Układ współrzędnych biegunowych

opis punktów przez odległość od bieguna i kąt między półprostymi

Układ współrzędnych biegunowych (układ współrzędnych polarnych) – układ współrzędnych na płaszczyźnie wyznaczony przez pewien punkt zwany biegunem oraz półprostą o początku w punkcie zwaną osią biegunową.

Definicja Edytuj

 

Każdemu punktowi   płaszczyzny przypisujemy jego współrzędne biegunowe, jak następuje[1]:

 • promień wodzący punktu   to jego odległość   od bieguna,
 • amplituda punktu   to wartość kąta skierowanego pomiędzy półprostą   a wektorem  

Dla jednoznaczności przyjmuje się, że współrzędne bieguna   są równe   O amplitudzie możemy zakładać, że   (niektórzy autorzy przyjmują  ).

Rys historyczny Edytuj

Układ współrzędnych biegunowych został wprowadzony i rozwinięty w Europie w XVII wieku.

 • W XVII w. Cavalieri[2] użył współrzędnych biegunowych, aby wyznaczyć pole obszaru ograniczonego pierwszym „obrotem” spirali Archimedesa.
 • W 1647 de Saint-Vincent opublikował pracę, w której używał współrzędnych biegunowych i twierdził, że znał tę metodę już w 1625.
 • W 1658 Blaise Pascal używał układu biegunowego do wyznaczenia długości łuków krzywych.
 • W 1661 James Gregory, szkocki matematyk, użył podobnej metody.
 • Isaac Newton[3] dyskutował różne układy współrzędnych, m.in. używał układu biegunowego.
 • Jakoba Bernoulliego używał tego układu w badaniach krzywizny pewnych krzywych. Uważa się go za twórcę biegunowego układu współrzędnych we współczesnej formie.

Według Juliana Coolidge’a (amerykański matematyk i historyk Uniwersytetu Harvarda)[4] pierwszeństwo w stosowaniu układu biegunowego należy przyznać Cavalierierimu albo Saint-Vincentemu.

Związek z układem kartezjańskim Edytuj

 
Rysunek pokazujący związek układów biegunowego i kartezjańskiego

Rozważmy dwa układy współrzędnych na płaszczyźnie: układ kartezjański   oraz układ biegunowy z biegunem   i osią biegunową  

Przejście od układu biegunowego do kartezjańskiego Edytuj

Dla danego wektora wodzącego   i amplitudy   punktu   jego współrzędne kartezjańskie są określone wzorami[5][6]:

 

Jakobian przejścia wynosi

   

Przejście od układu kartezjańskiego do biegunowego Edytuj

Dla punktu   o współrzędnych kartezjańskich   promień wodzący tego punktu może być wyznaczony na podstawie twierdzenia Pitagorasa[6][7]:

 

Jeśli   i   to z definicji funkcji tangens:

 [7],

zatem amplituda   tego punktu jest dana wzorem[8]:

 

(o ile dopuszczamy ujemne wartości  ).

Natomiast aby otrzymać   należy rozważyć następujące przypadki:

 

gdzie   oznacza funkcję arcus tangens. W zakresie kątów   można ten zapis uprościć do

 

gdzie   oznacza funkcję signum.

Równania biegunowe krzywych algebraicznych Edytuj

Krzywą algebraiczną nazywa się krzywą płaską, której równanie w układzie współrzędnych kartezjańskich jest wielomianem  

zmiennych   Stopniem krzywej algebraicznej – to maksymalny stopień wszystkich składników wielomianu postaci  

Równaniami biegunowymi krzywych nazywa się równania krzywych algebraicznych zapisane w układzie biegunowym. Dla wielu krzywych równania te cechuje szczególna symetria lub prostota.

