Wiśniowieccy herbu Korybut

Polski ród książęcy

Wiśniowieccymagnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, z którego pochodził król Polski i wielki książę litewski Michał Korybut Wiśniowiecki.

Herb własny Wiśniowieckich – Korybut

Historia rodu edytuj

 
Posiadłości ziemskie Wiśniowieckich, Zbaraskich i Zasławskich w I Rzeczypospolitej (czerwony) na tle posiadłości innych rodów magnackich

Wiśniowieccy są gałęzią kniaziów Nieświckich i chociaż ich pochodzenie od lat było sporne wśród historyków – autorzy najnowszych opracowań coraz częściej wywodzą ich od Rurykowiczów, a nie Giedyminowiczów, jak sami utrzymywali[potrzebny przypis]. Dowodem na to jest m.in. ich całkowite pozostawanie w momencie wyodrębniania się rodu pod wpływami kultury ruskiej: język ruski, prawosławie; jeden z nich (Dymitr Bajda Wiśniowiecki) był nawet legendarnym przywódcą kozackim[1]. Tytuł kniaziowski Wiśniowieckich został zatwierdzony przy zawieraniu unii lubelskiej.

Posiadając bardzo silną pozycję na południowo-wschodniej Ukrainie („królewięta”), Wiśniowieccy prowadzili własną politykę wobec Mołdawii, a nawet Rosji (dymitriady), komplikując niekiedy politykę zagraniczną Rzeczypospolitej. Jednym z najsłynniejszych Wiśniowieckich był, obok swojego syna Michała Korybuta, wojewoda ruski Jeremi Wiśniowiecki, znany z powieści „Ogniem i mieczemSienkiewicza. Ostatnim przedstawicielem rodu był Michał Serwacy Wiśniowiecki, zmarły w 1744 roku.

Nazwisko rodu pochodzi od zamku Wiśniowiec, odziedziczonego przez Michała Zbaraskiego Wiśniowieckiego[2].

Kontrowersje edytuj

W XIX wieku historyk Kazimierz Stadnicki, zakwestionował pogląd o królewskim rodowodzie książąt Zbaraskich i wywodzących się od nich Wiśniowieckich. Pretekstem do tego było odnalezienie przez Stadnickiego zapisu, że wszyscy synowie Korybuta zeszli z tego świata bezpotomnie. Hipotezę oprotestował Józef Puzyna[3].

Badania genetyczne edytuj

Pochodzenie Wiśniowieckich od Ruryka zostało ostatnio potwierdzone badaniami genetycznymi, na co zwrócił uwagę Mariusz Kowalski w książce Księstwa Rzeczpospolitej (2013). Badaniom haplogrupy y-DNA poddał się żyjący współcześnie przedstawiciel rodu Woronieckich, wywodzący się w linii męskiej, podobnie jak Wiśniowieccy, od Nieświckich. Układ markerów zawartych w chromosomie Y Woronieckich okazał się identyczny z układem, jaki posiadają żyjący współcześnie przedstawiciele rodów wywodzących się niewątpliwie od Ruryka: Puzynowie, Massalscy, Gagarinowie, Kropotkinowie, Putiatynowie[4].

Wyniki tych badań każą uznać Wiśniowieckich za ostatnich Rurykowiczów władających samodzielnym księstwem (do 1744 r.). Michał Korybut Wiśniowiecki był zaś ostatnim monarchą z tej dynastii. Panował nie tylko w Polsce i na Litwie, ale również nad znaczną częścią Rusi, czyli nad pierwotną domeną Rurykowiczów[4].

Drzewo genealogiczne książąt Wiśniowieckich edytuj

Michał Zbaraski Wiśniowiecki (†po 1516), namiestnik bracławski
(15011507)
~ 1. NN (siostrzenica Fiedory (Zofii) Rohatyńskiej)
├─>Iwan (†ok. 1542), dworzanin królewski 1522, dzierżawca ejszyski,
│     worniański, czeczerski i propojski
│ ~ 1. (po 1516) Nastazja Olizarowiczówna (†ok. 1536), c.
│ │ Semena Olizarowicza; ×2 [ok. 1538] Magdalena Despot (†po 1570)
│ ├─>Katarzyna (†p. 1580), ż. [po 1539] Hrehorego Chodkiewicza,
│ │ kasztelana wileński i hetmana wielkiego litewskiego
│ ├─>Dymitr zw. Bajdą (†1563); dzierżawca woniaczyński,
│ │ starosta bracławski, winnicki, czerkaski
│ │ i kaniowski
│ ├─>Andrzej Iwanowicz (†1584), kasztelan wołyński 1568, 
│ │ wojewoda bracławski 1572, wojewoda wołyński 1576, starosta lubecki i
│ │ łojowski
│ │ ~ 1.(po 1563) Eufemia Wierzbicka (*ok. 15391589)
│ │ ├─>Hanna (†ok. 1595), ż. (po 1581) Mikołaja Sapiehy,
│ │ │ wojewody witebskiego (†1599)
│ │ ├─>Aleksandra (†po 1612), ×1 [ok. 1580; rozwiedzeni ok. 1605] Jerzy ks.
│ │ │ Czartoryski, starosta łucki (*ok. 15501626 (1632?)); ×2 Jan
│ │ │ Łahodowski, kasztelan wołyński
│ │ ├─>Zofia Anna (* 15691619), ×1 [po 1593] Jan Pac,
│ │ │ wojewoda miński (†1610); ×2 Krzysztof Wacław Szemet,
│ │ │ starosta rosieński
│ │ └─>Halszka (Elżbieta) Eufemia (* 15691596), ż. (×1584) księcia
│ │ Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”,
│ │ wojewody wileńskiego
│ │ i marszałka wielkiego litewskiego (* 15491616)
│ ├─>Konstanty (†1574),
│ │ dworzanin królewski 1570, starosta
│ │ żytomierski
│ │ ~Anna Elżbieta z Olchowca Świerszczówna (†1582)
│ │ ├─>Konstanty (* 15641641);
│ │ │ wojewoda bełski 1636, ruski 1638,
│ │ │ starosta czerkaski i kamionecki; ×1 Anna Zahorowska; ×2 1603 Urszula
│ │ │ Mniszech; ×3 [[[1626]]/1628] Katarzyna Korniakt
│ │ │ (†ok. 1635); ×4 Katarzyna Strusiówna (†po 1647), c. Mikołaja Strusia,
│ │ │ starosty halickiego
│ │ │ ~Anna Zahorowska
│ │ │ ├─>Janusz (* 15981636), koniuszy wielki koronny 1633, starosta
│ │ │ │ krzemieniecki;
│ │ │ │ ~ Katarzyna Eugenia Tyszkiewicz1627) (†po
│ │ │ │ │1642); (1°-v. Jan Rakowski, kasztelan witebski; 3°-v.
│ │ │ │ │Aleksander Ludwik ks. Radziwiłł,
│ │ │ │ │marszałek wielki litewski)
│ │ │ │ ├─>Dymitr Jerzy (* 16311682),
│ │ │ │ │ strażnik polny koronny 1658, wojewoda bełski 1660,
│ │ │ │ │ hetman polny koronny 1667, hetman wielki koronny 1676,
│ │ │ │ │ wojewoda krakowski 1678, kasztelan
│ │ │ │ │ krakowski 1680, starosta białocerkwicki,
│ │ │ │ │ kamionacki, solecki, strumilowski, drahimski i lubomelski; ×1
│ │ │ │ │ Marianna Zamoyska (†1668); ×2 [1671] Teofila Ludwika ks.
│ │ │ │ │ Zasławska (†1709); (2°-v. Józef Karol Lubomirski,
│ │ │ │ │ marszałek wielki koronny)
│ │ │ │ │ ~Marianna Zamoyska
