Ministerstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Ministerstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – poniższy artykuł zawiera spis ministerstw i urzędów na prawach ministerstw istniejących w państwie polskim w latach 1944–1991, czyli w okresie jego pozostawania w strefie wpływów ZSRR oraz przynależności do polityczno-wojskowych i gospodarczych struktur bloku wschodniego.

Datą początkową dla zestawienia jest dzień utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (21 lipca 1944 r.), natomiast okres końcowy obejmuje czasy transformacji ustrojowej przeprowadzonej w latach 1989–1991 (uwzględnione zostały ministerstwa funkcjonujące w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, działających przed pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi).

Zasady organizacji naczelnych organów administracji państwowej ukształtowane po II wojnie światowej pozostały niezmienne aż do reformy centrum administracyjno-gospodarczego rządu i wprowadzenia działów administracji rządowej w drugiej połowie lat 90. Urzędy ministrów i obsługujące ich ministerstwa tworzone były za pomocą ustaw lub dekretów z mocą ustawy. Na ich podstawie Rada Ministrów wydawała rozporządzenia lub uchwały w sprawie szczegółowego zakresu działania ministrów oraz uchwały nadające ministerstwom statuty organizacyjne. Wiele spraw dotyczących funkcjonowania resortów regulowały akty normatywne niższego rzędu.

Szczególnym rodzajem naczelnych organów przewidzianym w Konstytucji PRL były komisje i komitety działające na zasadzie kolegialności. Na czele ich aparatów wykonawczych (urzędów posiadających rangę ministerstw) stali przewodniczący wchodzący w skład rządu z pozycją równorzędną stanowiskom ministrów.

Administracja publiczna i gospodarka komunalnaEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Administracji Publicznej (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Administracji Publicznej utworzono:

 • Ministerstwo Administracji Publicznej (31 grudnia 1944 r. – 28 kwietnia 1950 r.)

Na mocy dekretu z 13 listopada 1945 r.[3] utworzono:

 • Ministerstwo Ziem Odzyskanych (27 listopada 1945 r. – 21 stycznia 1949 r.)

Na mocy ustawy z 11 stycznia 1949 r.[4] zlikwidowano Ministerstwo Ziem Odzyskanych (z dniem 21 stycznia 1949 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Administracji Publicznej (częściowo również inne urzędy).

Na mocy ustawy z 19 kwietnia 1950 r.[5] (w związku ze zmianami w funkcjonowaniu terenowych organów administracji państwowej) w miejsce Ministerstwa Administracji Publicznej (część jego zadań przejęły również inne urzędy) utworzono Urząd do Spraw Wyznań[a] oraz:

 • Ministerstwo Gospodarki Komunalnej (28 kwietnia 1950 r. – 29 marca 1972 r.)

Na mocy ustaw z 29 marca 1972 r.[6][7][8] w miejsce Ministerstwa Gospodarki Komunalnej oraz Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej (część jego zadań przejęło Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Żeglugi), a także po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzono:

 • Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (29 marca 1972 r. – 28 maja 1975 r.)

Na mocy ustawy z 28 maja 1975 r.[9] (w związku ze zmianami w funkcjonowaniu terenowych organów administracji państwowej) w miejsce Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska utworzono:

 • Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (28 maja 1975 r. – 1 sierpnia 1983 r.)

Na mocy ustaw z 28 lipca 1983 r.[10][11] w miejsce Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska utworzono Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (urząd przejął również część zadań Ministerstwa Komunikacji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) oraz:

 • Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej (1 sierpnia 1983 r. – 12 listopada 1985 r.) (urząd przejął również część zadań Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] w miejsce Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej (część jego zadań przejęło Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Urząd Rady Ministrów) oraz Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych utworzono:

 • Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (12 listopada 1985 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] rangę ministerstwa uzyskał (istniejący od 21 listopada 1952 r.):

 • Urząd Rady Ministrów (12 listopada 1985 r. – 1 stycznia 1997 r.) (kierowany przez Ministra-Szefa Urzędu) (urząd przejął również część zadań zlikwidowanego Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej)

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[13] w miejsce Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Przemysłu) oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii utworzono:

Budownictwo i architekturaEdytuj

Na mocy dekretu z 24 maja 1945 r.[14] utworzono:

 • Ministerstwo Odbudowy (11 czerwca 1945 r. – 13 maja 1949 r.)

Na mocy ustawy z 27 kwietnia 1949 r.[15] w miejsce Ministerstwa Odbudowy oraz Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego (część ich zadań przejęło Ministerstwo Administracji Publicznej oraz urząd Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego) utworzono:

 • Ministerstwo Budownictwa (13 maja 1949 r. – 1 stycznia 1951 r.)

Na mocy ustawy z 30 grudnia 1950 r.[16] w miejsce Ministerstwa Budownictwa (część jego zadań przejęły również inne urzędy) utworzono urząd Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz:

 • Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli (1 stycznia 1951 r. – 14 lipca 1956 r.)
 • Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego (1 stycznia 1951 r. – 14 lipca 1956 r.)

Na mocy dekretu z 17 listopada 1952 r.[17] po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Handlu Wewnętrznego oraz Ministerstwa Przemysłu Lekkiego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych (17 listopada 1952 r. – 5 kwietnia 1957 r.)

Na mocy dekretu z 5 lipca 1956 r.[18] w miejsce Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli oraz Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego utworzono:

 • Ministerstwo Budownictwa (14 lipca 1956 r. – 5 kwietnia 1957 r.)

Na mocy ustawy z 22 marca 1957 r.[19] w miejsce Ministerstwa Budownictwa oraz Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych utworzono:

 • Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (5 kwietnia 1957 r. – 12 listopada 1985 r.)

Na mocy ustawy z 14 czerwca 1960 r.[20] w miejsce urzędu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury, a także po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych utworzono:

 • urząd Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (22 czerwca 1960 r. – 3 marca 1964 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komitetu)

Na mocy ustawy z 25 lutego 1964 r.[21] zlikwidowano urząd Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (z dniem 3 marca 1964 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (częściowo również Ministerstwo Rolnictwa oraz urząd Komisji Planowania).

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] w miejsce Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej (część jego zadań przejęło Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Urząd Rady Ministrów) utworzono:

 • Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (12 listopada 1985 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[13] w miejsce Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Przemysłu) oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii utworzono:

 • Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (24 października 1987 r. – 1 stycznia 1997 r.)

Edukacja, nauka i technikaEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Oświaty (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Oświaty utworzono:

 • Ministerstwo Oświaty (31 grudnia 1944 r. – 16 listopada 1966 r.)

Na mocy ustawy z 26 kwietnia 1950 r.[22] po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Oświaty utworzono:

 • Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki (12 maja 1950 r. – 31 grudnia 1951 r.)

Na mocy ustawy z 15 grudnia 1951 r.[23] w miejsce Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki utworzono:

 • Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (31 grudnia 1951 r. – 16 listopada 1966 r.)

Na mocy ustawy z 17 lutego 1960 r.[24] utworzono:

 • urząd Komitetu do Spraw Techniki (29 lutego 1960 r. – 5 lipca 1963 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komitetu)

Na mocy ustawy z 28 czerwca 1963 r.[25] w miejsce urzędu Komitetu do Spraw Techniki utworzono:

 • urząd Komitetu Nauki i Techniki (5 lipca 1963 r. – 29 marca 1972 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komitetu)

Na mocy ustawy z 11 listopada 1966 r.[26] w miejsce Ministerstwa Oświaty oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego utworzono:

 • Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (16 listopada 1966 r. – 29 marca 1972 r.)

Na mocy ustaw z 29 marca 1972 r.[27][28][29][30] w miejsce Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz urzędu Komitetu Nauki i Techniki (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Polska Akademia Nauk oraz inne urzędy) utworzono:

 • Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (29 marca 1972 r. – 1 stycznia 1985 r.)
 • Ministerstwo Oświaty i Wychowania (29 marca 1972 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 3 grudnia 1984 r.[31] w miejsce Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzono:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1 stycznia 1985 r. – 24 października 1987 r.)
 • Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1 stycznia 1985 r. – 22 marca 1991 r.) (kierowany przez Ministra-Kierownika Urzędu)[b]

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[32] w miejsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Oświaty i Wychowania utworzono:

Na mocy ustawy z 12 stycznia 1991 r.[33] w miejsce Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń utworzono:

FinanseEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Gospodarki Narodowej i Finansów (21 lipca 1944 r. – 12 grudnia 1944 r.)

Na mocy dekretu z 1 grudnia 1944 r.[34] w miejsce Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów utworzono Resort Aprowizacji i Handlu, Resort Przemysłu oraz:

 • Resort Skarbu (12 grudnia 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Skarbu utworzono:

 • Ministerstwo Skarbu (31 grudnia 1944 r. – 30 marca 1950 r.)

Na mocy ustawy z 7 marca 1950 r.[35] w miejsce Ministerstwa Skarbu, a także po wydzieleniu części zadań urzędu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego utworzono:

Na mocy ustawy z 26 lutego 1982 r.[36] w miejsce urzędu Państwowej Komisji Cen utworzono:

 • Urząd Cen (9 marca 1982 r. – 12 listopada 1985 r.) (kierowany przez Ministra do Spraw Cen)

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] zlikwidowano Urząd Cen (z dniem 12 listopada 1985 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Finansów.

Handel i usługiEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Gospodarki Narodowej i Finansów (21 lipca 1944 r. – 12 grudnia 1944 r.)

Na mocy dekretu z 1 grudnia 1944 r.[34] w miejsce Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów utworzono Resort Przemysłu, Resort Skarbu oraz:

 • Resort Aprowizacji i Handlu (12 grudnia 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Aprowizacji i Handlu utworzono:

 • Ministerstwo Aprowizacji i Handlu (31 grudnia 1944 r. – 31 marca 1947 r.)

Na mocy dekretu z 8 stycznia 1946 r.[37] utworzono (faktycznie istniejące od 28 czerwca 1945 r.):

 • Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego (28 czerwca 1945 r. – 31 marca 1947 r.)

Na mocy dekretu z 27 marca 1947 r.[38] w miejsce Ministerstwa Aprowizacji i Handlu, Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwa Przemysłu utworzono Ministerstwo Żeglugi oraz:

 • Ministerstwo Aprowizacji (31 marca 1947 r. – 1 października 1948 r.)
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu (31 marca 1947 r. – 22 kwietnia 1949 r.[39])

Na mocy dekretu z 29 września 1948 r.[40] zlikwidowano Ministerstwo Aprowizacji (z dniem 1 października 1948 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Przemysłu i Handlu (częściowo również Ministerstwo Skarbu oraz Ministerstwo Zdrowia).

Na mocy ustawy z 10 lutego 1949 r.[41] w miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu utworzono Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego oraz:

Na mocy ustawy z 25 maja 1951 r.[44] w miejsce Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości, a także po wydzieleniu części zadań urzędu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (18 czerwca 1951 r. – 21 lipca 1958 r.)

Na mocy ustawy z 2 lipca 1958 r.[45] w miejsce Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła utworzono:

 • urząd Komitetu Drobnej Wytwórczości (21 lipca 1958 r. – 29 marca 1972 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komitetu)

Na mocy ustaw z 29 marca 1972 r.[46][47][48] w miejsce Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, urzędu Komitetu Drobnej Wytwórczości, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Centralnego Urzędu Jakości i Miar utworzono:

 • Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług (29 marca 1972 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 10 kwietnia 1974 r.[49] w miejsce Ministerstwa Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwa Żeglugi (część jego zadań przejęło Ministerstwo Komunikacji oraz Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego) utworzono:

 • Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (10 kwietnia 1974 r. – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy ustaw z 3 lipca 1981 r.[50][51] w miejsce Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej utworzono Urząd Gospodarki Morskiej (urząd przejął również część zadań zlikwidowanego Ministerstwa Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych) oraz:

 • Ministerstwo Handlu Zagranicznego (10 lipca 1981 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[52] w miejsce Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz zlikwidowanego urzędu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki utworzono:

 • Ministerstwo Rynku Wewnętrznego (24 października 1987 r. – 29 lipca 1991 r.)

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[53] w miejsce Ministerstwa Handlu Zagranicznego utworzono:

Na mocy ustawy z 28 czerwca 1991 r.[54] w miejsce Ministerstwa Rynku Wewnętrznego oraz Ministerstwa Przemysłu utworzono:

Kontrola państwowaEdytuj

Na mocy ustawy z 22 listopada 1952 r.[55] w miejsce niezależnej od rządu Najwyższej Izby Kontroli utworzono:

 • Ministerstwo Kontroli Państwowej (12 grudnia 1952 r. – 27 grudnia 1957 r.)

Na mocy ustawy z 13 grudnia 1957 r.[56] zlikwidowano Ministerstwo Kontroli Państwowej (z dniem 27 grudnia 1957 r.), a jego zadania przejęła ponownie utworzona niezależna od rządu Najwyższa Izba Kontroli.

Na mocy ustawy z 27 marca 1976 r.[57] rangę ministerstwa uzyskała dotychczas niezależna od rządu:

 • Najwyższa Izba Kontroli (27 marca 1976 r. – 8 października 1980 r.) (kierowana przez Prezesa NIK wchodzącego w skład rządu)

Na mocy ustawy z 8 października 1980 r.[58] Najwyższa Izba Kontroli ponownie uzyskała niezależność od rządu (z dniem 8 października 1980 r.).

Kultura i sztukaEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Informacji i Propagandy (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Kultury i Sztuki (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Informacji i Propagandy utworzono:

 • Ministerstwo Informacji i Propagandy (31 grudnia 1944 r. – 16 kwietnia 1947 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Kultury i Sztuki utworzono:

 • Ministerstwo Kultury i Sztuki (31 grudnia 1944 r. – 10 listopada 1999 r.)

Na mocy dekretu z 11 kwietnia 1947 r.[59] zlikwidowano Ministerstwo Informacji i Propagandy (z dniem 16 kwietnia 1947 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki (częściowo również inne urzędy).

Łączność, transport i gospodarka morskaEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu (21 lipca 1944 r. – 12 grudnia 1944 r.)

Na mocy dekretu z 1 grudnia 1944 r.[34] w miejsce Resortu Komunikacji, Poczt i Telegrafu utworzono:

 • Resort Komunikacji (12 grudnia 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)
 • Resort Poczt i Telegrafów (12 grudnia 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Komunikacji utworzono:

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Poczt i Telegrafów utworzono:

 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów (31 grudnia 1944 r. – 15 marca 1955 r.)

Na mocy dekretu z 8 stycznia 1946 r.[37] utworzono (faktycznie istniejące od 28 czerwca 1945 r.):

 • Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego (28 czerwca 1945 r. – 31 marca 1947 r.)

Na mocy dekretu z 27 marca 1947 r.[38] w miejsce Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Ministerstwa Aprowizacji i Handlu oraz Ministerstwa Przemysłu utworzono Ministerstwo Aprowizacji, Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz:

 • Ministerstwo Żeglugi (31 marca 1947 r. – 11 czerwca 1957 r.)

Na mocy ustawy z 26 lutego 1951 r.[60] w miejsce Ministerstwa Komunikacji (część jego zadań przejęło Ministerstwo Żeglugi oraz urząd Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego) utworzono:

 • Ministerstwo Kolei (14 marca 1951 r. – 5 kwietnia 1957 r.)
 • Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego (14 marca 1951 r. – 5 kwietnia 1957 r.)

Na mocy dekretu z 11 marca 1955 r.[61] w miejsce Ministerstwa Poczt i Telegrafów utworzono:

 • Ministerstwo Łączności (15 marca 1955 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 22 marca 1957 r.[19] w miejsce Ministerstwa Kolei oraz Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego (część ich zadań przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) utworzono:

 • Ministerstwo Komunikacji (5 kwietnia 1957 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 28 maja 1957 r.[62] w miejsce Ministerstwa Żeglugi utworzono:

 • Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej (11 czerwca 1957 r. – 1 lipca 1960 r.)

Na mocy ustawy z 14 czerwca 1960 r.[63] w miejsce Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Wodnej utworzono Centralny Urząd Gospodarki Wodnej oraz:

 • Ministerstwo Żeglugi (1 lipca 1960 r. – 10 kwietnia 1974 r.)

Na mocy ustawy z 10 kwietnia 1974 r.[49] w miejsce Ministerstwa Żeglugi (część jego zadań przejęło Ministerstwo Komunikacji oraz Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego) oraz Ministerstwa Handlu Zagranicznego utworzono:

 • Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (10 kwietnia 1974 r. – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy ustaw z 3 lipca 1981 r.[50][51] w miejsce Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej utworzono Ministerstwo Handlu Zagranicznego oraz:

 • Urząd Gospodarki Morskiej (10 lipca 1981 r. – 24 października 1987 r.) (kierowany przez Ministra-Kierownika Urzędu) (urząd przejął również część zadań zlikwidowanego Ministerstwa Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych)

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[64] w miejsce Ministerstwa Komunikacji, Ministerstwa Łączności oraz Urzędu Gospodarki Morskiej utworzono:

 • Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności (24 października 1987 r. – 16 grudnia 1989 r.)

Na mocy ustaw z 1 grudnia 1989 r.[65][66] w miejsce Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności utworzono:

Obrona narodowaEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Obrony Narodowej (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Obrony Narodowej utworzono:

Ochrona środowiska, gospodarka wodna i leśnictwoEdytuj

Na mocy dekretu z 5 września 1947 r.[67] podstawę prawną otrzymało (faktycznie utworzone 28 czerwca 1945 r. po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych):

 • Ministerstwo Leśnictwa (28 czerwca 1945 r.[d] – 17 lipca 1956 r.)

Na mocy dekretu z 17 listopada 1952 r.[17] po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Leśnictwa, Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, Ministerstwa Przemysłu Chemicznego oraz Ministerstwa Przemysłu Lekkiego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego (17 listopada 1952 r. – 17 lipca 1956 r.)

Na mocy dekretu z 11 lipca 1956 r.[68] w miejsce Ministerstwa Leśnictwa oraz Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i Papierniczego utworzono:

 • Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (17 lipca 1956 r. – 12 listopada 1985 r.)

Na mocy ustawy z 28 maja 1957 r.[62] w miejsce Ministerstwa Żeglugi utworzono:

 • Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej (11 czerwca 1957 r. – 1 lipca 1960 r.)

Na mocy ustaw z 29 marca 1972 r.[6][7][8] w miejsce Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej (część jego zadań przejęło Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Żeglugi) oraz Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, a także po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzono:

 • Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (29 marca 1972 r. – 28 maja 1975 r.)

Na mocy ustawy z 28 maja 1975 r.[9] (w związku ze zmianami w funkcjonowaniu terenowych organów administracji państwowej) w miejsce Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska utworzono:

 • Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (28 maja 1975 r. – 1 sierpnia 1983 r.)

Na mocy ustaw z 28 lipca 1983 r.[10][11] w miejsce Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska utworzono Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej (urząd przejął również część zadań Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) oraz:

 • Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 sierpnia 1983 r. – 12 listopada 1985 r.) (kierowany przez Ministra-Kierownika Urzędu) (urząd przejął również część zadań Ministerstwa Komunikacji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] w miejsce Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centralnego Urzędu Geologii, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego utworzono:

 • Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (12 listopada 1985 r. – 1 stycznia 1990 r.)

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] w miejsce Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono:

 • Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (12 listopada 1985 r. – 1 stycznia 1990 r.)

Na mocy ustaw z 20 grudnia 1989 r.[69][70] w miejsce Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz:

 • Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1 stycznia 1990 r. – 10 listopada 1999 r.)

Planowanie gospodarczeEdytuj

Na mocy ustawy z 10 lutego 1949 r.[41] w miejsce Centralnego Urzędu Planowania utworzono:

 • urząd Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (22 kwietnia 1949 r.[39] – 1 stycznia 1957 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komisji)

Na mocy ustawy z 15 listopada 1956 r.[71] w miejsce urzędu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (część jego zadań przejęły również inne urzędy) utworzono:

 • urząd Komisji Planowania (1 stycznia 1957 r. – 1 stycznia 1989 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komisji)

Na mocy ustawy z 23 grudnia 1988 r.[72] w miejsce urzędu Komisji Planowania utworzono:

PrzemysłEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Gospodarki Narodowej i Finansów (21 lipca 1944 r. – 12 grudnia 1944 r.)

Na mocy dekretu z 1 grudnia 1944 r.[34] w miejsce Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów utworzono Resort Aprowizacji i Handlu, Resort Skarbu oraz:

 • Resort Przemysłu (12 grudnia 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Przemysłu utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu (31 grudnia 1944 r. – 31 marca 1947 r.)

Na mocy dekretu z 27 marca 1947 r.[38] w miejsce Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Aprowizacji i Handlu oraz Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego utworzono Ministerstwo Aprowizacji, Ministerstwo Żeglugi oraz:

Na mocy ustawy z 10 lutego 1949 r.[41] w miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu utworzono Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego oraz:

 • Ministerstwo Górnictwa i Energetyki (22 kwietnia 1949 r.[73] – 30 marca 1950 r.)
 • Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego (22 kwietnia 1949 r.[74] – 6 marca 1952 r.)
 • Ministerstwo Przemysłu Lekkiego (4 kwietnia 1949 r.[75] – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy ustawy z 7 marca 1950 r.[76] w miejsce Ministerstwa Górnictwa i Energetyki (część jego zadań przejęło Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego) utworzono:

 • Ministerstwo Górnictwa (30 marca 1950 r. – 29 kwietnia 1955 r.)

Na mocy ustawy z 30 grudnia 1950 r.[77] po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego oraz Ministerstwa Przemysłu Lekkiego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Chemicznego (31 grudnia 1950 r. – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy ustawy z 15 lutego 1952 r.[78] w miejsce Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego utworzono:

 • Ministerstwo Energetyki (6 marca 1952 r. – 5 kwietnia 1957 r.)
 • Ministerstwo Hutnictwa (6 marca 1952 r. – 5 kwietnia 1957 r.)
 • Ministerstwo Przemysłu Maszynowego (6 marca 1952 r. – 5 kwietnia 1957 r.)

Na mocy dekretu z 16 kwietnia 1955 r.[79] utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Motoryzacyjnego (22 kwietnia 1955 r. – 20 czerwca 1956 r.)

Na mocy dekretów z 18 kwietnia 1955 r.[80][81] w miejsce Ministerstwa Górnictwa (część jego zadań przejęło Ministerstwo Hutnictwa oraz Ministerstwo Przemysłu Chemicznego) utworzono Centralny Urząd Naftowy oraz:

 • Ministerstwo Górnictwa Węglowego (29 kwietnia 1955 r. – 5 kwietnia 1957 r.)

Na mocy dekretu z 13 czerwca 1956 r.[82] zlikwidowano Ministerstwo Przemysłu Motoryzacyjnego (z dniem 20 czerwca 1956 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Przemysłu Maszynowego.

Na mocy ustawy z 22 marca 1957 r.[19] w miejsce Ministerstwa Energetyki, Ministerstwa Górnictwa Węglowego oraz Centralnego Urzędu Naftowego utworzono:

 • Ministerstwo Górnictwa i Energetyki (5 kwietnia 1957 r. – 27 marca 1976 r.)

Na mocy ustawy z 22 marca 1957 r.[19] w miejsce Ministerstwa Hutnictwa oraz Ministerstwa Przemysłu Maszynowego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego (5 kwietnia 1957 r. – 27 marca 1976 r.)