 
Okrąg o równaniu  

Okrąg Edytuj

Okrąg o środku w punkcie   i promieniu   jest opisany przez równanie

 

Okrąg jest krzywą algebraiczną 2-go stopnia. Gdy środek znajduje się w biegunie układu współrzędnych, to równanie okręgu przybiera szczególnie prostą postać

 

Róża Edytuj

 
Róża o równaniu  

Krzywa znana pod nazwą róży lub róży polarnej opisana jest przez równanie

 

gdzie   jest dowolną stałą,   jest parametrem wyznaczającym długość „płatków” róży, a   jest parametrem wyznaczającym liczbę i formę „płatków” róży.

Jeśli   jest nieparzystą liczbą całkowitą, to róża będzie miała   płatków, a jeśli   jest parzystą liczbą całkowitą, to róża będzie miała   płatków. Dla innych wartości   kształt krzywej może być bardziej skomplikowany.

Spirala Archimedesa Edytuj

 
Jedno ramię spirali Archimedesa o równaniu   dla  

Spirala Archimedesa jest przedstawiona przez równanie

 

Parametry   w powyższym równaniu odpowiedzialne są za kształt spirali: zmiana   spowoduje obrócenie krzywej, a wartość   wyznacza odległość pomiędzy ramionami.

Prosta Edytuj

Prosta radialna, tzn. prosta przechodząca przez biegun, jest zadana przez równanie

 

gdzie   to nachylenie prostej.

Prosta nieradialna, która jest prostopadła do prostej radialnej i przecina ją w punkcie   zadana jest przez równanie

 

Krzywe stożkowe Edytuj

 
Elipsa z zaznaczonym parametrem   („semilatus rectum” – zielony kolor)

Wszystkie krzywe stożkowe można opisać w układzie współrzędnych biegunowych prostym równaniem (gdy jedno z ognisk pokrywa się z biegunem   układu, a drugie ognisko leży na osi biegunowej  ):

 

gdzie:

 •   – współrzędne biegunowe punktu krzywej,
 •  mimośród, decydujący o typie krzywej ( okrąg,  elipsa,  parabola,  hiperbola),
 •   – parametr krzywej równy połowie długości cięciwy, która przechodzi przez jej ognisko i jest równoległa do jej kierownicy (por. rysunek – nosi on łacińską nazwę semilatus rectum oznaczającego połowę odcinka).

Pole powierzchni ograniczonej wykresem funkcji Edytuj

W układzie kartezjańskim powierzchnię pod wykresem funkcji   można podzielić na infinitezymalne prostokąty o wymiarach   gdzie   jest wartością funkcji dla argumentu   zaś   jest różniczką argumentu. Analogicznie można postąpić w układzie współrzędnych biegunowych, dzieląc powierzchnię pod wykresem funkcji   na trójkąty równoramienne, których wierzchołki zawarte pomiędzy ich ramionami znajdują się w biegunie układu współrzędnych, drugie są częścią wykresu, zaś trzecie znajdują się obok drugich i jednocześnie w tej samej odległości od bieguna, co te drugie, przy czym długość obu ramion jest równa   gdzie   jest wartością funkcji dla argumentu   zaś kąt zawarty pomiędzy ramionami wynosi   gdzie   jest różniczką tegoż argumentu.

Aby obliczyć różniczkę powierzchni   skorzystamy z twierdzenia, iż pole trójkąta można wyrazić jako iloczyn połowy długości jego ramion i sinusa kąta zawartego między nimi:

 

Ponieważ   otrzymujemy:

 

Tak więc pole powierzchni   ograniczonej wykresem funkcji   wyraża się wzorem:

 

Długość łuku wykresu funkcji Edytuj

W układzie współrzędnych biegunowych, powierzchnię wykresu funkcji   można podzielić na trójkąty, których wierzchołki zawarte pomiędzy ich ramionami   znajdują się w biegunie, zaś 2 pozostałe:   i   są częścią wykresu i znajdują się obok siebie, przy czym długość pierwszego ramienia   wynosi   drugiego     dla argumentu   długość podstawy   jest różniczką naszego łuku, a więc oznaczona jako   zaś kąt zawarty pomiędzy ramionami   wynosi   gdzie   jest różniczką tegoż argumentu. Na ramieniu   umieszczamy punkt   który dzieli to ramię w ten sposób, że   zaś   W ten sposób podzieliliśmy trójkąt   na 2 mniejsze: równoramienny   (o podstawie  ) i   Kąt   oznaczmy jako   zaś kąt   – jako   Kąty   i   znajdują się w trójkącie równoramiennym, tak więc suma ich wszystkich jest równa  

