Forma różniczkowa

-forma różniczkowa, albo krótko: -forma – bardzo głębokie uogólnienie różniczki funkcji postaci Formy różniczkowe można zdefiniować na wiele sposobów np. jako kowariantne antysymetryczne pola tensorowe.

Formy różniczkowe można zdefiniować na zbiorach otwartych w i, ogólniej, na rozmaitościach różniczkowych. Na zbiorze otwartym w dowolną -formę można przedstawić jednoznacznie w postaci

gdzie to pochodna rzutowania na -tą współrzędną względem bazy standardowej w tzn. funkcji danej wzorem

to iloczyn zewnętrzny, a to pewne funkcje rzeczywiste. -formę na rozmaitości można przedstawić w ten sposób lokalnie, tzn. w dziedzinie pewnej mapy w otoczeniu pewnego (dowolnego, ale ustalonego) punktu Wówczas w powyższym wzorze są współrzędnymi wyznaczonymi przez mapę a oznacza ich odwzorowanie styczne, czyli uogólnienie pochodnej funkcji wektorowej na przypadek funkcji pomiędzy rozmaitościami.

Formy różniczkowe odgrywają fundamentalną rolę we współczesnej fizyce, gdyż są jedynymi polami tensorowymi, które można całkować. Wynika to z ich własności transformacyjnych przy zmianie układu współrzędnych dzięki czemu całka z formy różniczkowej nie zależy od wybranego układu współrzędnych. W szczególności rachunek form różniczkowych jest często wykorzystywany do całkowania pracy, strumieni pola (magnetycznego, grawitacyjnego itp.) przechodzących przez powierzchnię, potencjałów pól itp. Pojęcie formy różniczkowej formalizuje te operacje z matematycznego punktu widzenia.

Formy różniczkowe różnią się od pozostałych pól tensorowych także tym, że można zdefiniować ich różniczkowanie bez potrzeby wprowadzania koneksji na rozmaitości. Jest to tzw. pochodna zewnętrzna formy różniczkowej.

Formy różniczkowe na zbiorach otwartych w Rn edytuj

Definicja edytuj

Niech   będzie zbiorem otwartym. Przestrzenią styczną do   w punkcie   nazwiemy   Oczywiście   ma strukturę przestrzeni liniowej dla każdego   Niech   oznacza przestrzeń liniową form antysymetrycznych na   Formą różniczkową na   nazwiemy funkcję   taką, że   dla każdego  [1]. Zbiór  -form różniczkowych na   oznaczamy  

Uwagi edytuj

(1) Innymi słowy forma różniczkowa na zbiorze otwartym to funkcja, która punktom zbioru otwartego przyporządkowuje formy antysymetryczne na  

(2) Definicja   może się wydawać przerostem formy nad treścią, ale pozwala na bardzo daleko idące uogólnienia.

(3) Funkcje rzeczywiste klasy   na   utożsamia się z  -formami kładąc  

Struktura modułu edytuj

W   można wprowadzić strukturę przestrzeni liniowej nad   definiując działania punktowo

 
 

dla   jednakże w praktyce znacznie ważniejsza jest struktura modułu nad   czyli nad pierścieniem funkcji klasy   na   w którym funkcje   zastępują   w powyższej definicji, tzn. drugą równość należy zastąpić równością

 

Moduł nad pierścieniem tym się różni od przestrzeni liniowej nad ciałem, że ten pierwszy nie musi mieć bazy. Jeżeli ma bazę, to nazywa się go modułem wolnym.

Iloczyn zewnętrzny form różniczkowych edytuj

Zobacz też: Forma wieloliniowa.

Z definicji formy różniczkowej wynika, że   dla   jest już  -tensorem antysymetryczną na   To oznacza, że iloczyn zewnętrzny tensorów antysymetrycznych   indukuje odwzorowanie   dane wzorem

 

które oznaczamy tym samym symbolem i nazywamy iloczynem zewnętrznym form różniczkowych, albo krótko: iloczynem zewnętrznym.

