Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

najwyższy przedstawiciel Sejmu RP
(Przekierowano z Marszałek sejmu)

Marszałek Sejmu – w Polsce poseł, będący najwyższym przedstawicielem izby niższej (Sejmu) polskiego parlamentu, stoi na straży praw i godności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje jego pracami.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ilustracja
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Obecny Marszałek Sejmu
Obecny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbieta Witek
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 31 października 1548
Pierwszy Marszałek Sejmu Jan Sierakowski
Obecny Marszałek Sejmu Elżbieta Witek
Obecny od 9 sierpnia 2019
Siedziba Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

WybórEdytuj

Wybierany jest spośród posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Kandydaturę zgłosić może grupa 15 posłów, a wyboru dokonuje się większością bezwzględną w głosowaniu imiennym. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, wówczas przeprowadza się kolejną turę głosowania, skreślając z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. Po wyborze marszałka dokonuje się wyboru jego zastępców – wicemarszałków.

W przypadku śmierci albo rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu jego obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu aż do chwili wyboru nowego marszałka.

ObowiązkiEdytuj

Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej (w razie braku możliwości podjęcia przez niego obowiązków przechodzą one na ręce Marszałka Senatu),

OdwołanieEdytuj

 
Fotel Marszałka w Sali Posiedzeń Sejmu

Marszałek Sejmu może zostać odwołany na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów, w którym zostanie imiennie wskazany kandydat na jego następcę. Głosowanie odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i jest przeprowadzane w jednym głosowaniu. Jeżeli zostanie złożony więcej niż jeden wniosek o odwołanie, są one rozpatrywane łącznie, jednak poddanie ich pod głosowanie następuje oddzielnie według kolejności złożenia. W przypadku przyjęcia jednego z wniosków, pozostałe nie podlegają głosowaniu. Rozpatrzenie wniosku i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku[1].

Marszałek i wicemarszałkowie IX kadencjiEdytuj

Marszałek:

Wicemarszałkowie:

Laski marszałkowskieEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj