promieniotwórcze - odpady przemysłowe - odpylacz - odpylacze elektrostatyczne - odpylacze mokre - odpylacze suche - odsiarczanie gazów spalinowych - ogród botaniczny - ogród zoologiczny - oksybiont - oles - oligosaprobia - oligosaproby - oligotrofizacja - oligotrofizm - opłaty za korzystanie ze środowiska - optimum ekologiczne - optimum fizjologiczne - opór środowiska - organizacje ekologiczne - organizm zmodyfikowany genetycznie - osadnik - osadnik Imhoffa - osady ściekowe - osobnik - ostoja - OTOP - otulina - ogólny węgiel organiczny (OWO) - ozonosfera
   (wróć do indeksu)

P

paleoekologia - paliwa kopalne - pantofag - Państwowy Monitoring Środowiska - park krajobrazowy - park narodowy - park safari - Partia Zielonych - pasożyt - pasożytnictwo - pasteryzacja odpadów - PCB - pelagial - peryfiton - pestycyd - piaskownik - pierwiastki biogenne - PIOŚ - plankton - pleuston - poidło - pola irygacyjne - polisaprobia - polisaproby - politrofizacja - politrofizm - Polityka ekologiczna - Polska Czerwona Księga Zwierząt - pomnik przyrody - populacja - poziomy troficzne ekosystemu - prawo Gausse'a - prawo minimum - Prawo Wodne - producent - produkcja biologiczna - produkcja biomasy - produkcja pierwotna - produkcja wtórna - protokooperacja - protisty - próg szkodliwości gospodarczej - przełowienie łowiska - przepływ energii - przyducha - przyroda - Przyroda Polska - psammon - pustynnienie - puszcza - pył
   (wróć do indeksu)

R

radiobiologia - raport Brundtland - raport UThanta - recykling - reducenci - reintrodukcja - rekultywacja - rekultywacja jezior - renaturyzacja - renaturalizacja - repelenty - restytucja - rewir - rezerwat biosfery - rezerwat przyrody - rolnictwo ekologiczne - rolnictwo - roślina kwasolubna - roślina wapieniolubna - rośliny poduszkowe - roślinność - różnorodność biologiczna - runo leśne
   (wróć do indeksu)

S

samożywność - saprobia - saprobizacja - saprofity - siedlisko - silnik elektryczny - skażenie chemiczne - skiofity - składowisko odpadów - skruber - skrzynka lęgowa - smog - solnisko - sozologia - spalarnia - spaliny - stacja uzdatniania wody - stanowisko - starodrzew - starorzecze - staw - stepowienie krajobrazu - strefa ochronna - strefowy układ roślinności - stres ekologiczny - subendemit - sukcesja ekologiczna - sukcesja pierwotna - sukcesja wtórna - symbioza - synantropizacja - synekologia - synergizm - syntaksonomia - szambo
   (wróć do indeksu)

Ś

ścieki - ścieki komunalne - ścieki przemysłowe - ścieżka przyrodnicza - ściółka - ślad ekologiczny - środowisko - środowisko naturalne
   (wróć do indeksu)

T

- terofity - terytorium osobnicze - tłuszczownik - toksyczność środków ochrony roślin - torf - torfowisko - torfowisko niskie - torfowisko przejściowe - torfowisko wysokie - trofizm - tropikalny las równikowy - troposfera - twardość wody
   (wróć do indeksu)

U

ubarwienie ochronne - uciążliwość dla środowiska - ujęcie wody - unieszkodliwianie odpadów - urbanizacja - urządzenia ochrony powietrza - urządzenia odpylające - utylizacja odpadów - uzdatnianie wody - użytek ekologiczny - użytek zielony
   (wróć do indeksu)

W

wrażliwość ekologiczna - WWF - wysypisko śmieci - wolna energia - wskaźnik saprobowości - wydajność ekologiczna - wyleżysko - wysypisko odpadów
   (wróć do indeksu)

Z

zagęszczenie populacji - zakres tolerancji ekologicznej - zakwit wód - zakwit śniegu - zalesianie - zależności międzygatunkowe - zależności wewnątrzgatunkowe - zanieczyszczenie środowiska - zanieczyszczenie promieniotwórcze - zapora wodna - Zasada 3R - zasada Gausego - zasada Shelforda - zasiedlanie - zasięg występowania gatunku - zasoby naturalne - zasoby wodne - zbiornik retencyjny - zbiorowisko roślinne - zdrowa żywność - zespół konkurencyjny - zespół roślinny - Zieloni - zlewisko - zlewnia - zoobentos - zoocenoza - zoochoria - zoofag - zooplankton - zoosfera - zrównoważony transport - zrównoważony rozwój - związki paratroficzne - zwierzę egzotermiczne - zwierzę endotermiczne - zwierzę heterotermiczne - zwierzę homojotermiczne - zwierzę stałocieplne - zwierzę synantropijne - zwierzę wszystkożerne


   (wróć do indeksu)

Ż

żywność ekologiczna - żywiciel
   (wróć do indeksu)

Zobacz też

przegląd zagadnień z zakresu biologii - przegląd zagadnień z zakresu chemii