Różniczka funkcji edytuj

Zobacz też: Różniczka zupełna.

Niech   będzie zbiorem otwartym, a   – funkcją różniczkowalną. Różniczka funkcji w punkcie   to przekształcenie liniowe   czyli  -tensor na   Funkcja różniczkowalna   indukuje odwzorowanie   z   w przestrzeń liniową jednotensorów na   dane wzorem

 

które nazywamy różniczką funkcji. Różniczka funkcji spełnia definicję  -formy różniczkowej na   Możemy ją zapisać

 

gdzie   oznacza różniczkę rzutowania na  -tą współrzędną względem bazy standardowej   tzn. funkcji   danej wzorem

 

Postać kanoniczna formy różniczkowej edytuj

Zobacz też: Forma wieloliniowa.

Niech   Ponieważ dla   jest  -tensorem na   dla każdego   to natychmiast wynika z tego, że   możemy zapisać w postaci

 

gdzie   są pewnymi skalarami, a   oznacza bazę dualną do bazy   w   tzn. zdefiniowaną wzorami

 

Okazuje się, że różniczki   wzięte w dowolnym punkcie   są bazą dualną do bazy standardowej   ponieważ

 

dla dowolnego   i   To oznacza, że dowolną  -formę   możemy jednoznacznie przedstawić w postaci

 

gdzie   są pewnymi funkcjami rzeczywistymi. Tę postać formy różniczkowej nazywamy postacią kanoniczną. Formę   z definicji nazywamy ciągłą, klasy   lub klasy   gdy funkcje   są odpowiednio ciągłe, klasy   lub klasy  

Cofnięcie formy różniczkowej edytuj

Bardzo ważną operacją na formach różniczkowych jest tzw. cofnięcie formy. Niech     będą zbiorami otwartymi. Funkcja różniczkowalna   indukuje odwzorowanie   dane wzorem

 

dla   i   Jeżeli   jest  -formą, czyli zwykłą funkcją to definiujemy

 

Odwzorowanie to nazywamy cofnięciem formy przez  .   jest już  -formą na   Cofnięcie formy różniczkowej jest odpowiednikiem cofania tensorów.

Formy różniczkowe na rozmaitościach w Rn edytuj

Definicja edytuj

Niech   będzie  -wymiarową rozmaitością różniczkową (zanurzoną w  ). Wybierzmy mapę   w otoczeniu punktu   z parametryzacją   Przestrzenią styczną   do   w punkcie   nazywamy obraz   przez pochodną parametryzacji   gdzie    -formą różniczkową na   nazwiemy funkcję   taką, że   dla każdego  [1]. Zbiór  -form różniczkowych na   oznaczamy  

Uwagi edytuj

(1) Definicja formy różniczkowej na rozmaitości jest zupełnie analogiczna do definicji formy różniczkowej na zbiorze otwartym w   Różnica polega na tym, że inaczej jest zdefiniowana przestrzeń styczna  

(2) Przestrzeń styczna   do  -wymiarowej rozmaitości różniczkowej   w   jest  -wymiarową podprzestrzenią liniową   Wynika to z definicji rozmaitości różniczkowej w  

(3) W szczególnym przypadku, gdy rozmaitość różniczkowa   jest zbiorem otwartym w   to za układ współrzędnych   możemy wybrać identyczność na   tzn.   dane wzorem

 

Wówczas parametryzacja   jest identycznością na   i mamy

 

dla każdego   Zatem

 

czyli powracamy do poprzedniej definicji przestrzeni stycznej.