│ │ │ │ │ ├─>Eugenia Katarzyna (z pierwszego; †po 1681); × [1667]
│ │ │ │ │ │ Stanisław Koniecpolski,
│ │ │ │ │ │ kasztelan krakowski (†1682)
│ │ │ │ │ └─>Zofia (* 16551681), ×
│ │ │ │ │   Wacław Leszczyński,
│ │ │ │ │   woj. podlaski (†1688)
│ │ │ │ └─>Konstanty Krzysztof (* 1633
│ │ │ │ †1686), woj. podlaski 1673,
│ │ │ │ bracławski 1767, bełski
│ │ │ │ 1678; ×1 Urszula Teresa Mniszech (†1668); ×2 Anna
│ │ │ │ Chodorowska (†1711)
│ │ │ │ ~Anna Chodorowska (†1711)
│ │ │ │ ├─>Franciszka (†po 1690); × (1688) Kazimierz Tarło,
│ │ │ │ │ starosta goszczyński (†1690)
│ │ │ │ ├─>Janusz Antoni (* 16781741);
│ │ │ │ │ podczaszy litewski 1697,
│ │ │ │ │ marszałek nadworny litewski 1699, kasztelan wileński
│ │ │ │ │ 17021703, krakowski 1726,
│ │ │ │ │ woj. wileński 1704,
│ │ │ │ │ krakowski 1706, starosta piński;
│ │ │ │ │ ~ Teofila Leszczyńska (×1704),(1°-v. Filip Konarzewski, starosta
│ │ │ │ │ │ koniński) (* 16801757)
│ │ │ │ │ └─>Urszula Franciszka (* 1705 †1753), ż. (1725)
│ │ │ │ │   Michała Kazimierza Radziwiłła Rybeńki,
│ │ │ │ │   woj. wileński
│ │ │ │ │   i hetmana wielkiego litewskiego (* 1702
│ │ │ │ │   †1762)
│ │ │ │ └─>Michał Serwacy (* 16801744);
│ │ │ │ hetman polny litewski 1702 i 1707, kasztelan wileński
│ │ │ │ 1703, hetman wielki litewski 17031707 i 1735,
│ │ │ │ woj. wileński 17061707
│ │ │ │ i 1735, kanclerz wielki litewski 1720; ×1 (1695) Katarzyna Dolska
│ │ │ │ (†1725); ×2 (1725) Magdalena ks. Czartoryska (†1728);
│ │ │ │ ×3 (1730) Tekla Róża ks. Radziwiłł (* 17031747); (1°-v.
│ │ │ │ Jakub Henryk Flemming, koniuszy wielki litewski;
│ │ │ │ 3°-v. Michał Antoni Sapieha, woj. podlaski)
│ │ │ │ ~Katarzyna Dolska
│ │ │ │ ├─>Anna (* 17001732); × (1721)
│ │ │ │ │  Józef ks. Ogiński, woj. trocki
│ │ │ │ │  (*ok. 16931736)
│ │ │ │ └─>Elżbieta (* 17011770); × (1722) Michał Zdzisław Zamoyski, woj. smoleński (†1735)
│ │ │ ├─>Marianna (z pierwszego; †1624); × (1620) Jakub Sobieski, kasztelan krakowski (†1646)
│ │ │ ├─>Helena (z pierwszego); × Stanisław Warszycki, wojewoda mazowiecki
│ │ │ ├─>Jerzy (z drugiego; †1641); starosta kamionacki 1637; × (1639)
│ │ │ │ Eufrozyna Eulalia Tarnowska (†1645); (2°-v. Hieronim Radziejowski,
│ │ │ │ podkanclerzy koronny)
│ │ │ │ ~
│ │ │ │ └─>Konstancja (†1669); × (po 1656) Samuel Leszczyński, starosta
│ │ │ │ łucki (* 16371676)
│ │ │ ├─>Aleksander (z drugiego; †1638/1639); rotmistrz królewski,
│ │ │ │ starosta czerkaski 1638
│ │ │ └─>Teofila (z drugiego); × Piotr Szyszkowski, kasztelan wojnicki
│ │ ├─>Aleksandra (†p. 1582); × Mikołaj Radziwiłł,
│ │ │ woj. nowogrodzki (* 15461589)
│ │ └─>Anna; × [[[1591]]/1593] Jan Zamoyski, kasztelan chełmski i strażnik koronny (†1619)
│ ├─>Michał (z drugiego; †1552)
│ └─>Aleksandra (z drugiego); × Iwan Szymkowicz(inne języki), marszałek hospodarski
