Otwórz menu główne

Dialekt

swoista odmiana języka, właściwa dla pewnej społeczności, grupy społecznej lub pewnego terytorium

Dialekt, narzecze – wieloznaczny termin oznaczający w najszerszym rozumieniu naukowym odmianę języka odznaczającą się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi, odróżniającymi ją od innych form tego języka[1]. Termin „dialekt” wywodzi się z greckiego słowa diálektos (stgr. διάλεκτος) oznaczającego dyskurs, rozmowę, sposób mówienia, a które z kolei pochodzi od słów diá (stgr. διά – poprzez) i legō (stgr. λέγω – mówię). Termin pojawił się w europejskim piśmiennictwie już w XVI wieku[2] i pierwotnie oznaczał sposób mówienia, manierę charakterystyczną dla danego mówiącego[3]. Dialekt jest wariantem języka wyodrębnionym na podstawie pewnych odmienności, wynikających ze zróżnicowania geograficznego lub stratyfikacji społecznej jego użytkowników[4].

Określenia „dialekt” używa się często do mówienia o formach języka bez postaci pisanej, w opozycji do form ustandaryzowanych lub literackich, o których mawia się „języki”[5][6]. Z punktu widzenia lingwistyki język nie jest konkretnym tworem, lecz zespołem dialektów[7], na który mogą się składać odmiany geograficzne, środowiskowe i standardowe[8][9].

TerminEdytuj

W rozumieniu językoznawstwa historyczno-porównawczego dialekt jest odmianą języka charakterystyczną dla danej grupy osób posługujących się nim. Termin ten stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do form wydzielonych geograficznie[10][11] (geolektów/regiolektów), choć w szerszym ujęciu, charakterystycznym dla językoznawstwa angielskiego (gdzie jest w praktyce traktowany jako synonim variety[12]), może dotyczyć także mowy jakiejś grupy społecznej (socjolekt) lub etnicznej (etnolekt)[13]. Zgodnie ze współczesną definicją naukową jako swoiste dialekty można rozpatrywać wszystkie odmiany języka, także standardowe (literackie)[14][15]; w dyskursie lingwistycznym czyni się zatem rozróżnienie między dialektami standardowymi a niestandardowymi (wernakularnymi)[16][17]. W języku codziennym[17], a także w niektórych tradycjach językoznawczych[18][19], spotyka się również węższe ujęcie, zgodnie z którym dialekt to regionalny wariant języka, z definicji przeciwstawiany standardowi, czyli jego skodyfikowanej formie normatywnej. W kontekście badań literaturoznawczych pojęciem w praktyce tożsamym z szerzej ujmowanym dialektem jest rejestr stylistyczny[20].

Oba podejścia do definicji dialektu funkcjonują równolegle, choć w przypadku niektórych języków podejścia wartościującego nie da się zastosować z przyczyn obiektywnych[21]. Przykładem może być język włoski, w którym za język standardowy służy dialekt florencki, równoważny i równorzędny innym dialektom tego języka[21].

Dialekt można dodatkowo podzielić na poddialekty (subdialekty), w polskiej tradycji językoznawczej nazywane gwarami[22][23]. Terminy „dialekt” i „gwara” są jednak często traktowane jako równoważne, zarówno w nazewnictwie popularnym[24], jak i w nomenklaturze naukowej[25][26].

W nazewnictwie potocznym mianem dialektów określa się również języki pozbawione formy pisanej lub standaryzacji, używane w krajach rozwijających się[27] lub odizolowanych częściach świata[28]. Takie rozumienie terminu nie znajduje szerokiej akceptacji w literaturze językoznawczej[28], gdzie preferowane jest pojęcie języków wernakularnych[29]. W terminologii specjalistycznej czyni się ponadto ścisłe rozróżnienie między terminami dialekt, slang a akcent: socjolingwistyczne pojęcie akcentu odnosi się wyłącznie do sposobu wymowy, tzn. cech fonetycznych lub fonologicznych właściwych dla pewnej grupy użytkowników języka[30], slang stanowi zaś zbiór specyficznych jednostek leksykalnych, zwykle nietrwałych i kojarzonych ze środowiskami młodzieżowymi[31]. Dialektem określa się natomiast odmianę języka wykazującą odrębności gramatyczne względem innych form mowy, charakteryzującą się przy tym odmiennościami na płaszczyźnie fonologicznej, a często także różnicami leksykalnymi[30].