(4) Mapa   na  -wymiarowej rozmaitości   w otoczeniu punktu   indukuje bazę przestrzeni stycznej daną wzorami

 

gdzie   to baza standardowa   którą nazywamy bazą naturalną dla mapy  , albo bazą wyznaczoną przez mapę  . Wektory tej bazy oznacza się też symbolami  

(5) Formę różniczkową   na rozmaitości nazywa się z definicji klasy   lub klasy   jeżeli forma cofnięta przez parametryzację   jest klasy   lub klasy  

Struktura modułu edytuj

W zbiorze form różniczkowych na rozmaitości   wprowadza się strukturę modułu dokładnie w ten sam sposób w jaki się ją wprowadza w zbiorze form różniczkowych na zbiorze otwartym:

 
 

dla   i funkcji  

Odwzorowanie styczne edytuj

Niech   będą rozmaitościami różniczkowymi. Rozpatrzmy funkcję   Aby móc zapisać formę różniczkową na rozmaitości w postaci kanonicznej trzeba zdefiniować pochodną takiej funkcji. Gdyby   były zwykłymi, dowolnymi zbiorami, to niemożliwe byłoby różniczkowanie   nawet pomimo że   to podzbiory   ponieważ pochodna jest zawsze zdefiniowana dla funkcji zdefiniowanej na zbiorze otwartym. Jednakże, ponieważ   są rozmaitościami różniczkowymi i mają dodatkową strukturę, to można uogólnić pojęcie pochodnej funkcji   na przypadek funkcji pomiędzy rozmaitościami.

Definicja edytuj

Niech   będą   i  -wymiarowymi rozmaitościami różniczkowymi, a   – mapami na nich. Powiemy, że funkcja   jest różniczkowalna klasy   jeżeli   jest różniczkowalne klasy   Odwzorowaniem stycznym funkcji   w punkcie   nazywamy odwzorowanie   dane wzorem

 

gdzie   jest takim wektorem, że

 

Uwagi edytuj

(1) Odwzorowanie styczne funkcji   w punkcie   nazywa się też pochodną funkcji   w punkcie   albo różniczką funkcji   w punkcie   i oznacza   lub podobnie.

(2)   jest już funkcją z   w   może więc być różniczkowane w zwykły sposób.

(3)   jest wektorem w   Przekształcenie liniowe   przenosi ten wektor w  

(4) W szczególnym przypadku gdy   są zbiorami otwartymi, to posługując się mapami   powracamy do zwykłej definicji pochodnej.

(5) Odwzorowanie styczne spełnia regułę łańcuchową. Jeżeli   jest różniczkowalne w punkcie   a   jest różniczkowalne w punkcie   to różniczkowalne jest złożenie   i

 

(6) Jeżeli   jest różniczkowalne, to licząc odwzorowanie styczne dostajemy

 

(7) W szczególności dla współrzędnych wyznaczonych przez mapę   dostajemy

 

Wynika z tego, że odwzorowania styczne   stanowią bazę dualną do bazy naturalnej dla mapy   W bazie tej możemy odwzorowanie styczne funkcji   zapisać

 

(8) W dalszym ciągu będziemy powyższy wzór zapisywać w postaci

 

(dla uproszczenia piszemy   zamiast  ). Pozwala to nadać wielu wzorom klasyczną postać.

Przedstawienie we współrzędnych lokalnych edytuj

 -formę na  -wymiarowej rozmaitości różniczkowej   można lokalnie, tzn. w dziedzinie mapy   przedstawić we współrzędnych   wyznaczonych przez tę mapę w postaci

 

Ściślej rzecz biorąc po lewej stronie równości powinna stać forma różniczkowa obcięta do   tj.   ponieważ po prawej stronie równości stoją formy różniczkowe zdefiniowane na  

Różniczkowanie form różniczkowych edytuj

Pochodna zewnętrzna form na zbiorze otwartym edytuj

Rozpatrzmy  -formy na zbiorze otwartym   Pochodną zewnętrzną nazywamy odwzorowanie   zdefiniowane w następujący sposób:

(1) Jeżeli   jest  -formą to jej pochodną zewnętrzną nazwiemy jej różniczkę  

(2) Dla formy różniczkowej w postaci kanonicznej   dla   definiujemy

 

Pochodną zewnętrzną nazywa się także różniczką zewnętrzną. Pochodna zewnętrzna jest innym niż forma różniczkowa dalekim uogólnieniem różniczki funkcji.