 
 
 

Ponieważ   więc:

 

Kąty   i   są względem siebie przyległe, tak więc ich suma jest równa  

 
 

Ponieważ   więc:

 

Skoro więc kąt   znajduje się w trójkącie   to trójkąt ten można uznać za prostokątny, a skoro tworzą go boki     i   to muszą one spełniać twierdzenie Pitagorasa:

 
 

Długość podstawy   można policzyć w oparciu o twierdzenie cosinusów:

 

Powyższe otrzymane wyrażenie podstawiamy do wcześniejszej zależności wynikającej z twierdzenia Pitagorasa:

 

Ponieważ   otrzymujemy:

 

Tak więc różniczka łuku   wykresu funkcji   w układzie współrzędnych biegunowych wyraża się wzorem:

 

Długość łuku   wykresu funkcji   wyraża się wzorem:

 

Liczby zespolone – użyteczność postaci biegunowej Edytuj

 
Przedstawienie liczby zespolonej na płaszczyźnie zespolonej
 
Postaci trygonometryczna i wykładnicza liczby zespolonej

Każda liczba zespolona   może być przedstawiana jako punkt na płaszczyźnie zespolonej, z zastosowaniem różnych układów współrzędnych:

(1) w układzie współrzędnych kartezjańskich

 

gdzie:  jednostka urojona,   – współrzędne kartezjańskie punktu

(2) w układzie współrzędnych biegunowych (tzw. postać trygonometryczna liczby zespolonej)

 

gdzie:   – współrzędna radialna nazywana tu modułem liczby     – współrzędna kątowa nazywana jej argumentem. Postać trygonometryczną liczby zespolonej można przekształcić do postaci wykładniczej

 

gdzie   to liczba Eulera.

Użyteczność postaci trygonometrycznej i wykładniczej liczb zespolonych wynika m.in. z faktu, że mnożenie, dzielenie i potęgowanie liczb w tych postaciach jest znacznie proste, niż w postaci kartezjańskiej (por. działania na liczbach zespolonych), tj.

a) mnożenie

 

b) dzielenie

 

c) potęgowanie

 

d) pierwiastkowanie (pierwiastek główny)

 

Zobacz też Edytuj

Inne układy współrzędnych

Szczególne układy współrzędnych

Przypisy Edytuj

 1. Franciszek Leja: Geometria analityczna. Wydanie 6. PWN, Warszawa 1976, strona 45.
 2. Bonaventura Cavalieri: Geometria indivisilibus continuorum. Bonn 1653. (Pierwsze wydanie ukazało się w 1635).
 3. Newton: The Method of Fluxions. Londyn 1736. (Napisane w 1671).
 4. Julian Coolidge: The Origin of Polar Coordinates. „The American Mathematical Monthly” 59 (1952), s. 78–85.
 5. Składowe wektora i współrzędne punktu. W: Marceli Stark: Geometria analityczna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Matematyczne, 1951, s. 66, seria: Monografie matematyczne, t. 26. OCLC 887752.
 6. a b I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew: Matematyka. Poradnik encyklopedyczny. Wyd. 13. Warszawa: PWN, 1996, s. 258. ISBN 83-01-11658-7.
 7. a b Składowe wektora i współrzędne punktu. W: Marceli Stark: Geometria analityczna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Matematyczne, 1951, s. 67, seria: Monografie matematyczne, t. 26. OCLC 887752.
 8. Granino A. Korn, Theresa M. Korn: Mathematical Handbook for Scientists and Engineers. Wyd. 2. Mineola, New York: Dover Publications, 2000, s. 35. ISBN 0-486-41147-8.