Na mocy ustawy z 21 listopada 1967 r.[83] po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Maszynowego (25 listopada 1967 r. – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy ustaw z 27 marca 1976 r.[84][85] w miejsce Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Urzędu Energii Atomowej utworzono:

 • Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej (27 marca 1976 r. – 10 lipca 1981 r.)
 • Ministerstwo Górnictwa (27 marca 1976 r. – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy ustaw z 27 marca 1976 r.[86][87] w miejsce Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego utworzono:

 • Ministerstwo Hutnictwa (27 marca 1976 r. – 10 lipca 1981 r.)
 • Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych (27 marca 1976 r. – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy ustawy z 27 marca 1976 r.[88] w miejsce urzędu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej utworzono:

 • Urząd Gospodarki Materiałowej (27 marca 1976 r. – 12 listopada 1985 r.) (kierowany przez Ministra Gospodarki Materiałowej)

Na mocy ustawy z 3 lipca 1981 r.[89] w miejsce Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej (część jego zadań przejął urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Energetyki Jądrowej) oraz Ministerstwa Górnictwa utworzono:

 • Ministerstwo Górnictwa i Energetyki (10 lipca 1981 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 3 lipca 1981 r.[90] w miejsce Ministerstwa Hutnictwa, Ministerstwa Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych (część jego zadań przejął nowo utworzony Urząd Gospodarki Morskiej) oraz Ministerstwa Przemysłu Maszynowego utworzono:

 • Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego (10 lipca 1981 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 3 lipca 1981 r.[91] w miejsce Ministerstwa Przemysłu Chemicznego oraz Ministerstwa Przemysłu Lekkiego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego (10 lipca 1981 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] w miejsce Urzędu Gospodarki Materiałowej oraz Głównego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej utworzono:

 • Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej (12 listopada 1985 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[92] w miejsce Ministerstwa Gospodarki Materiałowej i Paliwowej (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Rynku Wewnętrznego), Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu (24 października 1987 r. – 29 lipca 1991 r.)

Na mocy ustawy z 13 lipca 1990 r.[93] utworzono:

Na mocy ustawy z 28 czerwca 1991 r.[54] w miejsce Ministerstwa Przemysłu oraz Ministerstwa Rynku Wewnętrznego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu (29 lipca 1991 r. – 1 stycznia 1997 r.)

Rolnictwo i gospodarka żywnościowaEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Rolnictwa i Reform Rolnych (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych utworzono:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych (31 grudnia 1944 r. – 9 czerwca 1951 r.)

Na mocy ustawy z 10 lutego 1949 r.[41] w miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu utworzono Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwo Przemysłu Lekkiego oraz:

 • Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego (18 marca 1949 r.[94] – 17 lipca 1956 r.)

Na mocy ustawy z 26 maja 1951 r.[95] w miejsce Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych utworzono:

 • Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych (9 czerwca 1951 r. – 1 grudnia 1956 r.)
 • Ministerstwo Rolnictwa (9 czerwca 1951 r. – 10 lipca 1981 r.)

Na mocy dekretu z 22 kwietnia 1952 r.[96] po wydzieleniu części zadań Ministerstwa Handlu Wewnętrznego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego (26 kwietnia 1952 r. – 17 lipca 1956 r.)

Na mocy dekretu z 25 marca 1953 r.[97] w miejsce Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji utworzono:

 • Ministerstwo Skupu (9 kwietnia 1953 r. – 5 kwietnia 1957 r.)

Na mocy dekretu z 11 lipca 1956 r.[98] w miejsce Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego utworzono:

 • Ministerstwo Przemysłu Spożywczego (17 lipca 1956 r. – 5 kwietnia 1957 r.)

Na mocy ustawy z 13 listopada 1956 r.[99] zlikwidowano Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych (z dniem 1 grudnia 1956 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Rolnictwa.

Na mocy ustawy z 22 marca 1957 r.[19] w miejsce Ministerstwa Przemysłu Spożywczego oraz Ministerstwa Skupu (część jego zadań przejęło Ministerstwo Rolnictwa) utworzono:

Na mocy ustawy z 3 lipca 1981 r.[100] w miejsce Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministerstwa Rolnictwa utworzono:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (10 lipca 1981 r. – 12 listopada 1985 r.)

Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 r.[12] w miejsce Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego) utworzono:

 • Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (12 listopada 1985 r. – 1 stycznia 1990 r.)

Na mocy ustaw z 20 grudnia 1989 r.[69][70] w miejsce Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych utworzono Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1 stycznia 1990 r. – 10 listopada 1999 r.)

SprawiedliwośćEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Sprawiedliwości (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Sprawiedliwości utworzono:

Sprawy socjalne, praca i zdrowieEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Odszkodowań Wojennych (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)[e]

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia utworzono:

 • Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia (31 grudnia 1944 r. – 14 kwietnia 1945 r.)

Na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r.[101] w miejsce Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia utworzono:

 • Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (14 kwietnia 1945 r. – 25 kwietnia 1960 r.)
 • Ministerstwo Zdrowia (14 kwietnia 1945 r. – 25 kwietnia 1960 r.)

Na mocy ustawy z 13 kwietnia 1960 r.[102] w miejsce Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia utworzono Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz:

 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (25 kwietnia 1960 r. – 10 listopada 1999 r.)
 • urząd Komitetu Pracy i Płac (25 kwietnia 1960 r. – 29 marca 1972 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komitetu)

Na mocy ustaw z 29 marca 1972 r.[103][104] w miejsce urzędu Komitetu Pracy i Płac, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego urzędu Komitetu Nauki i Techniki utworzono:

 • Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych (29 marca 1972 r. – 24 października 1987 r.)

Na mocy ustawy z 8 czerwca 1972 r.[105] utworzono:

 • Urząd do Spraw Kombatantów (15 czerwca 1972 r. – 7 czerwca 1982 r.) (kierowany przez Ministra do Spraw Kombatantów)

Na mocy ustawy z 26 maja 1982 r.[106] Urząd do Spraw Kombatantów utracił rangę ministerstwa (z dniem 7 czerwca 1982 r.).

Na mocy ustawy z 23 października 1987 r.[107] w miejsce Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Urzędu do Spraw Kombatantów utworzono:

Sprawy wewnętrzne i bezpieczeństwo publiczneEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Bezpieczeństwa Publicznego utworzono:

Na mocy dekretu z 7 grudnia 1954 r.[108] w miejsce Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego utworzono:

Na mocy ustawy z 13 listopada 1956 r.[109] zlikwidowano urząd Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (z dniem 28 listopada 1956 r.), a jego zadania przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Sprawy zagraniczneEdytuj

Na mocy ustawy z 21 lipca 1944 r.[1] utworzono:

 • Resort Spraw Zagranicznych (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)

Na mocy ustawy z 31 grudnia 1944 r.[2] w miejsce Resortu Spraw Zagranicznych utworzono:

