Minister Obrony Narodowej

członek Rady Ministrów, naczelny organ administracji kierujący działem administracji rządowej obrona narodowa, obsługiwany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowejczłonek Rady Ministrów, naczelny organ administracji kierujący działem administracji rządowej obrona narodowa, obsługiwany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Stanowi organ, za którego pośrednictwem wykonywane jest zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju, będąc z tego powodu jednym z dwóch „nazwanych” ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (obok Ministra Sprawiedliwości)[1], toteż jego kompetencje szczegółowo regulują zasadniczo poniższe podstawowe akty prawne:

 • ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin[2]
 • ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin[3],
 • ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej[4],
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych[5],
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa[6],
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych[7],
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej[8],
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego[9],
 • ustawa o z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa[10],
 • ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej[11],
 • ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny[12].
Minister Obrony Narodowej
Ilustracja
Flaga Ministra Obrony Narodowej
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

5 października 1807

Pierwszy

książę gen. dyw. Józef Poniatowski

Obecny

Władysław Kosiniak-Kamysz

Obecny od

13 grudnia 2023

Odznaka okolicznościowa MON (przysługuje ministrowi z urzędu; od 2012)

Ponadto istnieją inne ustawy, ustanawiające obok zasad ogólnych, szczególne uprawnienia dla Ministra Obrony Narodowej, są to m.in.:

 • ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin[13],
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej[14],
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego[15],
 • ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane[16],
 • ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne[17],
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym[18],
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi,
 • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach[19],
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym[20],
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[21],
 • ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski[22],
 • ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze[23],
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji[24],
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym[25],
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej[26],
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,
 • ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia[27],
 • ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich,
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju[28],
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[29],
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim,
 • ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze,
 • ustawa dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[30],
 • ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej.

Historia

edytuj

Od 4 listopada 1918 r. będącym w fazie organizacji resortem mieszczącym się w Pałacu Pod Blachą[31] tymczasowo kierował Jan Wroczyński[32]. Trzy dni później (w nocy z 6 na 7) w Lublinie powstał pierwszy powojenny, w zamierzeniu ogólnokrajowy, polski rząd Ignacego Daszyńskiego (Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej). Stanowisko ministra wojny zajął w nim Edward Śmigły-Rydz[32]. Rząd podał się do dymisji 11 listopada, a sześć dni później ministrem spraw wojskowych w nowej radzie ministrów został Józef Piłsudski (którego w pełnieniu obowiązków zastępował Śmigły-Rydz). Od tej pory M.S.Wojsk. stało się jedynym naczelnym organem administracji państwowej do kierowania i administrowania polskimi siłami zbrojnymi.

W czasie londyńskiej emigracji polskiej władzy podczas II wojny światowej, 30 listopada 1942 zmieniono nazwę Ministra Spraw Wojskowych na Ministra Obrony Narodowej.

W 1944 w ramach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (tymczasowy organ władzy na obszarze wyzwolonym spod okupacji niemieckiej) kierownikiem Resortu Obrony Narodowej został Michał Żymierski. Ostatniego dnia grudnia powołano Rząd Tymczasowy RP. Ministrem obrony narodowej był w nim Żymierski, który 28 czerwca wszedł w skład Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, wkrótce potem uznanego przez społeczność międzynarodową za pełnoprawny polski rząd. Pomimo tego, ministrów obrony narodowej (od 1979 ministrów spraw wojskowych) powoływano w Londynie aż do 1990, choć nie mieli oni żadnego wpływu na siły zbrojne i obronność Polski.

Centralne organy administracji rządowej podległe (z zastrzeżeniem uprawnień Prezydenta RP, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Koordynatora Służb Specjalnych) Ministrowi Obrony Narodowej[33]:

Lista ministrów

edytuj
Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
Minister Wojny
1.   książę gen. dyw. Józef Poniatowski
(1763–1813)
5 X 1807 14 XII 1807 2022 dni Rząd Stanisława Małachowskiego
14 XII 1807 1 III 1809 Rząd Ludwika Szymona Gutakowskiego
25 III 1809 12 V 1813 Rząd Stanisława Kostki Potockiego
2.   gen. dyw. Józef Wielhorski
(1759–1817)
9 XII 1815 ~15 V 1816 158 dni Rada Administracyjna
3.   gen. artylerii Maurycy Hauke[34]
(1775–1830)
~15 V 1816 29 XI 1830 5311 dni
4.   gen. piechoty Izydor Krasiński
(1774–1840)
4 XII 1830 1 II 1831 59 dni Rząd Adama Jerzego Czartoryskiego
5.   gen. dyw. Franciszek Morawski
(1783–1861)
1 II 1831 11 IX 1831 222 dni Rząd Adama Jerzego Czartoryskiego
Rząd Jana Krukowieckiego
Rząd Bonawentury Niemojowskiego
6.   gen. brygady Emilian Węgierski[34]
(1787–1841)
11 IX 1831 5 X 1831 24 dni Rząd Bonawentury Niemojowskiego
Minister Wojny
7.   gen. por. Edward Śmigły-Rydz
(KOA)
(1886–1941)
7 XI 1918 11 XI 1918 4 dni Rząd Ignacego Daszyńskiego
Minister Spraw Wojskowych
8.   brygadier Józef Piłsudski
(1867–1935)
17 XI 1918 22 XI 1918 5 dni[35] Rząd Jędrzeja Moraczewskiego
9.   płk Jan Wroczyński[36]
(1876–1945)
22 XI 1918 27 II 1919 97 dni Rząd Jędrzeja Moraczewskiego
Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
10.   gen. por. Józef Leśniewski
(1867–1921)
27 II 1919 9 XII 1919 511 dni Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
13 XII 1919 9 VI 1920 Rząd Leopolda Skulskiego
23 VI 1920 24 VII 1920 Pierwszy rząd Władysława Grabskiego
24 VII 1920 9 VIII 1920 Pierwszy rząd Wincentego Witosa
11.   gen. por. Kazimierz Sosnkowski
(1885–1969)
9 VIII 1920 13 IX 1921 968 dni[37] Pierwszy rząd Wincentego Witosa
19 IX 1921 5 III 1922 Pierwszy rząd Antoniego Ponikowskiego
10 III 1922[38] 6 VI 1922[38] Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego
28 VI 1922 7 VII 1922 Rząd Artura Śliwińskiego
31 VII 1922 14 XII 1922 Rząd Juliana Nowaka
16 XII 1922 26 V 1923 Pierwszy rząd Władysława Sikorskiego
12.   gen. dyw. Aleksander Osiński[36]
(1870–1956)
28 V 1923 13 VI 1923 16 dni Drugi rząd Wincentego Witosa
13.   gen. broni Stanisław Szeptycki
(1867–1950)
13 VI 1923 14 XII 1923 184 dni
(11.)   gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski
(1885–1969)
19 XII 1923 17 II 1924 60 dni[37] Drugi rząd Władysława Grabskiego
14.   gen. dyw. Władysław Sikorski
(1881–1943)
17 II 1924 14 XI 1925 636 dni[39]
15.   gen. dyw. Stefan Majewski[36]
(1867–1944)
20 XI 1925 27 XI 1925 311 dni Rząd Aleksandra Skrzyńskiego
16.   gen. broni Lucjan Żeligowski
(1865–1947)
27 XI 1925 5 V 1926 159 dni
17.   gen. dyw. Juliusz Tarnawa-Malczewski
(1872–1940)
10 V 1926 14 V 1926 4 dni Trzeci rząd Wincentego Witosa
(8.)   Marszałek Polski Józef Piłsudski
(1867–1935)
15 V 1926 4 VI 1926 1628 dni[35] Pierwszy rząd Kazimierza Bartla
8 VI 1926 24 IX 1926 Drugi rząd Kazimierza Bartla
27 VI 1926 30 IX 1926 Trzeci rząd Kazimierza Bartla
2 X 1926 27 VI 1928 Pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego
28 VI 1928 13 IV 1929 Czwarty rząd Kazimierza Bartla
14 IV 1929 7 XII 1929 Rząd Kazimierza Świtalskiego
29 XII 1929 17 III 1930 Piąty rząd Kazimierza Bartla
29 III 1930 23 VIII 1930 Pierwszy rząd Walerego Sławka
25 VIII 1930 4 XII 1930 Drugi rząd Józefa Piłsudskiego
5 XII 1930 16 XII 1930 Drugi rząd Walerego Sławka
18.   gen. dyw. Daniel Konarzewski[36]
(1871–1935)
16 XII 1930 29 III 1931 103 dni Drugi rząd Walerego Sławka
(8.)   Marszałek Polski Józef Piłsudski
(1867–1935)
29 III 1931 26 V 1931 1501 dni[35] Drugi rząd Walerego Sławka
27 V 1931 9 V 1933 Rząd Aleksandra Prystora
10 V 1933 13 V 1934 Rząd Janusza Jędrzejewicza
15 V 1934 28 III 1935 Rząd Leona Kozłowskiego
28 III 1935 12 V 1935 Trzeci rząd Walerego Sławka
19.   gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki
(1891–1978)
12 V 1935[36] 12 X 1935[36] 1601 dni Trzeci rząd Walerego Sławka
13 X 1935 15 V 1936 Rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
15 V 1936 30 IX 1939 Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego
(14.)   gen. broni Władysław Sikorski
(1881–1943)
30 IX 1939 18 VII 1940 1090 dni[39] Drugi rząd Władysława Sikorskiego
20 VII 1940 26 IX 1942 Trzeci rząd Władysława Sikorskiego
minister obrony narodowej od 30 XI 1942
20.   gen. dyw. Marian Kukiel[40]
(1885–1973)
26 IX 1942 29 XI 1944 777 dni Trzeci rząd Władysława Sikorskiego
Rząd Stanisława Mikołajczyka
21.   Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski (PPR)
(1890–1989)
5 VII 1945[41] 6 XI 1949 1585 dni Rząd Edwarda Osóbki-Morawskiego
Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
22.   Marszałek Polski Konstanty Rokossowski (PZPR)
(1896–1968)
6 XI 1949 13 XI 1956 2564 dni
Rząd Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza
23.   Marszałek Polski Marian Spychalski (PZPR)
(1906–1980)
13 XI 1956 11 IV 1968 4167 dni
Drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
Trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
Czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
24.   gen. armii Wojciech Jaruzelski (PZPR)
(1923–2014)
11 IV 1968 22 XI 1983 5703 dni
Rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza
Rząd Piotra Jaroszewicza
Rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha
Rząd Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego
25.   gen. armii Florian Siwicki (PZPR)
(1925–2013)
22 XI 1983 6 VII 1990 2418 dni
Rząd Zbigniewa Messnera
Rząd Mieczysława Rakowskiego
Rząd Tadeusza Mazowieckiego
26.   wiceadm. Piotr Kołodziejczyk
(1939–2019)
6 VII 1990 23 XII 1991 535 dni[42] Rząd Tadeusza Mazowieckiego
Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego
27.   Jan Parys
(ur. 1950)
23 XII 1991 23 V 1992 152 dni Rząd Jana Olszewskiego
28.   Janusz Onyszkiewicz (UD)
(ur. 1937)
11 VII 1992 26 X 1993 472 dni[43] Rząd Hanny Suchockiej
(26.)   wiceadm. Piotr Kołodziejczyk
(1939–2019)
26 X 1993 10 XI 1994 380 dni[42] Rząd Waldemara Pawlaka
29.   Zbigniew Okoński
(ur. 1949)
7 III 1995 22 XII 1995 290 dni Rząd Józefa Oleksego
30.   Stanisław Dobrzański (PSL)
(ur. 1949)
5 I 1996 31 X 1997 665 dni
Rząd Włodzimierza Cimoszewicza
(28.)   Janusz Onyszkiewicz (UW)
(ur. 1937)
31 X 1997 16 VI 2000 959 dni[43] Rząd Jerzego Buzka
31.   Bronisław Komorowski (SKL)
(ur. 1952)
16 VI 2000 19 X 2001 490 dni
32.   Jerzy Szmajdziński (SLD)
(1952–2010)
19 X 2001 31 X 2005 1473 dni Rząd Leszka Millera
Pierwszy rząd Marka Belki
Drugi rząd Marka Belki
33.   Radosław Sikorski
(ur. 1963)
31 X 2005 7 II 2007 464 dni Rząd Kazimierza Marcinkiewicza
Rząd Jarosława Kaczyńskiego
34.   Aleksander Szczygło (PiS)
(1963–2010)
7 II 2007 7 IX 2007 279 dni
10 IX 2007 16 XI 2007
35.   Bogdan Klich (PO)
(ur. 1960)
16 XI 2007 2 VIII 2011 1355 dni Pierwszy rząd Donalda Tuska
36.   Tomasz Siemoniak (PO)
(ur. 1967)
2 VIII 2011 16 XI 2015 1567 dni
Drugi rząd Donalda Tuska
Rząd Ewy Kopacz
37.   Antoni Macierewicz (PiS)
(ur. 1948)
16 XI 2015 9 I 2018 785 dni Rząd Beaty Szydło
Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
38.   Mariusz Błaszczak (PiS)
(ur. 1969)
9 I 2018 13 XII 2023 2164 dni
Drugi rząd Mateusza Morawieckiego
Trzeci rząd Mateusza Morawieckiego
39.   Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
(ur. 1981)
13 XII 2023 nadal 190 dni Trzeci rząd Donalda Tuska
 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy

edytuj
 1. Art 134 ust. 2 i 5 oraz art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dz.U. z 2024 r. poz. 242.
 3. Dz.U. z 2023 r. poz. 1280.
 4. Dz.U. z 2022 r. poz. 1438.
 5. Dz.U. z 2022 r. poz. 2250.
 6. Dz.U. z 2023 r. poz. 755.
 7. Dz.U. z 2023 r. poz. 1266.
 8. Dz.U. z 2022 r. poz. 2091.
 9. Dz.U. z 2023 r. poz. 81.
 10. Dz.U. z 2022 r. poz. 2205.
 11. Dz.U. z 2018 r. poz. 99.
 12. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305.
 13. Dz.U. z 2023 r. poz. 1100.
 14. Dz.U. z 2024 r. poz. 416.
 15. Dz.U. z 2022 r. poz. 2039.
 16. Dz.U. z 2023 r. poz. 682.
 17. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385.
 18. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047.
 19. Dz.U. z 2022 r. poz. 2063.
 20. Dz.U. z 2024 r. poz. 728.
 21. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301.
 22. Dz.U. z 2023 r. poz. 1309.
 23. Dz.U. z 2022 r. poz. 1235.
 24. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483.
 25. Dz.U. z 2022 r. poz. 602.
 26. Dz.U. z 2024 r. poz. 12.
 27. Dz.U. z 2024 r. poz. 73.
 28. Dz.U. z 2022 r. poz. 2279.
 29. Dz.U. z 2023 r. poz. 991.
 30. Dz.U. z 2023 r. poz. 742.
 31. Regina Czarnecka: ORGANIZACJA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH (MSWOJSK.) W LATACH 1918–1921. [dostęp 2017-08-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-06)].
 32. a b VII. Narodziny Wojska Polskiego (październik-grudzień 1918), [w:] Wydawnictwa – Odrodzenie Wojska Polskiego 1918-1921 w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego, Andrzej Czesław Żak (red. nauk.), Centralne Archiwum Wojskowe, 15 sierpnia 2008, s. 139, 151, 192 [dostęp 2023-01-10] [zarchiwizowane z adresu 2018-10-25].
 33. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, Dz.U. z 2023 r. poz. 1266, Dz.U. z 2022 r. poz. 1188, Dz.U. z 2022 r. poz. 1438, Dz.U. z 2022 r. poz. 2091, Dz.U. z 2022 r. poz. 2305, Dz.U. z 2023 r. poz. 23, Dz.U. z 2023 r. poz. 81.
 34. a b Jako Kierownik Komisji Rządowej Wojny.
 35. a b c Józef Piłsudski urzędował łącznie jako minister w piętnastu gabinetach 3134 dni.
 36. a b c d e f Jako Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych.
 37. a b Kazimierz Sosnkowski urzędował łącznie jako minister w siedmiu gabinetach 1028 dni.
 38. a b Jako Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, od 13 maja 1922 Minister Spraw Wojskowych.
 39. a b Władysław Sikorski urzędował łącznie jako minister w trzech gabinetach 1726 dni.
 40. Od 29 listopada 1944 jako kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej.
 41. 5 lipca 1945 rząd warszawski zyskał uznanie międzynarodowe.
 42. a b Wiceadm. Piotr Kołodziejczyk urzędował łącznie jako minister w trzech gabinetach 915 dni.
 43. a b Janusz Onyszkiewicz urzędował łącznie jako minister w dwóch gabinetach 1431 dni.

Linki zewnętrzne

edytuj