├─>Fiodor (Fiedko) (z drugiego; †1549); dzierżawca stepański; × (p. 1530) Bohdana
│  ks. Holszańska Dubrowicka; ×2 ks. Maria Putiatianka (†1554/1561)
├─>Fiodor (z drugiego; †1533); dzierżawca czeczerski i propojski 1524; ×1 NN (†p.
│ 1523); ×2 [p. 1533] Nastazja ks. Żylińska (†p. 1535)
└─>Aleksander (z pierwszego; †1555); starosta rzeczycki; × (p. 1529)
Katarzyna Skorucianka (†po 1568)
~
├─>Michał (* 15291584); kasztelan bracławski 1580,
│ kijowski 1580, starosta czerkaski, kaniowski,
│  lubecki i łojowski; × Halszka Zenowiczówna (†p. 1594)
│ ~
│ ├─>Aleksander (†1594); starosta czerkaski, kaniowski,
│ │ korsuński, lubecki i łojowski;
│ ├─>Michał (†1616); starosta owrucki; × [p. 1603] Regina Mohylanka
│ │ (†1619), c. Jeremiasza Mohyły,
│ │ hospodara mołdawskiego
│ │ ~
│ │ └─>Jeremi Michał (* 161220 sierpnia 1651);
│ │ woj. ruski 1646, starosta przemyski,
│ │ przasnyski, nowotarski, hadziacki i
│ │ kaniowski; × (1639)
│ │ Gryzelda Konstancja Zamoyska (* Zamość 27 kwietnia
│ │ 1623 †Zamość 17 kwietnia 1672)
│ │ ~
│ │ ├─>Michał (* 31 maja 1640 †
│ │ │ 10 listopada 1673); król Polski 16691673; ×
│ │ │ (27 lutego 1670)
│ │ │ Eleonora Maria Józefa Habsburżanka (* 31 maja 1653
│ │ │ †17 listopada 1697); (2°-v. Karol V, ks. Lotaryngii)
│ │ └─>Anna; × (1638) Zbigniew Firlej, starosta
│ │ lubelski (* 16131649)
│ ├─>Jerzy (†1618); kasztelan kijowski 1609; × Teodora Czaplicówna
│ ├─>Maryna; × Fiodor ks. Drucki-Horski, stolnik połocki
│ └─>Zofia (†po 1612); × (p. 1595)
│   Józef Ostafi Tyszkiewicz Łohojski,
│   woj. brzeski litewski (†1631)
├─>Maksym (†1565)
├─>Aleksander (* 15431577); dworzanin królewski 1570; × (p. 1566)
│ Aleksandra Kapuścianka (†ok. 1603)
│ ~
│ ├─>Adam (†1622); × (p. 1601) Aleksandra
│ │ Chodkiewicz (†po 1630)
│ │ ~
│ │ └─>Krystyna (†1654); ×1 Mikołaj Jeło Maliński; ×2 [po 1631] Piotr
│ │ Daniłowicz, krajczy koronny (†1645)
│ └─>Ewa (†1617/1618); × [p. 1594 (1593?)] Piotr Zbaraski
│   (†1603/1604)
└─>Stefania; × Łukasz Kurzeniecki, starosta ostrski

Najbardziej znani przedstawiciele rodu edytuj

Pałace i zamki edytuj

Inne zamki i pałace Wiśniowieckich:

Fundacje sakralne edytuj

 • Cerkiew zamkowa w Wiśniowcu
 • Kaplica Wiśniowieckich (Najświętszego Sakramentu) przy katedrze łacińskiej we Lwowie

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Romuald Romański: Książę Jeremi Wiśniowiecki. Warszawa: Bellona, 2009, s. 45. ISBN 978-83-11-11524-8.
 2. Romuald Romański: Książę Jeremi Wiśniowiecki. Warszawa: Bellona, 2009, s. 13, 14. ISBN 978-83-11-11524-8.
 3. Romuald Romański: Książę Jeremi Wiśniowiecki. Warszawa: Bellona, 2009, s. 12. ISBN 978-83-11-11524-8.
 4. a b Mariusz Kowalski: Księstwa Rzeczpospolitej: państwo magnackie jako region polityczny, Warszawa, IGiPZ PAN, 2013.

Linki zewnętrzne edytuj