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Urząd do Spraw Wyznań, do momentu zlikwidowania na mocy ustawy z 23 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1989 r. nr 64, poz. 387), formalnie funkcjonował jako urząd podległy Prezesowi Rady Ministrów. Jednak od czasu powołania drugiego rządu Piotra Jaroszewicza aż do zakończenia działalności rządu Mieczysława Rakowskiego w skład Rady Ministrów, zgodnie z uchwałami Sejmu, wchodzili Ministrowie-Kierownicy Urzędu do Spraw Wyznań, co oznaczało faktyczne podniesienie tej struktury do rangi ministerstwa, choć nie dokonano w tym zakresie stosownych zmian ustawowych.
 2. Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń pełnił również funkcję aparatu wykonawczego nowo utworzonego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego. Minister-Kierownik Urzędu zajmował stanowisko I Zastępcy Przewodniczącego Komitetu, a na mocy ustawy z 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 r. nr 25, poz. 135) mógł być powoływany na urząd Przewodniczącego Komitetu.
 3. Urząd Komitetu Badań Naukowych pełnił funkcję aparatu wykonawczego Komitetu Badań Naukowych utworzonego w miejsce Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego. Przepisy te weszły w życie 29 stycznia 1991 r., KBN rozpoczął działalność 22 marca 1991 r.
 4. Urząd został utworzony w miejsce Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych i funkcjonował początkowo jako Ministerstwo Lasów. Zmiana nazewnictwa nastąpiła w styczniu 1946 r., od tego czasu szef resortu występował w aktach prawnych jako Minister Leśnictwa (Dz.U. z 1946 r. nr 3, poz. 17).
 5. W styczniu 1945 r. zadania Resortu Odszkodowań Wojennych przejęło Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów.
 6. W związku z wejściem w życie ustawy z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 30, poz. 181) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w okresie 10 maja 1990 r. – 31 lipca 1990 r. przeszło gruntowną reorganizację i od 1 sierpnia 1990 r. rozpoczęło działalność w nowym kształcie.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o Dz.U. z 1944 r. nr 1, poz. 1.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o Dz.U. z 1944 r. nr 19, poz. 99.
 3. Dz.U. z 1945 r. nr 51, poz. 295.
 4. Dz.U. z 1949 r. nr 4, poz. 22.
 5. Dz.U. z 1950 r. nr 19, poz. 156.
 6. a b Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 77.
 7. a b Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 78.
 8. a b Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 79.
 9. a b Dz.U. z 1975 r. nr 16, poz. 90.
 10. a b Dz.U. z 1983 r. nr 44, poz. 200.
 11. a b Dz.U. z 1983 r. nr 44, poz. 201.
 12. a b c d e f g h Dz.U. z 1985 r. nr 50, poz. 262.
 13. a b Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 173.
 14. Dz.U. z 1945 r. nr 21, poz. 123.
 15. Dz.U. z 1949 r. nr 30, poz. 216.
 16. Dz.U. z 1950 r. nr 58, poz. 523.
 17. a b Dz.U. z 1952 r. nr 45, poz. 304.
 18. Dz.U. z 1956 r. nr 28, poz. 128.
 19. a b c d e Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86.
 20. Dz.U. z 1960 r. nr 29, poz. 164.
 21. Dz.U. z 1964 r. nr 8, poz. 49.
 22. Dz.U. z 1950 r. nr 21, poz. 181.
 23. Dz.U. z 1951 r. nr 67, poz. 465.
 24. Dz.U. z 1960 r. nr 10, poz. 63.
 25. Dz.U. z 1963 r. nr 28, poz. 165.
 26. Dz.U. z 1966 r. nr 47, poz. 293.
 27. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 70.
 28. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 71.
 29. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 72.
 30. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 73.
 31. Dz.U. z 1984 r. nr 55, poz. 280.
 32. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 178.
 33. Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28.
 34. a b c d Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 73.
 35. Dz.U. z 1950 r. nr 10, poz. 101.
 36. Dz.U. z 1982 r. nr 7, poz. 53.
 37. a b Dz.U. z 1946 r. nr 2, poz. 13.
 38. a b c Dz.U. z 1947 r. nr 31, poz. 130.
 39. a b c Dz.U. z 1949 r. nr 26, poz. 190.
 40. Dz.U. z 1948 r. nr 48, poz. 360.
 41. a b c d Dz.U. z 1949 r. nr 7, poz. 43.
 42. Dz.U. z 1949 r. nr 10, poz. 62.
 43. Dz.U. z 1949 r. nr 15, poz. 96.
 44. Dz.U. z 1951 r. nr 32, poz. 247.
 45. Dz.U. z 1958 r. nr 45, poz. 225.
 46. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 74.
 47. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 75.
 48. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 76.
 49. a b Dz.U. z 1974 r. nr 13, poz. 78.
 50. a b Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 80.
 51. a b Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 81.
 52. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 177.
 53. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 176.
 54. a b Dz.U. z 1991 r. nr 66, poz. 286.
 55. Dz.U. z 1952 r. nr 47, poz. 316.
 56. Dz.U. z 1957 r. nr 61, poz. 330.
 57. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 66.
 58. Dz.U. z 1980 r. nr 22, poz. 82.
 59. Dz.U. z 1947 r. nr 32, poz. 147.
 60. Dz.U. z 1951 r. nr 14, poz. 108.
 61. Dz.U. z 1955 r. nr 12, poz. 70.
 62. a b Dz.U. z 1957 r. nr 31, poz. 130.
 63. Dz.U. z 1960 r. nr 29, poz. 163.
 64. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 174.
 65. Dz.U. z 1989 r. nr 67, poz. 407.
 66. Dz.U. z 1989 r. nr 67, poz. 408.
 67. Dz.U. z 1947 r. nr 60, poz. 327.
 68. Dz.U. z 1956 r. nr 30, poz. 139.
 69. a b Dz.U. z 1989 r. nr 73, poz. 433.
 70. a b Dz.U. z 1989 r. nr 73, poz. 434.
 71. Dz.U. z 1956 r. nr 54, poz. 244.
 72. Dz.U. z 1988 r. nr 41, poz. 327.
 73. Dz.U. z 1949 r. nr 26, poz. 192.
 74. Dz.U. z 1949 r. nr 26, poz. 191.
 75. Dz.U. z 1949 r. nr 23, poz. 154.
 76. Dz.U. z 1950 r. nr 10, poz. 102.
 77. Dz.U. z 1950 r. nr 58, poz. 522.
 78. Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 67.
 79. Dz.U. z 1955 r. nr 17, poz. 89.
 80. Dz.U. z 1955 r. nr 18, poz. 105.
 81. Dz.U. z 1955 r. nr 18, poz. 106.
 82. Dz.U. z 1956 r. nr 21, poz. 100.
 83. Dz.U. z 1967 r. nr 43, poz. 215.
 84. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 67.
 85. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 68.
 86. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 69.
 87. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 70.
 88. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 71.
 89. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 77.
 90. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 78.
 91. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 79.
 92. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 172.
 93. Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 299.
 94. Dz.U. z 1949 r. nr 18, poz. 122.
 95. Dz.U. z 1951 r. nr 30, poz. 236.
 96. Dz.U. z 1952 r. nr 19, poz. 113.
 97. Dz.U. z 1953 r. nr 20, poz. 77.
 98. Dz.U. z 1956 r. nr 30, poz. 138.
 99. Dz.U. z 1956 r. nr 54, poz. 242.
 100. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 76.
 101. Dz.U. z 1945 r. nr 12, poz. 63.
 102. Dz.U. z 1960 r. nr 20, poz. 119.
 103. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 80.
 104. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 81.
 105. Dz.U. z 1972 r. nr 23, poz. 167.
 106. Dz.U. z 1982 r. nr 16, poz. 123.
 107. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 175.
 108. Dz.U. z 1954 r. nr 54, poz. 269.
 109. Dz.U. z 1956 r. nr 54, poz. 241.

BibliografiaEdytuj

 • Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991