Grupa topologiczna

typ grupy będącej jednocześnie przestrzenią topologiczną

Grupa topologicznagrupa na której określona jest jednocześnie struktura przestrzeni topologicznej w taki sposób, że zarówno działanie grupowe, jak i operacja brania elementu odwrotnego są funkcjami ciągłymi.

Definicja

edytuj

Niech   będzie grupą, a   będzie przestrzenią topologiczną. Jeżeli odwzorowania mnożenia

 

oraz brania elementu odwrotnego

 

z grupy są ciągłe, to strukturę   nazywa się grupą topologiczną.

Właściwości

edytuj

Na   należy określić naturalną topologię iloczynu przestrzeni. W zastosowaniach na ogół zakłada się, że   jest przestrzenią Hausdorffa. Większość badanych w analizie przestrzeni ma strukturę grupy topologicznej.

Przykłady

edytuj
  • Każdą grupę można traktować jako grupę topologiczną w topologii dyskretnej.
  • Zbiór liczb rzeczywistych   z działaniem dodawania i naturalną topologią jest grupą topologiczną (jest to nawet przykład pierścienia topologicznego).
  • Ogólniej, dowolna przestrzeń   z naturalnym dodawaniem wektorów i naturalną topologią jest grupą topologiczną.
  • Grupa addytywna dowolnej przestrzeni liniowo-topologicznej (np. Banacha lub Hilberta) jest grupą topologiczną.
  • Przykładem nieabelowej grupy topologicznej jest pełna grupa liniowa   wszystkich odwracalnych macierzy kwadratowych wymiaru   nad ciałem   z mnożeniem macierzy jako działaniem grupowym, traktowana jako podprzestrzeń odpowiedniej przestrzeni euklidesowej   Jest to jednocześnie przykład tzw. grupy Liego.
  • Grupa liczb wymiernych   z działaniem dodawania i topologią dziedziczoną z   jest przykładem grupy topologicznej, która nie jest grupą Liego.

Podstawowe własności

edytuj

Zadane na grupie struktury algebraiczna i topologiczna przeplatają się w nietrywialny sposób. Na przykład składowa jedynki, czyli składowa spójności zawierająca jedynkę grupy, jest zawsze domkniętą podgrupą normalną.

Operacja brania elementu odwrotnego grupy jest homeomorfizmem grupy na siebie. Podobnie, homeomorfizmem jest odwzorowanie polegające na mnożeniu przez ustalony element grupy.

Dowolna grupa topologiczna jest przykładem przestrzeni jednostajnej. Okazuje się, że zarówno mnożenie lewostronne, jak i prawostronne są odwzorowaniami jednostajnie ciągłymi, przy czym w przypadku grupy nieabelowej „jednostajność lewostronna” nie musi pokrywać się z „jednostajnością prawostronną”. Struktura jednostajna na grupie pozwala badać zupełność, jednostajną ciągłość i jednostajną zbieżność.

Z jednostajności wynika, że każda grupa topologiczna jest przestrzenią całkowicie regularną. W szczególności, jeśli grupa jest przestrzenią   to jest również przestrzenią   czyli Hausdorffa.

Okazuje się też, że klasa grup topologicznych z ciągłymi homomorfizmami grupowymi jako morfizmami, tworzy kategorię.

Dowolna podgrupa grupy topologicznej jest zarazem grupą topologiczną w topologii podprzestrzeni. Również domknięcie podgrupy jest podgrupą, a domknięcie podgrupy normalnej – podgrupą normalną.

Jeżeli   to zbiór warstw lewostronnych   z topologią ilorazową (tj. najsilniejszą topologią, w której rzutowanie   jest ciągłe) jest przestrzenią topologiczną. W przypadku gdy   jest podgrupą normalną, to grupa ilorazowa   w opisanej wyżej topologii również staje się grupą topologiczną, a znane twierdzenia o izomorfizmach pozostają prawdziwe (tj. odpowiednie morfizmy opisane w tych twierdzeniach są ciągłe).

Niestety, jeśli   nie jest podgrupą domkniętą,   na ogół nie jest przestrzenią   nawet wtedy, gdy grupa   jest taką. Dlatego w teorii grup topologicznych naturalnym jest ograniczenie rozważań do kategorii grup będących przestrzeniami   i zawężenie pojęcia podgrupy normalnej do domkniętej podgrupy normalnej.

Zastosowania

edytuj

Grupy topologiczne rozważane w analizie harmonicznejlokalnie zwarte. Wynika to z faktu, że można określić na nich w naturalny sposób miarę Haara i w konsekwencji całkę. Pozwala to uogólniać na rozmaite sposoby wyniki otrzymane w teorii grup przeliczalnych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku analogii pojęć „zwarty-skończony”. Teoria reprezentacji grup jest w wielu miejscach identyczna dla grup skończonych i zwartych.

Zobacz też

edytuj