Dialekt a językEdytuj

Dialektami nazywane są różne odmiany jednego języka mówionego. O uznaniu jakiejś mowy za odrębny język, nie zaś za wariant dialektalny innego języka decydują w znacznie większym stopniu rozstrzygnięcia pozajęzykoznawcze niż językoznawcze. W dyskusjach o różnicy pomiędzy językiem a dialektem często pojawia się, przypisywany Maxowi Weinreichowi, aforyzm „język to dialekt z armią i flotą wojenną[32]. Rozróżnienie między terminami „język” a „dialekt” nie jest ścisłe: wydzielanie języków ma często charakter konwencjonalny i wykazuje zauważalną zależność od czynników socjopolitycznych[33][34] (zob. Abstand- i Ausbausprachen).

Przykładem mowy o spornym statusie jest kaszubszczyzna, uznawana przez niektórych specjalistów za dialekt języka polskiego, a przez innych za odrębny język. Także wśród użytkowników mowy kaszubskiej nie ma jednomyślności na powyższy temat; Ministerstwo Edukacji RP uznało ostatecznie w 1996 r. kaszubszczyznę za odrębny język regionalny. Z drugiej strony język chiński oficjalnie (i przez większość użytkowników) uznawany jest za jeden język o dużej liczbie dialektów, pomimo że całkowicie wzajemnie niezrozumiałych, a specjaliści uznają go raczej za zespół języków. Poglądowi temu sprzyja fakt, iż wszystkie chińskie dialekty w piśmie są wzajemnie zrozumiałe[27].

Różne odmiany dialektów określa się też jako (nie jest to rozróżnienie ściśle, w rzeczywistości często tych terminów używa się zamiennie): gwarę lub narzecze.

Badaniem dialektów zajmuje się dział językoznawstwadialektologia.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Kropiwiec i Konieczna-Twardzikowa 2006 ↓, s. 294.
 2. Fox 2000 ↓, s. 57.
 3. Ferguson 2007 ↓, s. 91–94.
 4. Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Wolters Kluwer, 2012, s. 32, ISBN 978-83-264-4617-7.
 5. Tomasz Kamusella. 2016. The History of the Normative Opposition of 'Language versus Dialect:' From Its Graeco-Latin Origin to Central Europe’s Ethnolinguistic Nation-States (pp 189-198). Colloquia Humanistica. Vol 5.
 6. Schilling-Estes 2006 ↓, s. 311–341.
 7. Čermák 2011 ↓, s. 46.
 8. The English Record, t. 24–25, New York State English Council., 1973, s. 42 (ang.).
 9. Naír García Abelleira, Víctor M. Longa, Enseñando a los niños a discriminar. La plasmación de la ideología del estándar en la escuela., „Representaciones”, XI (2), Universidade de Santiago de Compostela, 2015, s. 152 (hiszp.).
 10. Lippi-Green 1997 ↓, s. 247–248.
 11. Mistrík 1993 ↓, s. 289.
 12. Osowski 2018 ↓, s. 212.
 13. Schilling-Estes i Wolfram 2015 ↓, s. 184.
 14. William McGregor: Linguistics: An Introduction. A&C Black, 2009, s. 160. ISBN 978-1-84706-367-0. (ang.)
 15. Marianne Mithun, The Languages of Native North America, Cambridge University Press, 2001, V, ISBN 978-1-107-39280-9 (ang.).
 16. Fodde Melis 2002 ↓, s. 36.
 17. a b Schilling-Estes 2006 ↓, s. 312.
 18. Benedikt Perak, Robert Trask, Milica Mihaljević, Temeljni lingvistički pojmovi, 2005, s. 81 (serb.-chorw.).
 19. Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995, s. 29, ISBN 978-83-214-0989-4.
 20. Butler 1999 ↓, s. 188.
 21. a b Maiden i Parry 1997 ↓, s. 2.
 22. Wyderka 2003 ↓, s. 89–90.
 23. Tomasz Kamusella, Silesian – From Gwara to Language After 1989, wachtyrz.eu, 2015 (ang.).
 24. Monika Szymańska, Regionalizmy językowe w świadomości użytkowników języka polskiego, Katowice 2011, s. 88.
 25. Ewa Siatkowska, Standaryzacja po kurpiowsku, „Polonica”, 37, 2017, s. 5, DOI10.17651/polon.37.12, ISSN 0137-9712.
 26. Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1992, s. 58, 105.
 27. a b Crystal 2008 ↓, s. 142–144.
 28. a b Fodde Melis 2002 ↓, s. 35.
 29. Einar Haugen, Dialect, Language, Nation, American Anthropologist New Series, Vol. 68, No. 4, s. 927, JSTOR670407 (ang.).
 30. a b Chambers i Trudgill 1998 ↓, s. 5.
 31. Herk 2012 ↓, s. 15.
 32. Moro 2010 ↓, s. 99.
 33. John McWhorter, What's a Language, Anyway?, „The Atlantic”, 19 stycznia 2016 [dostęp 2019-08-26].
 34. Čermák 2011 ↓, s. 45.

BibliografiaEdytuj