Przedział (matematyka)

spójny podzbiór osi liczb rzeczywistych

Przedział – typ podzbioru w zbiorze częściowo uporządkowanym, zdefiniowany odpowiednimi nierównościami; elementy przedziału są zawarte między dwoma ustalonymi elementami, nazywanymi początkiem i końcem przedziału. Podstawowe przykłady to przedziały liczbowe – podzbiory liczb rzeczywistych wyposażonych w standardowy porządek[1]. Wyróżnia się różne typy przedziałów – ograniczone lub nie, a także otwarte, domknięte lub otwarte jednostronnie, zwane też jednostronnie domkniętymi, półotwartymi lub półdomkniętymi[potrzebny przypis].

Przykładowe przedziały liczbowe – spójne podzbiory osi rzeczywistej; kolejno przedział otwarty, domknięty i dwa półotwarte; wszystkie cztery są ograniczone.
Prosta, półprosta i odcinek – jednowymiarowe figury geometryczne odpowiadające niektórym rodzajom przedziałów liczbowych
Całkę Riemanna definiuje się przez podział dziedziny funkcji na przedziały.

Niektóre przedziały liczbowe można utożsamiać z podstawowymi, jednowymiarowymi figurami geometrycznymi:

 • zbiór wszystkich liczb rzeczywistych to prosta;
 • przedziały nieograniczone domknięte (jednostronnie) to półproste;
 • przedziały ograniczone domknięte (obustronnie) to odcinki.

Definicje formalne edytuj

Niech   będzie zbiorem częściowo uporządkowanym i niech   oraz  

Przedziałem wyznaczonym przez   jest jeden z następujących zbiorów:

 •  przedział (obustronnie) otwarty,
 •   przedział lewostronnie domknięty (prawostronnie otwarty),
 •  przedział (obustronnie) domknięty,
 •  przedział prawostronnie domknięty (lewostronnie otwarty).

Ponadto

 •  przedział lewostronnie nieograniczony, prawostronnie otwarty,
 •  przedział lewostronnie nieograniczony, prawostronnie domknięty,
 •   przedział prawostronnie nieograniczony, lewostronnie otwarty,
 •  przedział prawostronnie nieograniczony, lewostronnie domknięty.

Jeśli w zbiorze uporządkowanym   istnieje element największy, to definicja przedziału prawostronnie nieograniczonego jest zbędna; jeśli istnieje element najmniejszy, to definicja przedziału lewostronnie nieograniczonego jest zbędna.

Dla pełności należy dodać jeszcze następujące dwie definicje:

 •  przedział obustronnie nieograniczony, czyli cały zbiór  
 •  przedział pusty, czyli przedział niezawierający żadnego elementu; takim przedziałem są np.  

Oznaczenia edytuj

Niektórzy autorzy używają oznaczeń     itp. dla podkreślenia, że rozpatrywane są przedziały w danym porządku.

Często zamiast   stosuje się oznaczenie   i analogicznie dla przedziałów jednostronnie domkniętych. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno   jak i   do oznaczenia przedziałów mogą być pomylone z podobnymi notacjami używanymi do oznaczenia par uporządkowanych.

Norma międzynarodowa ISO31-11 przewiduje zamiast oznaczeń   dla przedziałów lewo- i prawo- lub obustronnie otwartych stosowanie następujących oznaczeń  

Stosowanie średnika lub przecinka wynika z zastosowanej konwencji dla separatora dziesiętnego.

Przykłady edytuj

 • Przedziały liczbowe:
  •   – zbiór wszystkich dodatnich liczb rzeczywistych mniejszych niż  
  •   – zbiór liczb rzeczywistych większych lub równych   ale mniejszych niż  
  • przedział nieskończony   złożony z wszystkich liczb większych niż  
  •   – przedziały puste,
  •   – przedział jednopunktowy  
 • Przedziały zależą od porządków, w których są rozważane:   jest zbiorem skończonym (jest to  ), ale   jest zbiorem nieskończonym (jest to zbiór wszystkich liczb wymiernych większych od –5 a mniejszych niż 5). Zwyczajowo, przedział   pomiędzy liczbami rzeczywistymi   oznacza przedzial w liczbach rzeczywistych, tzn.   podobnie dla innych przedziałów.
 • Rozważmy płaszczyznę   z porządkiem częściowym zdefiniowanym przez   i   gdzie relacja   jest naturalnym porządkiem na prostej   Wówczas przedział domknięty   jest domkniętym kwadratem o wierzchołkach w   tzn. zbiorem  

Własności edytuj

 
Suma mnogościowa dwóch przedziałów może nie być przedziałem.
 
Suma mnogościowa dwóch przedziałów może również być przedziałem; warunkiem wystarczającym na to jest, by miały niepusty przekrój. Nie jest to jednak warunek konieczny – przedziały liczb nieujemnych oraz ujemnych są rozłączne, jednak ich suma mnogościowa – cała oś rzeczywista – jest przedziałem.
 
Przekrój (przecięcie) dwóch przedziałów zawsze jest przedziałem. Innymi słowy zbiór wszystkich przedziałów liczbowych z działaniem przekroju tworzy monoid, gdzie elementem neutralnym jest cała oś rzeczywista[potrzebny przypis]. Ten typ monoidów – gdzie każdy element jest idempotentny – zalicza się do pasów.

Wprawdzie definicja przedziału jest poprawna dla dowolnego porządku częściowego, to jednak w praktyce matematycznej przedziały najczęściej rozpatruje się w porządkach liniowych.

Niech   będzie porządkiem liniowym.

 • Część wspólna dwóch przedziałów jest przedziałem.
 • Dopełnienie przedziału jest albo przedziałem, albo sumą dwóch przedziałów.
 • Suma dwóch przedziałów o niepustej części wspólnej jest przedziałem.
 • Otwarte przedziały w   tworzą bazę pewnej topologii na   – ta topologia nazywana jest topologią przedziałową na   albo topologią porządkową na  .
 • Topologia porządkowa na zbiorze liczb rzeczywistych jest naturalną topologią na   Bazę tej topologii tworzą przedziały otwarte o końcach wymiernych.

Każdy przedział liczbowy otwarty jest jednocześnie zbiorem otwartym w sensie topologii; podobnie przedziały domknięte należą do zbiorów domkniętych. Zbiór pusty oraz cała oś rzeczywista można zaliczyć do przedziałów otwartych lub półotwartych i są one zbiorami zbiorami otwarto-domkniętymi. Inne przedziały półotwarte nie są ani zbiorami otwartymi, ani domkniętymi[potrzebny przypis]. Przedziały liczbowe są tym samym, co zbiory spójne na osi rzeczywistej.

Rola edytuj

Przedziały są używane w różnych działach matematyki i innych naukach:

Za pomocą przedziałów liczbowych i iloczynu kartezjańskiego można zdefiniować prostokąt, prostopadłościan i ich uogólnienia zwane przedziałami wielowymiarowymi. W topologii rozważa się też ich odpowiedniki oparte na nieskończonych iloczynach kartezjańskich, znane jako kostki Tichonowa. Inne odpowiedniki przedziałów w wyższych wymiarach to koła i kule – te ostatnie definiuje się w dowolnych przestrzeniach metrycznych.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. przedział liczbowy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-08-19].

Linki zewnętrzne edytuj

 • Eric W. Weisstein, Interval, [w:] MathWorld, Wolfram Research (ang.). [dostęp 2023-08-19].
 •   Interval and segment (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2023-08-19].