Pochodna zewnętrzna form na rozmaitości edytuj

Rozpatrzmy formy różniczkowe zdefiniowane w dziedzinie   pewnej mapy   na rozmaitości różniczkowej   Dla  -form zdefiniowanych na   definiujemy odwzorowanie   w następujący sposób:

(1) Jeżeli   jest  -formą, to jako   definiujemy różniczkę funkcji  

(2) Dla   która ma we współrzędnych lokalnych   przedstawienie   odwzorowanie   definiujemy wzorem

 

W dalszym ciągu rozpatrzmy formy różniczkowe zdefiniowane na rozmaitości różniczkowej   Pochodną zewnętrzną   definiujemy wzorem

 

gdzie   jest dziedziną mapy   w otoczeniu punktu  

Uwagi edytuj

(1) Liczenie pochodnej zewnętrznej sprowadza się w praktyce do liczenia   we współrzędnych lokalnych.

(2) W przypadku zbiorów otwartych   (w szczególności całego  ) mamy pewien wyróżniony układ współrzędnych – układ współrzędnych kartezjańskich, który można zdefiniować jako identyczność   na   (mówiąc ściślej: jako identyczność   na  ). Rzutowania   można uważać za współrzędne kartezjańskie, ponieważ

 

Można by zatem argumentować, że pochodną zewnętrzną formy na zbiorze otwartym   wystarczy zdefiniować w tych wyróżnionych współrzędnych. Jednakże w przypadku form różniczkowych na ogólnej rozmaitości   nie mamy żadnych wyróżnionych współrzędnych. W otoczeniu punktu   możemy wybrać dwie dowolne mapy   i   (takie, że  ) i mamy dwa zestawy współrzędnych lokalnych:   i   Pochodną   możemy policzyć zarówno we współrzędnych   jak i   Aby pochodna zewnętrzna miała sens, policzona i w jednych i w drugich współrzędnych, musi być równa, czyli po policzeniu pochodnej we współrzędnych   i przejściu do współrzędnych   musimy dostać pochodną policzoną we współrzędnych   Okazuje się, że tak jest w istocie – pochodna zewnętrzna nie zależy od wyboru współrzędnych lokalnych.

Formy dokładne i zamknięte edytuj

Zobacz też: Różniczka zupełna.

Formę różniczkową   którą można przedstawić w postaci   dla pewnej formy różniczkowej   nazywa się dokładną lub zupełną. Formę różniczkową   której pochodna zewnętrzna znika, tzn.   nazywa się zamkniętą. Licząc   dla dowolnej formy różniczkowej   dostaje się

 

o ile forma różniczkowa jest klasy co najmniej   Wynika to z twierdzenia Schwarza. Wynika stąd, że każda forma dokładna jest zamknięta. Odwrotna implikacja nie jest prawdziwa, jednakże jak wynika z lematu Poincarego formy zamknięte są dokładne na zbiorach otwartych i gwiaździstych.

Całkowanie form różniczkowych edytuj

Konstrukcja całki edytuj

Całkę z formy różniczkowej po rozmaitości definiuje się w następujących krokach[2].

(1) Niech   będzie formą różniczkową na zbiorze otartym w   w   Jej całkę po   definiujemy jako całkę Lebesgue’a z   po  

 

(2) Jeżeli   jest formą różniczkową o nośniku zwartym i zawartym w dziedzinie pewnej mapy   to definiujemy

 

gdzie   oznacza   cofniętą przez parametryzację     jest już formą różniczkową na zbiorze otwartym w  

(3) Niech   będzie formą różniczkową o zwartym nośniku na zwartej zorientowanej rozmaitości różniczkowej   Z charakteryzacji zbiorów zwartych w przestrzeniach metrycznych możemy znaleźć atlas skończony   zgodny z orientacją   Z twierdzenia o gładkim rozkładzie jedynki znajdujemy rodzinę funkcji   takich, że   ma nośnik zwarty i zawarty w   oraz

 

dla każdego   Definiujemy

 

  ma już nośnik zwarty i zawarty w   Ponadto

 

Całkę   po   definiujemy

 

Ogólne twierdzenie Stokesa edytuj

Niech   będzie  -wymiarową zwartą zorientowaną rozmaitością różniczkową z brzegiem w   Jeżeli   jest  -formą na   to zachodzi

 

gdzie   oznacza brzeg rozmaitości  

Ogólne twierdzenie Stokesa zawiera w sobie twierdzenie Greena, twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa, klasyczne twierdzenie Stokesa i jeszcze nieskończenie wiele tego typu innych twierdzeń jako przypadki szczególne.

Formy różniczkowe na ogólnych rozmaitościach edytuj

Rozmaitości różniczkowe (zanurzone) w   są wystarczające na potrzeby wielu działów matematyki: analizy matematycznej, teorii optymalizacji, różniczkowych równań cząstkowych, nie są jednak wystarczające na potrzeby nowoczesnej fizyki. W fizyce rozmaitość różniczkowa modeluje czasoprzestrzeń jednakże użycie rozmaitości różniczkowych (zanurzonych) w   dla   rodziłoby wiele pytań:

(a) Dlaczego nie obserwujemy dodatkowych wymiarów?

(b) Jak wykryć dodatkowe wymiary?

(c) Ile wynosi  ?

Itd. Z tego powodu rozmaitości różniczkowe (zanurzone) w   trzeba uogólnić na potrzeby fizyki. Robi się to „wymazując” odwołanie do   w definicji rozmaitości różniczkowej. Rozmaitość różniczkową definiuje się jako po prostu przestrzeń topologiczną Hausdorfa (niekoniecznie podzbiór  ) wraz ze zbiorem map na rozmaitości, czyli atlasem.

Takie ogólne rozmaitości mogą mieć znacznie bardziej skomplikowaną naturę. Poprzednie definicje przestrzeni stycznej i pochodnej funkcji   tracą sens. Teraz przestrzeń styczną   w punkcie   definiuje się jako zbiór krzywych przechodzących przez punkt   tzn. funkcji postaci   takich, że   przy czym utożsamia się ze sobą krzywe, które po przeniesieniu do   za pomocą układu współrzędnych   mają równy wektor styczny w zerze, tzn. dla których

 [3].

Mówiąc ściślej wektory styczne definiuje się jako klasy abstrakcji względem relacji równoważności   zdefiniowanej powyższą równością. Ta relacja równoważności nie zależy od wyboru układu współrzędnych  

Funkcja   dana wzorem

 

jest bijekcją i pozwala przenieść strukturę przestrzeni liniowej z   do   tzn. dodawanie i mnożenie przez skalar wektorów stycznych definiuje się

 
 

Za pomocą   można także zdefiniować pochodną funkcji postaci   tzn. funkcji pomiędzy rozmaitościami.

Mając przestrzeń styczną   można zdefiniować formę różniczkową na rozmaitości. Mając odwzorowanie styczne   można ją lokalnie wyrazić we współrzędnych   indukowanych przez mapę   Idea, konstrukcje i rozumowanie w przypadku form różniczkowych na ogólnych rozmaitościach pozostają takie same.

Przypisy edytuj

  1. a b M. Spivak, Analiza matematyczna na rozmaitościach.
  2. J.Musielak, L. Skrzypczak, Analiza matematyczna. Tom III. Część 2.
  3. W. Wojtyński, Grupy i algebry Liego.

Bibliografia edytuj

  • M. Spivak: Analiza matematyczna na rozmaitościach.
  • J. Musielak, L. Skrzypczak: Analiza matematyczna. Tom III, Część 2.
  • W. Wojtyński: Grupy i algebry Liego.